Podnet na podozrenie z porušenia princípov zákona o štátnej službe, konfliktu záujmov a poverenia výkonom ochrany poľovníctva

Kľúčové slová: výberové konanie, konflikt záujmov
 
 
Rada pre štátnu službu (ďalej len „Rada“), v ktorej pôsobnosti je v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) vybavovanie písomných podnetov občanov alebo štátnych zamestnancov o porušení princípov štátnej služby služobným úradom, po preskúmaní skutočností, uvádzaných v podnete občana (ďalej len „oznamovateľ“) „Podnet na preskúmanie porušenia princípov štátnej služby služobným úradom“
 
nezistila v danom prípade porušenie princípov štátnej služby.
 
V podnete oznamovateľ namietal:
  1. Proces výberového konania na miesto vedúceho pozemkového a lesného odboru okresného úradu.
  2. Možný konflikt záujmov uchádzača vyplývajúci z jeho predchádzajúceho pôsobenia v oblasti lesníctva, v ktorej v súčasnosti stále pôsobí jeho manželka.
  3. Rozhodnutie úspešného uchádzača o poverení výkonom ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri v prospech istého poľovníckeho združenia, hoci vlastníci pozemkov hlasovali v prospech konkurenčnej organizácie.

K bodu 1 - Výberové konanie

Podľa podnetu sa na výberovom konaní na miesto vedúceho pozemkového a lesného odboru Okresného úradu zúčastnili traja uchádzači, pričom traja členovia päťčlennej výberovej komisie hlasovali za namietaného uchádzača. Tohto uchádzača oznamovateľ označil za politického nominanta, ktorému sa výberové konanie malo údajne prispôsobiť. V podnete popisuje tiež jeho predchádzajúce pôsobenie, počas ktorého v minulosti podnikal v oblasti lesníctva a obchodoval so štátom. Podľa oznamovateľa neplatil dane, odvody, ani sociálne a zdravotné poistenie. Tento uchádzač „mal mať dané miesto ‘vyárendované,’“ pričom na výberové konanie údajne hodinu meškal a výberová komisia spolu s ostatnými uchádzačmi na neho museli čakať.
 
Vzhľadom na to, že podnet v tejto časti neobsahoval žiadny dôkazný materiál, Rada oznamovateľa vyzvala na poskytnutie informácií, ktoré by podporili jeho tvrdenie o nekorektnom priebehu výberového konania, tieto informácie jej však, napriek uvedenej výzve, zo strany oznamovateľa neboli predložené.
 
Rada v zmysle kompetencií, ktoré jej zveruje zákon o štátnej službe, požiadala služobný úrad Okresného úradu o súčinnosť a o poskytnutie informácií a podkladov k predmetnému výberovému konaniu.
Služobný úrad v odpovedi na otázku smerujúcu k času výberového konania a jeho prípadným účelovým zmenám uviedol, že v uvedený deň súčasne s predmetným výberovým konaním prebiehalo niekoľko výberových konaní z rôznych okresných úradov. Služobný úrad ďalej uviedol, že podľa zápisnice z rokovania výberovej komisie, predmetné výberové konanie prebehlo bez pripomienok, resp. voči jeho priebehu neboli vznesené žiadne námietky počas jeho realizácie, a ani v uplynulom období.
 
Služobný úrad Rade tiež sprístupnil dokumentáciu súvisiacu s predmetným výberovým konaním: pozvánky na účasť, prezenčnú listinu dokladujúcu účasť dvoch z troch pozvaných účastníkov, zápisnicu z rokovania výberovej komisie a celkové hodnotenie výsledkov výberového konania.
 
Z podkladov, ktoré Rada získala a preskúmala, nezistila pri výberovom konaní porušenie princípov zákona o štátnej službe.

K bodu 2 - Konflikt záujmov

Podnet poukazuje na podozrenie z konfliktu záujmov, keďže podľa názoru oznamovateľa úspešný uchádzač porušil zákon o štátnej službe, keď neinformoval služobný úrad o konflikte záujmov v súvislosti s podnikaním jeho blízkej osoby.
 
