Podnet 22/2020: organizačná zmena, čiastkové služobné hodnotenie, porušenie Etického kódexu

P​odnet, ktorým štátny zamestnanec upozornil na porušenia princípu zákonnosti podľa čl. 2, princípu efektívneho riadenia podľa čl. 4, princípu profesionality podľa čl. 6, princípu stability podľa čl. 8 zákona o štátnej službe a § 5 ods. 4 Vyhlášky Úradu vlády SR č. 400/2019, ktorou sa vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca.

Kľúčové slová: realizácia organizačnej zmeny, čiastkové služobné hodnotenie, efektívne riadenie, porušenie etického kódexu štátneho zamestnanca, prideľovanie úloh, ktoré neboli v súlade s opisom štátnozamestnaneckého miesta

Rada  pre štátnu službu (ďalej len „Rada“) v ktorej pôsobnosti v zmysle ustanovenia  § 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) je vybavovanie písomných podnetov občanov alebo štátnych zamestnancov o porušení princípov štátnej služby služobným úradom alebo o porušení Etického kódexu štátneho zamestnanca zistila v danom prípade porušenia princípu zákonnosti podľa čl. 2, princípu efektívneho riadenia podľa čl. 4, princípu profesionality podľa čl. 6, princípu stability podľa čl. 8 zákona o štátnej službe a § 5 ods. 4 Vyhlášky Úradu vlády SR č. 400/2019, ktorou sa vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca služobným úradom.

Odôvodnenie

Realizácia služobného hodnotenia

V podnete oznamovateľ namieta, že služobný úrad neuznal, že realizáciou zmien podľa Nariadenia ministra došlo k organizačným zmenám. Na základe tohto s oznamovateľkou nebol vykonaný osobný pohovor, ani jej nebol zmenený opis štátnozamestnaneckého miesta.
 
Rada po preskúmaní podnetu k danej veci uvádza, že na služobnom úrade sa uskutočnila organizačná zmena v zmysle § 24 písm. b) zákona o štátnej službe, kedy bolo štátnozamestnanecké miesto zrušené a následne bolo vytvorené nové štátnozamestnanecké miesto s inou najnáročnejšou činnosťou, bližšie určenou najnáročnejšou činnosťou, ďalšou činnosťou alebo bližšie určenou ďalšou činnosťou. Organizačné zmeny na služobnom úrade boli vykonané Nariadením ministra, čo viedlo k zmene Organizačného poriadku služobného úradu, a to formou  Dodatku  k Organizačnému poriadku služobného úradu účinného od 1. júla 2020.
 
Rada po objektívnom preskúmaní má za to, že zo strany služobného úradu došlo k porušeniu princípu zákonnosti podľa čl. 2 zákona o štátnej službe, a to v nasledujúcich bodoch:

  1. služobný úrad uskutočnil organizačnú zmenu, ktorá nebola v súlade s § 24 písm. b) zákona o štátnej službe - zmena organizačnej štruktúry mala priamy dopad na úpravu kompetencií organizačných zložiek, a teda malo dôjsť k zmene opisu štátnozamestnaneckého miesta;
  2. služobný úrad nepostupoval  v zmysle § 55 ods. 3 a ods. 8 zákona o štátnej službe;
  3. služobný úrad nedodržal termíny spojené s realizáciou organizačnej zmeny a nesplnil voči štátnym zamestnancom povinnosti stanovené v Nariadení ministra – jednostranne, bez naplnenia zákonných predpokladov, formou oznámenia zmenil štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca a urobil tak s oneskorením oproti stanovenému termínu 

Ďalej došlo aj k porušeniu princípu efektívneho riadenia podľa čl. 4 zákona o štátnej službe, v zmysle ktorého vedúci zamestnanec je povinný v súlade s § 113 ods. 1 písm. c) zákona o štátnej službe vytvárať podmienky na riadne vykonávanie štátnej služby štátnymi zamestnancami. Vzhľadom k tomu, že organizačná zmena predstavovala aj presun zamestnancov medzi budovami služobného úradu, vedúci zamestnanec mal zabezpečiť informovanosť svojich zamestnancov, aby presun bol plynulý a spôsobil čo najmenšie obmedzenia vo výkone štátnej služby. E-mail z osobného úradu na prevzatie dodatku k služobnej zmluve bol oznamovateľke zaslaný v posledný deň pred účinnosťou nového organizačného poriadku, čím došlo k nedodržaniu § 97 písm. a) zákona o štátnej službe. Služobný úrad nezabezpečil plynulý prechod pre zamestnancov organizačnou zmenou.
 
Ďalej Rada poukazuje na porušenie princípu profesionality podľa čl. 6 zákona o štátnej službe, keďže štátny zamestnanec v zmysle § 110 ods. 1 psím. a) zákona o štátnej službe má právo na vytvorenie podmienok nevyhnutných na riadne vykonávanie štátnej služby. V prípade realizácie organizačnej zmeny služobný úrad nevytvoril vhodné podmienky na výkon štátnej služby  a zabezpečenie plynulého presunu štátnych zamestnancov v rámci zrušených a novovzniknutých organizačných zložiek služobného úradu v súlade s Nariadením ministra.
 
