Podnet 24/2019: skončenie štátnozamestnaneckého pomeru, nerovnaké zaobchádzanie, odmeňovanie

Podnet, ktorým štátny zamestnanec upozornil na podozrenie z porušenia princípu nestrannosti podľa čl. 5, princípu profesionality podľa čl. 6, princípu rovnakého zaobchádzania podľa čl. 9, princípu transparentného a rovnakého odmeňovania podľa čl. 7, princípu stability podľa čl. 8 zákona o štátnej službe.
 
Kľúčové slová: skončenie štátnozamestnaneckého pomeru, zamedzovanie účasti na zahraničných služobných cestách a vzdelávacích aktivitách, odmeňovanie
 
Rada pre štátnu službu (ďalej len „Rada“), v ktorej pôsobnosti je v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“)  vybavovanie písomných podnetov občanov alebo štátnych zamestnancov o porušení princípov štátnej služby služobným úradom alebo o porušení Etického kódexu štátneho zamestnanca, po preskúmaní podnetu štátneho zamestnanca zo dňa 10.10.2019 nezistila porušenie princípu nestrannosti podľa čl. 5, princípu profesionality podľa čl. 6, princípu rovnakého zaobchádzania podľa čl. 9, princípu transparentného a rovnakého odmeňovania podľa čl. 7, princípu stability podľa čl. 8 zákona o štátnej službe.
K bodu 1 – Podpísanie dohody pod nátlakom
Podľa názoru štátneho zamestnanca došlo z jeho strany k podpísaniu dohody o skončení štátnozamestnaneckého pomeru (ďalej len „dohoda“) po nátlaku generálneho tajomníka služobného úradu. Mal byť upozornený, že ak dohodu nepodpíše, služobný úrad začne voči jeho osobe disciplinárne konanie, a to z dôvodu viacerých podaných sťažností na jeho osobu. Štátny zamestnanec mal za to,
že k podpisu predmetnej dohody bol prinútený a dohoda bola uzavretá v tiesni,
pod nátlakom, bez uvedenia dôvodu, a teda by nemala byť platná.
 
Služobný úrad na základe žiadosti Rady o súčinnosť v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona o štátnej službe k danej veci uviedol, že štátnemu zamestnancovi ponúkol dôstojné podmienky na ukončenie štátnozamestnaneckého pomeru dohodou – dvojmesačnú lehotu ukončenia štátnozamestnaneckého pomeru plus odmenu pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru, vo výške jeho jedného mesačného funkčného platu. S týmito podmienkami štátny zamestnanec súhlasil a na znak svojho súhlasu ich potvrdili svojim podpisom.
 
Dohoda uzatvorená medzi štátnym zamestnancom a služobným úradom nadobudla platnosť dňom jej podpisu obomi stranami. Nakoľko Rade v priebehu vybavovania podnetu nebolo preukázané také konanie generálneho tajomníka služobného úradu, ktoré by malo štátneho zamestnanca prinútiť k podpísaniu dohody, Rada uznala dohodu za platnú.
 
Radou nebolo v tejto časti podnetu zistené porušenie princípov štátnej služby služobným úradom.
 
K bodu 2 – Dôvod skončenia štátnozamestnaneckého pomeru
Rada sa ďalej zaoberala dôvodom skončenia štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca.
 
Generálny tajomník služobného úradu vo svojich písomnostiach, ktorými reagoval na žiadosť Rady o poskytnutie súčinnosti resp. na žiadosť o doplnenie informácií, uviedol na adresu štátneho zamestnanca, že  návrh dohody o skončení štátnozamestnaneckého pomeru bol predložený zo strany služobného úradu z dôvodu nedostatočnej úrovne riadiacej práce ako vedúceho zamestnanca. Ako dôsledok nedôslednej činnosti štátneho zamestnanca nemali byť pracovné úlohy útvaru plnené riadne a včas. Zástupca vedúceho mal situáciu na sekcii označiť za krízovú. Zlá situácia na sekcii mala byť aj v oblasti nedostatočného personálneho obsadenia. Tvrdenia služobného úradu boli preukázané aj sťažnosťami štátnych zamestnankýň, ktoré pôsobili pod jeho vedením, resp. priloženou mailovou komunikáciou. Tieto dôvody viedli služobný úrad k snahe skončiť so štátnym zamestnancom štátnozamestnanecký pomer dohodou.
 
