Podnet 21/2021: výberové konanie

Podnet, ktorým štátny zamestnanec upozornil na podozrenie z porušenia princípu efektívneho riadenia, princípu nestrannosti a princípu profesionality zákona o štátnej službe služobným úradom v súvislosti s výberovým konaním

Kľúčové slová: výberové konanie, Etický kódex štátneho zamestnanca

Rada pre štátnu službu (ďalej len „Rada“), v ktorej pôsobnosti v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) je vybavovanie písomných podnetov občanov alebo štátnych zamestnancov o porušení princípov štátnej služby služobným úradom alebo o porušení Etického kódexu štátneho zamestnanca, po objektívnom preskúmaní podnetu štátneho zamestnanca (ďalej len „oznamovateľ“) zo dňa 20.5.2021

nezistila porušenie princípov štátnej služby služobným úradom, ani Vyhlášky Úradu vlády SR č. 400/2019, ktorou sa vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca (ďalej len „Etický kódex“) služobným úradom.

Dňa 20.05.2021 bol Rade doručený podnet na podozrenie z porušenia čl. 4 - princíp efektívneho riadenia, čl. 5 - princíp nestrannosti a čl. 6 - princíp profesionality zákona o štátnej službe a z porušenia zásad Etického kódexu štátneho zamestnanca.

Oznamovateľ vo svojom podnete namietal:
  1.     netransparentný postup služobného úradu pri realizácii výberového konania
  2.     netransparentný postup služobného úradu pri realizácii organizačnej zmeny
  3.     nesprávne posúdenie jeho podania adresovaného služobnému úradu
  4.     porušenie Etického kódexu štátneho zamestnanca vedúcim štátnym zamestnancom.

K bodu 1

Oznamovateľ upozornil na netransparentný postup služobného úradu pri výberovom konaní, ktorý podľa jeho názoru spočíval:
  •     v spôsobe, akým bola na miesto vedúceho štátneho zamestnanca preložená priama nadriadená oznamovateľa,
  •     v tom, že služobný úrad účelovo stanovil jeden z preferovaných študijných odborov v rámci výberového konania a
  •     v tom, že služobný úrad stanovil medzi požadovanými odbornými znalosťami zákony, ktoré sa podľa tvrdenia oznamovateľa netýkali činnosti odboru.
Rada k vyššie uvedenému uviedla, že po preskúmaní všetkých relevantných skutočností nebolo v prípade obsadenia štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca zistené pochybenie zo strany služobného úradu. Služobný úrad postupoval v zmysle ustanovenia § 60 ods. 2 zákona o štátnej službe a dočasne preložil štátneho zamestnanca bez výberového konania na štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca do obsadenia tohto miesta od 1.1.2021. Po vyhlásení užšieho vnútorného výberového konania sa štátny zamestnanec doň prihlásil. V súlade s ustanovením § 40 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o štátnej službe sa vnútorné výberové konanie uskutočňuje zo štátnych zamestnancov a nadbytočných štátnych zamestnancov služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie.

V súvislosti so samotným výberovým konaním Rada konštatovala, že je vo výlučnej kompetencii služobného úradu posúdiť a stanoviť aké odborné znalosti požaduje na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest. Vo veci stanovenia kvalifikačných predpokladov Rada uvádza, že v zmysle ustanovenia § 38 ods. 11 písm. c) zákona o štátnej službe kvalifikačným predpokladom je aj študijný odbor, ak túto požiadavku na vykonávanie štátnej služby ustanoví služobný úrad v služobnom predpise. To znamená, že stanovenie alebo nestanovenie študijného odboru pri kvalifikačných predpokladoch je v kompetencii služobného úradu. V prípade výberového konania bolo služobným úradom v súlade s charakteristikou platových tried štátneho zamestnanca (príloha č.2 k zákonu o štátnej službe) ako kvalifikačný predpoklad stanovené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bez špecifikácie konkrétneho študijného odboru, pričom služobný úrad uviedol aj niekoľko preferovaných študijných odborov, tie však nepredstavovali podmienku ani predpoklad možnosti zúčastniť sa na výberovom konaní.

Vo veci služobným úradom v podmienkach predmetného výberového konania uvedenej požiadavky znalosti určitých právnych noriem Rada uvádza, že nie je oprávnená posudzovať opodstatnenosť tejto požiadavky a vysloviť záver, že znalosť týchto zákonov nesúvisí s výkonom štátnej služby na predmetnom štátnozamestnaneckom mieste.

Rada v tejto časti podnetu nezistila porušenie princípov štátnej služby.

K bodu 2 – organizačná zmena

V druhej časti podnetu oznamovateľ uviedol, že pri realizácii organizačnej zmeny služobným úradom, došlo netransparentnému postupu zrušením troch štátnozamestnaneckých miest a následne k skončeniu štátnozamestnaneckého pomeru so štátnymi zamestnancami na zrušených štátnozamestnaneckých miestach. Ďalej uviedol, že po dvoch mesiacoch bolo zrušené štátnozamestnanecké miesto opäť obsadené iným štátnym zamestnancom.

Rada má za to, že aj v tomto prípade postupoval služobný úrad v súlade so zákonom o štátnej službe, konkrétne v súlade s ustanovením § 75 ods. 1 písm. b) zákona o štátnej službe, podľa ktorého služobný úrad môže dať štátnemu zamestnancovi výpoveď, ak sa má zrušiť alebo sa zrušilo štátnozamestnanecké miesto v dôsledku organizačnej zmeny podľa ustanovení § 24 a služobný úrad nemá pre štátneho zamestnanca vhodné štátnozamestnanecké miesto alebo štátny zamestnanec nesúhlasí s trvalým preložením na vhodné štátnozamestnanecké miesto a nedohodne sa so služobným úradom inak v nadväznosti na ustanovenie § 73 ods. 4 zákona o štátnej službe, kde je uvedené, že ak služobný úrad dal štátnemu zamestnancovi výpoveď podľa ustanovenia § 75 ods. 1 písm. b) alebo písm. d), nesmie počas dvoch mesiacov nasledujúcich po skončení štátnozamestnaneckého pomeru znovu vytvoriť zrušené štátnozamestnanecké miesto a obsadiť toto štátnozamestnanecké miesto iným uchádzačom alebo preložením štátneho zamestnanca.

Ako bolo oznamovateľom uvedené v podnete, štátnym zamestnancom bolo ponúknuté trvalé preloženie, tí s trvalým preložením nesúhlasili a z toho dôvodu došlo k ich skončeniu štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou. Oznamovateľ taktiež v podnete uviedol, že organizačnou zmenou zrušené štátnozamestnanecké miesto bolo následne obsadené až po dvoch mesiacoch, teda v súlade so zákonom.

Vzhľadom na to Rada nemohla ani v tejto časti podnetu konštatovať porušenie princípov štátnej služby.

K bodu 3 – sťažnosť štátneho zamestnanca

Ďalej oznamovateľ namietal, že jeho podanie označené ako „Sťažnosť na vyhlásené výberové konanie, ktoré bolo adresované služobnému úradu, neposúdil služobný úrad ako sťažnosť podanú v zmysle zákona o štátnej službe.

Rada k predmetnej veci uviedla, že po preskúmaní sporného podania sa stotožnila s názorom služobného úradu, že podanie, ktoré bolo adresované služobnému úradu, nie je možné posúdiť ako sťažnosť štátneho zamestnanca vo veciach vykonávania štátnej služby podľa § 116 ods. 1 zákona o štátnej službe, nakoľko štátny zamestnanec môže podať vo veciach vykonávania štátnej služby sťažnosť, ak sa domnieva, že jeho práva podľa tohto zákona, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a služobných predpisov boli porušené.

Obsahom predmetného podania oznamovateľa boli jeho výhrady k požiadavkám uvedeným služobným úradom vo vyhlásenom výberovom konaní, ktoré musí uchádzač o voľné štátnozamestnanecké miesto spĺňať.

Vzhľadom k tomu, že sa oznamovateľ do výberového konania neprihlásil, nemohlo v tejto súvislosti dôjsť k porušeniu jeho práv štátneho zamestnanca a na základe toho Rada nezistila zo strany služobného úradu porušenie princípov štátnej služby.

K bodu 4 – porušenie Etického kódexu

Oznamovateľ uviedol porušenie Etického kódexu v súvislosti s konaním služobného úradu a konaním vedúcej štátnej zamestnankyne. Oznamovateľ konkrétne namietal nestrannosť pri výberovom konaní.

Ďalej v podnete uviedol, že na základe neprofesionálneho prístupu vedúceho štátneho zamestnanca je nútený, ako podriadený zamestnanec, opakovane viackrát vypracovávať a vybavovať pridelenú vec.

Etický kódex štátneho zamestnanca ustanovuje zásady etického správania štátneho zamestnanca v súvislosti s vykonávaním štátnej služby. V podnete oznamovateľ upozornil na možné porušenie ustanovení § 3 ods. 2, § 4 ods. 3 a 4 a § 6 ods. 1 a 4 Etického kódexu štátneho zamestnanca. Uvedené ustanovenia upravujú zásady etického správania v súvislosti s nestranným konaním štátneho zamestnanca, s jeho konaním výhradne vo verejnom záujme, s plnením jeho služobných úlohy na vysokej odbornej úrovni a s jeho zodpovednosťou za kvalitu vykonávaných služobných úloh a za rozvoj svojich schopností, vedomostí a zručností. V tejto súvislosti Rada uviedla, že nie je oprávnená posudzovať profesionálnu zdatnosť štátnych zamestnancov. Vedúci štátny zamestnanec je v priamej riadiacej pôsobnosti svojho priameho nadriadeného vedúceho zamestnanca, ktorý v zmysle ustanovenia § 113 ods. 1 písm. a) zákona o štátnej službe ako vedúci zamestnanec je, okrem iného, povinný hodnotiť vykonávanie štátnej služby podriadenými štátnymi zamestnancami. Hodnotenie odborných vedomosti štátneho zamestnanca, jeho výkonnosť, schopnosti a kompetencie a prístup k osobnému rozvoju a prístup k vzdelávaniu je každoročne realizované v rámci služobného hodnotenia v zmysle § 122 ods. 1 zákona o štátnej službe.

Vo veci neprofesionálneho prístupu vedúceho štátneho zamestnanca oznamovateľ toto tvrdenie nepodložil žiadnymi relevantnými dokumentami, ktoré by preukazovali jeho opodstatnenosť. Taktiež Rade nebolo preukázané, že by predmetný vedúci zamestnanec v rámci výkonu štátnej služby nekonal nestranne a výhradne vo verejnom záujme.

Rada po objektívnom preskúmaní podnetu spolu s jeho prílohami dospela k celkovému záveru, že zo strany služobného úradu nedošlo k porušeniu princípov zákona o štátnej službe, ani k porušeniu Etického kódexu štátneho zamestnanca.
Dátum poslednej aktualizácie: 25.08.2021 19809