Princíp stability podľa čl. 8 zákona o štátnej službe má byť zabezpečený najmä prostredníctvom stálej štátnej služby. Vzhľadom k uvedenému v prípade realizácie organizačnej zmeny na služobnom úrade mal byť vykonaný s oznamovateľkou osobný pohovor, v rámci ktorého by sa dohodlo buď v súlade s § 56 ods. 1 zákona o štátnej službe trvalé preloženie štátneho zamestnanca na novovzniknutý odbor, alebo, v prípade  oznamovateľkinho nesúhlasu s trvalým preložením, by došlo k ukončeniu štátnozamestnaneckého pomeru.

Realizácia čiastkového služobného hodnotenia

V druhej  časti podnetu oznamovateľka namieta spôsob realizácie čiastkového služobného hodnotenia a nezaslanie odpovede na námietku podanú oznamovateľkou proti čiastkovému služobnému hodnoteniu.
 
Rada uvádza, že v danom bode došlo k porušeniu princípu zákonnosti podľa čl. 2, princípu efektívneho riadenia podľa čl. 4 a princípu profesionality podľa čl. 6 zákona o štátnej službe. Termín služobného hodnotenia nebol oznámený hodnotenému štátnemu zamestnancovi najmenej tri dni pred služobným hodnotením v zmysle § 123 ods. 7 zákona o štátnej službe. Taktiež v zmysle § 2 ods. 4 Vyhlášky Úradu vlády SR č. 136/2017, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení v znení neskorších predpisov si hodnotiteľ na služobné hodnotenie vyhradí dostatočný čas a zabezpečí nerušený priebeh služobného hodnotenia. V tomto prípade sa služobné hodnotenie konalo posledný pracovný deň štátneho zamestnanca po ukončení pracovnej doby, čo vytvorilo nátlak na štátneho zamestnanca a neumožnilo efektívne využitie opravných prostriedkov. V zmysle § 123 ods. 7 zákona o štátnej službe štátny zamestnanec má právo podať odôvodnenú písomnú námietku proti služobnému hodnoteniu do troch služobných dní odo dňa oboznámenia sa so služobným hodnotením. Námietka bola podaná v termíne a služobný úrad mal postupovať v súlade s § 123 ods. 8 zákona o štátnej službe, a teda ak hodnotiteľ námietke nevyhovie v plnom rozsahu do 5 služobných dní od jej podania, predloží ju bezodkladne spolu so svojím vyjadrením a služobným hodnotením vedúcemu zamestnancovi hodnotiteľa. Vedúci zamestnanec hodnotiteľa námietku po prerokovaní s hodnoteným štátnym zamestnancom vyhodnotí a výsledok služobného hodnotenia oznámi štátnemu zamestnancovi a hodnotiteľovi do siedmich služobných dní od jej predloženia.  Služobný úrad oznamovateľke zaslal odpoveď až dňa 10.11.2020 a odpoveď bola podpísaná iba oznamovateľkiným bývalým priamym nadriadeným, čím konal v rozpore s vyššie uvedenými paragrafmi. 

Porušenie etického kódexu štátneho zamestnanca, prideľovaním úloh, ktoré neboli v súlade s opisom štátnozamestnaneckého miesta

Rada uvádza, že došlo k porušeniu § 5 ods. 4 Vyhlášky Úradu vlády SR č. 400/2019, ktorou sa vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca a súčasne k porušeniu princípu zákonnosti podľa čl. 2 zákona o štátnej službe. Podľa § 4 ods. 5 zákona o štátnej službe nesmie služobný úrad štátneho zamestnanca akýmkoľvek spôsobom postihovať alebo znevýhodňovať z dôvodu, že sa zákonným spôsobom domáha svojich práv vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckého pomeru. V nadväznosti na toto ustanovenie Etický kódex štátneho zamestnanca vyžaduje od štátneho  zamestnanca, aby sa zdržal konania, ktoré poškodzuje zamestnancov upozorňujúcich na všetky formy neetického a protiprávneho konania.

Po uskutočnení organizačnej zmeny na služobnom úrade malo dôjsť k zmene opisu štátnozamestnaneckého miesta tak, aby bol v súlade s kompetenciami odboru medzinárodného práva sekcie legislatívy a práva. Namiesto toho oznamovateľke boli priamym nadriadeným prideľované úlohy, ktoré neboli v súlade s opisom štátnozamestnaneckého miesta. Vzhľadom k tomu, že oznamovateľka na nesúlad opisu štátnozamestnaneckého miesta upozornila, bol na ňu vyvíjaný nátlak aj v ďalších oblastiach. 

Nápravné opatrenia a upovedomenie Úradu vlády SR

Rada v súlade so zákonom odporučila služobnému úradu prijať nápravné opatrenia, a to:

  • zabezpečiť vzdelávanie vedúcich štátnych zamestnancov k organizačným zmenám a k zmenám štátnozamestnaneckých pomerov;
  • vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti voči vedúcim zamestnancom za porušenie Nariadenia ministra na služobnom úrade;
  • zrealizovať nové čiastkové služobné hodnotenie v súlade so zákonom o štátnej službe a Vyhláškou Úradu vlády SR č. 136/2017, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení;
  • zabezpečiť vzdelávanie štátnych zamestnancov služobného úradu v oblasti Etického kódexu, pri tomto opatrení Rada vie poskytnúť spoluprácu.

O svojich záveroch Rada tiež bezodkladne informovala Úrad vlády SR.
 

19762