Oznamovateľ v podnete uviedol, že od roku 2007 tento uchádzač figuroval ako spoločník a konateľ akciovej spoločnosti, a to až do 13. decembra 2018, pričom od 2. januára 2019 pôsobí na základe úspešného výberového konania ako vedúci pozemkového a lesného odboru okresného úradu. Spoločníčkou a konateľkou spoločnosti, ktorá uzatvára zmluvy so štátom v oblasti lesníctva, je v súčasnosti jeho manželka.
 
V čase konania výberového konania (december 2018) Etický kódex štátneho zamestnanca ešte nebol vydaný. Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 400/2019 Z. z., ktorou sa vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca, bola v Zbierke zákonov publikovaná dňa 28. novembra 2019 a nadobudla účinnosť dňa 1. januára 2020. Rada preto pri posúdení otázky možného konfliktu záujmov vychádzala z nasledovných relevantných ustanovení zákona o štátnej službe:
 
  • podľa čl. 5 zákona o štátnej službe (princíp nestrannosti) štátny zamestnanec pri výkone štátnej služby uprednostňuje verejný záujem pred osobným záujmom a služobný úrad pri rozhodovaní v štátnozamestnaneckých vzťahoch koná objektívne. Princíp nestrannosti sa uplatňuje najmä povinnosťou štátneho zamestnanca pri výkone štátnej služby konať a rozhodovať nestranne, zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmov služobného úradu s osobnými záujmami a nezneužívať informácie získané v súvislosti s vykonávaním štátnej služby vo vlastný prospech alebo v prospech iného.
  • v súlade s princípom nestrannosti aj v zmysle ustanovenia § 111 ods. 1 písm. d) zákona o štátnej službe je štátny zamestnanec povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmu služobného úradu s osobnými záujmami, najmä nezneužívať informácie získané v súvislosti s vykonávaním štátnej služby na vlastný prospech alebo v prospech iného.
Zákon o štátnej službe v súvislosti s výberovými konaniami neustanovuje služobnému úradu povinnosť skúmať predchádzajúce pôsobenie štátneho zamestnanca vo väzbe na jeho potenciálnu pracovnú náplň, ani nevyžaduje pri nástupe štátneho zamestnanca na jeho miesto deklarovanie osobných záujmov, ako je to v prípade niektorých zahraničných právnych úprav.
 
Zákon o štátnej službe predpokladá oznamovanie konfliktu záujmov počas trvania štátnozamestnaneckého pomeru pri výkone služobných úloh. Z podnetu nevyplývalo, že by namietaný vedúci zamestnanec okresného úradu rozhodoval alebo konal v prospech alebo v zhode so spoločnosťou, v ktorej predtým pôsobil, resp. v ktorej teraz pôsobí jemu blízka osoba a že by neoznámil konflikt záujmov pri plnení konkrétnej služobnej úlohy.
 
Rada na základe vyššie uvedených ustanovení zákona o štátnej službe v tejto súvislosti nezistila porušenie princípov štátnej služby.

K bodu 3 - Poverenie výkonom ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri v prospech poľovníckeho združenia

Podľa oznamovateľa podpísal úspešný uchádzač výberového konania hneď prvý deň po nástupe do funkcie poverenie výkonom ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri v prospech poľovníckeho združenia, ktoré bolo poverené výkonom ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri už v minulosti, a to napriek tomu, že ponuka tohto združenia bola pre vlastníkov poľovných pozemkov nevýhodná a väčšina z nich pred predmetným podpisom poverenia hlasovala v prospech inej organizácie, ponúkajúcej za užívanie pozemkov viac ako päťdesiatnásobne vyššiu náhradu.
 
Preskúmanie zákonnosti rozhodovania okresného úradu o poverení výkonom ochrany poľovníctva podľa zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. otázok súvisiacich s príjmami štátu a obce v tejto súvislosti, nespadá do kompetencie Rady.
 
Na základe súhlasu oznamovateľa Rada postúpila podnet v tejto časti na preskúmanie Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky.