Podnet, ktorým štátny zamestnanec upozornil na podozrenie z porušenia viacerých princípov zákona o štátnej službe súvislosti so zaradením do platovej triedy, započítanou dĺžkou služobnej praxe a vyvíjaním nátlaku na štátneho zamestnanca


Kľúčové slová: funkčný plat, opis štátnozamestnaneckého miesta, služobná zmluva
 
Rada pre štátnu službu (ďalej len „Rada“), v ktorej pôsobnosti je podľa ustanovenia § 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) vybavovanie písomných podnetov občanov alebo štátnych zamestnancov o porušení princípov štátnej služby služobným úradom alebo o porušení Etického kódexu štátneho zamestnanca, po preskúmaní podnetu štátneho zamestnanca (ďalej len „oznamovateľ“) „Sťažnosť štátneho zamestnanca v zmysle zákona NR SR č. 55/2017“ zo dňa 11. septembra 2019 (ďalej „podnet“),
 
nezistila v danom podnete porušenie princípov štátnej služby.
 
Oznamovateľ vo svojom podnete namietal:
  1. Vyvíjanie psychického nátlaku zo strany generálneho tajomníka služobného úradu pri podpise dodatku k služobnej zmluve a súvisiacich dokumentov.
  2. Nesprávne zaradenie do platovej triedy.
  3. Nesprávne posúdenie dĺžky služobnej praxe.
  4. Porušenie Etického kódexu štátneho zamestnanca.

K bodu 1 – Vyvíjanie nátlaku

V podnete oznamovateľ uviedol, že na neho generálny tajomník služobného úradu vyvíjal psychický nátlak, čím mu spôsobil stres. Nátlaku sa mal generálny tajomník dopustiť tým, že oznamovateľovi zavolal, predložil nový opis štátnozamestnaneckého miesta, oznámenie o výške a zložení funkčného platu a Dodatok č.3 k služobnej zmluve, ktorých podpísanie od neho žiadal okamžite, vyjadrujúc neochotu poskytnúť mu čas na ich preštudovanie. Podľa oznamovateľa tým generálny tajomník služobného úradu porušil zákon o štátnej službe, princípy štátnej služby, ako aj Etický kódex štátneho zamestnanca. Konal neodborne, nedôstojne a bez úcty a bez ľudskej dôstojnosti, pričom týmto konaním došlo k porušeniu Etického kódexu štátneho zamestnanca podľa § 5 [...] „Dôstojnosť a rešpekt“.
 
Z oznamovateľovho opisu udalostí, ako aj z vyjadrenia služobného úradu vyplývalo, že služobný úrad mal záujem preradiť k 1. septembru 2019 väčší počet štátnych zamestnancov do vyšších platových tried, čo urobil rozhodnutím generálneho tajomníka služobného úradu zo dňa 26. augusta 2019. Vzhľadom na to, že oznamovateľ v čase prijatia tohto rozhodnutia čerpal dovolenku, opis štátnozamestnaneckého miesta, oznámenie o výške a zložení funkčného platu a Dodatok č. 3 k služobnej zmluve mu služobný úrad predložil na podpis hneď po jeho návrate z dovolenky dňa 2. septembra 2019. Dodatok bol oznamovateľom podpísaný pod predtlačeným dátumom 28. august 2019, k svojmu podpisu však oznamovateľ pripojil výhradu vyjadrujúcu nespokojnosť s preradením do platovej triedy, datovanú zo dňa 30. septembra 2020.
 
V odpovedi na žiadosť Rady o súčinnosť z novembra 2019 služobný úrad na otázku, prečo bolo nevyhnutné, aby oznamovateľ prevzal dokumenty okamžite, uviedol, že išlo o štandardný postup pri doručovaní písomností v súlade s príslušnými ustanoveniami § 32 zákona o štátnej službe, ktorý upravuje doručovanie, pričom sa jedná o štandardné doručovanie písomností do vlastných rúk v sídle služobného úradu.
 
Podľa názoru Rady situácia predstavuje zmenu štátnozamestnaneckého pomeru, ktorá sa vykoná formou písomného dodatku k služobnej zmluve o zmene štátnozamestnaneckého pomeru. Dodatok k služobnej zmluve môže byť prijatý na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán - služobného úradu a štátneho zamestnanca, vyjadreného podpisom. K uzatvoreniu zmluvy, resp. k jej zmene formou dodatkov, môže predchádzať aj prerokovanie alebo určitý časový predstih pred nadobudnutím účinnosti. Zmluva nemôže byť uzatvorená s výhradou. Buď zmluvné strany s jej obsahom súhlasia, čo potvrdia podpisom, alebo neprejavia svoj súhlas, a zmluvu alebo dodatok k zmluve nepodpíšu.
 
V tomto prípade bolo zrejmé, že služobný úrad, vzhľadom na vyššie uvedené rozhodnutie generálneho tajomníka služobného úradu zo dňa 26. augusta 2019, mal snahu preradiť oznamovateľa do vyššej platovej triedy a poskytovať mu aj zvýšený plat od 1. septembra 2019, preto mu predmetné dokumenty doručil a predložil na podpis hneď, ako to bolo možné, teda po ukončení jeho dovolenky. V odpovedi na žiadosť o súčinnosť z januára 2020 služobný úrad konštatoval, že opis štátnozamestnaneckého miesta, oznámenie o výške a zložení funkčného platu a Dodatok č.3 k služobnej zmluve nadobudli účinnosť dňa 1. septembra 2019.
 