Radou nebolo ani v tejto časti podnetu zistené porušenie princípov štátnej služby služobným úradom
 
K bodu 3 – Odovzdanie agendy a zrušenie e-mailového konta
Rada sa zaoberala aj vyjadrením štátneho zamestnanca ohľadom neopodstatneného predčasného odovzdania jeho agendy a zrušenia jeho e-mailového konta.
 
Z vyjadrenia služobného úradu vyplynulo, že štátny zamestnanec, v zmysle dohody, od 07.10.2019 čerpal dovolenku až do skončenia jeho štátnozamestnaneckého pomeru. Formálne odovzdanie agendy malo slúžiť na efektívne zabezpečenie fungovania sekcie. S týmto formálnym odovzdaním jeho agendy nebolo automaticky spojené jeho odvolanie z funkcie vedúceho sekcie, v priebehu celého procesu vybavovania podnetu nebolo ani zo strany štátneho zamestnanca ani zo strany služobného úradu predložené žiadne písomné oznámenie o skončení vykonávania funkcie, ktoré by tvrdenie štátneho zamestnanca preukázalo.
 
Z vyjadrenia služobného úradu k predčasnému zrušeniu jeho e-mailového konta Rade vyplynulo, že generálny tajomník dňa 08.10.2019 adresoval žiadosť vedúcemu IT, aby na e-mailové konto bola nastavená správa o neprítomnosti štátneho zamestnanca na pracovisku, teda nešlo o zrušenie e-mailového konta dotyčného štátneho zamestnanca.
 
Radou nebolo zistené, že by služobný úrad v tejto časti podnetu svojím konaním porušil princípy zákona o štátnej službe.
 
K bodu 4 – Zahraničné cesty a vzdelávanie
Obsahom žiadosti o poskytnutie súčinnosti adresovanej Radou služobnému úradu bolo aj poskytnutie informácií ohľadne zahraničných ciest a školení, na ktorých mala byť tomuto štátnemu zamestnancovi zamedzená účasť.
 
Radou bolo zistené, že v priebehu roka 2018 až augusta 2019 sa zúčastnil 7 zahraničných ciest, 4 školení v trvaní 6 dní. Uvedené množstvo zahraničných ciest a školení Rade nepreukázalo tvrdenie štátneho zamestnanca o tom, že by mu bola účelovo zamedzovaná účasť na zahraničných služobných cestách a vzdelávacích aktivitách.
 
Rada v tomto prípade nemôže skonštatovať, že by zo strany služobného úradu došlo k porušeniu princípov zákona o štátnej službe.
 
K bodu 5 – Princíp transparentného a rovnakého odmeňovania
Štátny zamestnanec uviedol podozrenie z porušenia princípu transparentného a rovnakého odmeňovania tým, že v služobnom úrade majú byť odmeny priznávané nie na základe výsledkov práce, ale na základe lojality ku generálnemu tajomníkovi služobného úradu. V služobnom úrade mali byť zvýšené osobné príplatky vedúcich zamestnancov, pričom jemu neboli, napriek tomu, že podľa jeho názoru vykonal veľa nadpráce.
 
K podozreniam štátneho zamestnanca z porušenia princípu transparentného a rovnakého odmeňovania v súvislosti s priznaním osobného príplatku Rada uvádza, že sa jedná o subjektívny názor štátneho zamestnanca, ktorý nie je možné zo strany Rady objektívne posúdiť, resp. nemá oporu v právnej úprave.
 
Právny inštitút osobného príplatku je podľa zákona o štátnej službe v kompetencii nadriadeného vedúceho zamestnanca štátneho zamestnanca, ktorý v zmysle ustanovenia § 132 zákona o štátnej službe môže osobný príplatok zvýšiť, znížiť alebo odňať písomným odôvodnením na základe výsledku služobného hodnotenia za kalendárny rok, pri zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 55 ods. 1 písm. a) a c) alebo na základe úrovne kvality plnenia služobných úloh. Je nutné podotknúť, že osobný príplatok nie je nárokovateľná zložka funkčného platu. Z tohto dôvodu služobný úrad nie je povinný, napriek tomu, že štátny zamestnanec dosiahol vynikajúci výsledok služobného hodnotenia za kalendárny rok resp. na základe úrovne kvality plnenia služobných úloh priznať mu vyšší osobný príplatok. V zmysle platnej právnej úpravy (§ 142 ods. 2) má štátny zamestnanec, ktorý v služobnom hodnotení za kalendárny rok dosiahol vynikajúce výsledky alebo veľmi dobré výsledky, nárok na jednorazovú odmenu.
 
Radou ani v tejto časti podnetu nebolo zistené, že by služobný úrad svojím konaním porušil princípy zákona o štátnej službe. 19524