Podnet 28/2021: dodatok k služobnej zmluve

Podnet, ktorým štátny zamestnanec žiadal o preskúmanie dodatku k služobnej zmluve a súčasne namietal porušenie čl. 8 princípu stability zákona o štátnej službe a ustanovenia § 57 ods. 1 zákona o štátnej službe

Kľúčové slová: dodatok k služobnej zmluve, jednostranná zmena štátnozamestnaneckého pomeru služobným úradom

Rada pre štátnu službu (ďalej len „Rada“), v ktorej pôsobnosti v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) je vybavovanie písomných podnetov občanov alebo štátnych zamestnancov o porušení princípov štátnej služby služobným úradom alebo o porušení Etického kódexu štátneho zamestnanca, po objektívnom preskúmaní podnetu štátneho zamestnanca (ďalej len „oznamovateľ“) zo dňa 1.7.2021

nezistila porušenie princípov štátnej služby služobným úradom.

Dňa 08.07.2021 bol Rade doručený podnet, v ktorom oznamovateľ požiadal o preskúmanie dodatku k služobnej zmluve a odvolával sa na porušenie čl. 8 princípu stability zákona o štátnej službe a ustanovenia § 57 ods.1 zákona o štátnej službe.

Oznamovateľ bol dňa 24.2.2021 zavolaný do sídla služobného úradu, kde mu bolo oznámené, že služobný úrad využije ustanovenie § 57 ods. 1 zákona o štátnej službe. V zmysle tohto paragrafu je možné štátneho zamestnanca po prerokovaní so zástupcami zamestnancov dočasne preložiť bez jeho súhlasu na vykonávanie štátnej služby v tom istom služobnom úrade na určený čas, najdlhšie na šesť mesiacov, ak je to nevyhnutne potrebné na plnenie úloh spojených s vykonávaním pôsobnosti služobného úradu v oblasti ochrany základných práv a slobôd, s odvrátením mimoriadnej udalosti alebo so zmierňovaním jej bezprostredných následkov. Oznamovateľ ďalej tvrdil, že predmetný paragraf nie je možne aplikovať na služobný úrad z dôvodu, že služobný úrad nemá udelené kompetencie v oblasti základných ľudských práv a oznamovateľ si nebol vedomý, že by nastali akékoľvek okolnosti, týkajúce sa odvrátenia mimoriadnej udalosti, či potreby jej zmierňovania.

Rada k vyššie uvedenému uviedla, že po preskúmaní všetkých relevantných skutočností, nebolo zistené v prípade dodatku k služobnej zmluve pochybenie zo strany služobného úradu. Dodatok k zmluve, ktorý tvoril prílohu podnetu, bol podpísaný aj oznamovateľom, z čoho vyplýva, že s trvalým preložením súhlasil, a teda v tomto prípade nie je možné hovoriť o jednostrannej zmene štátnozamestnaneckého pomeru služobným úradom. Na základe uvedeného Rada konštatovala, že k porušeniu čl. 8 princípu stability zákona o štátnej službe nedošlo.

V zmysle platnej právnej úpravy ustanovujúcej činnosť služobného úradu a v nadväznosti na ustanovenie § 3 ods. 2 zákona Národnej rady SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov, kde sa mimoriadnou udalosťou rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok a v zmysle ustanovenia § 48 ods. 2 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa nastáva, ak je potrebné prijať opatrenia podľa osobitného predpisu pri výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň. Služobný úrad postupoval v súlade s vyššie citovanými ustanoveniami zákonov.

Na základe uznesenia vlády SR č. 587 zo dňa 30.09.2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov publikovaného v Zbierke zákonov pod č. 268/2020, bol v Slovenskej republike vyhlásený núdzový stav. Služobný úrad mal preto v tejto súvislosti oprávnenie prijímať opatrenia na odvrátenie mimoriadnej udalosti, a to aj napriek tomu, že takéto oprávnenie nemá uvedené v zriaďovacej listine ani v organizačnom poriadku. Vzhľadom na to Rada nemohla konštatovať porušenie princípov štátnej služby.

Na záver Rada považovala za potrebné uviesť, že v zmysle zákona o štátnej službe Rada nie je oprávnená prešetrovať, či opatrenia prijaté služobným úradom na odvrátenie mimoriadnej udalosti boli adekvátne a rozhodnutie o tom, že dodatok je neplatný, môže po vykonanom dokazovaní v rámci súdneho sporu vysloviť iba súd. 19810