Hoci na samotnom dodatku je uvedený dátum podpisu 28. augusta 2019, oznamovateľ uvádza, že ho podpísal dňa 30. septembra 2019 s výhradou, ktorá smerovala k nespokojnosti s preradením z 3. do 4. platovej triedy (PT), pričom oznamovateľ žiadal o preradenie do 5. PT, teda nie o jednu, ale o dve triedy vyššie. Ak by bol Dodatok č. 3 podpísaný neskôr, zmena platovej triedy z 3. PT do 4. PT a z toho vyplývajúcich platových náležitostí by mohla nastať až s neskoršou účinnosťou, čo by bolo v oznamovateľov neprospech. Úlohou Rady nie je posudzovanie platnosti a účinnosti Dodatku č. 3 k služobnej zmluve oznamovateľa a z jeho vyjadrení ani nevyplývalo, že by namietal svoje preradenie a z toho vyplývajúce zmeny platových náležitostí od 1. septembra 2019.
 
Všeobecne Rada súhlasí, že vytváranie časovej tiesne nie je prospešné pre kvalitné fungovanie inštitúcie. Služobné úrady by mali komunikovať so štátnymi zamestnancami a vysvetľovať svoje kroky, aby predchádzali vzniku napätia alebo nedorozumení. Aj vzhľadom na to, že oznamovateľ výhradu pod dodatok dopísal dňa 30. septembra 2020, možno konštatovať, že tomto prípade sa nátlak zo strany služobného úradu nepreukázal a Rada v jeho postupe pri predkladaní dokumentov oznamovateľovi, s prihliadnutím na okolnosti spočívajúce v neprítomnosti oznamovateľa na pracovisku, prihliadajúc tiež na to, že skorší dátum podpisu Dodatku č. 3 bol v oznamovateľov prospech, nezistila porušenie princípov štátnej služby.

K bodu 2 – Zaradenie do platovej triedy

Oznamovateľ v podaniach opakovane poukazoval na to, že by mal byť zaradený do 5. platovej triedy a nie do 4. platovej triedy. Argumentoval uvedením najnáročnejšej činnosti, ktorú podľa svojho vyjadrenia vykonáva.
 
Po oboznámení sa s vyjadrením služobného úradu v odpovedi na žiadosť o súčinnosť z januára 2020 Rada skonštatovala, že opis činnosti, ktorý oznamovateľ uvádzal ako činnosť, ktorú vykonáva, predstavuje, v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11 písm. e), f), g), h), i), j), k), l), n), kompetenciu celého služobného úradu a nie konkrétne činnosti, ktoré vykonáva iba sám oznamovateľ.
 
Štátny zamestnanec je povinný vykonávať činnosti, ktoré mu vyplývajú z opisu štátnozamestnaneckého miesta a riadiť sa pri vykonávaní štátnej služby pokynmi vedúceho zamestnanca, ak sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a služobnými predpismi. Ak sa štátny zamestnanec domnieva, že pokyn, ktorý mu bol uložený, je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo so služobnými predpismi, je povinný písomne na to upozorniť nadriadeného štátneho zamestnanca podľa § 111 ods. 3 zákona o štátnej službe, ktorý upravuje postup v prípade problematických pokynov vedúcich štátnych zamestnancov.
 
Z prešetrovania podnetu oznamovateľa nevyplýva, že by takáto situácia nastala. Rada ani v tejto súvislosti nezistila porušenie princípov štátnej služby.

K bodu 3 – dĺžka služobnej praxe

Vo svojom podnete oznamovateľ ďalej uvádzal, že dĺžka jeho odbornej praxe predstavuje 31 rokov, pričom služobný úrad mu započítal 2 roky.
 
Služobný úrad vo svojej odpovedi na žiadosť Rady o súčinnosť uviedol, že dĺžka služobnej praxe oznamovateľa evidovaná ku dňu doručovania opisu štátnozamestnaneckého miesta predstavuje 15 rokov a 113 dní, pričom poukázal na tú skutočnosť, že služobná prax podľa zákona o štátnej službe nemusí vždy zodpovedať sémantickému významu výrazu „odborná prax. V podnete oznamovateľ uviedol, že bol menovaný do štátnej služby dňa 10. mája 2004, služobný úrad mu teda započítal služobnú prax trvajúcu odo dňa 10. mája 2004, kedy vznikol jeho štátnozamestnanecký pomer v zmysle zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe, čo k predmetnému dňu predstavovalo 15 rokov a 113 dní.
 
Rada sa po preštudovaní zdôvodnenia služobného úradu stotožnila s jeho názorom, avšak v tejto súvislosti tiež uviedla, že posúdenie správnosti započítania odbornej praxe do služobnej praxe nie je v jej kompetencii, ale v kompetencii Sekcie pre štátnu službu a verejnú službu Úradu vlády SR.

K bodu 4 – Porušenie Etického kódexu štátneho zamestnanca

Vo svojom podnete oznamovateľ namietal aj porušenie Etického kódexu štátneho zamestnanca. Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 400/2019 Z. z., ktorou sa vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca, bola v Zbierke zákonov publikovaná dňa 28. novembra 2019 a nadobudla účinnosť dňa 1. januára 2020. V čase predmetného konania služobného úradu (september 2019) Etický kódex štátneho zamestnanca ešte nebol vydaný. Rada preto pri posúdení otázky možného porušenia princípov štátnej služby vychádzala z relevantných ustanovení zákona o štátnej službe upravujúcich práva a povinnosti štátnych zamestnancov.
 
Rada na základe týchto ustanovení ani v tejto súvislosti nezistila porušenie princípov štátnej služby.