Podnet 2/2020: služobné hodnotenie, hodnotiaci rozhovor, bodové hodnotenie

Podnet, ktorým štátny zamestnanec upozornil na podozrenie z viacnásobného porušenia princípu zákonnosti podľa čl. 2 zákona o štátnej službe.
 
Kľúčové slová: služobné hodnotenie, hodnotiaci rozhovor, bodové hodnotenie
 
Rada pre štátnu službu (ďalej len „Rada“), v ktorej pôsobnosti je v zmysle ustanovenia
§ 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) vybavovanie písomných podnetov občanov alebo štátnych zamestnancov o porušení princípov štátnej služby služobným úradom alebo o porušení Etického kódexu štátneho zamestnanca, po preskúmaní podnetu štátneho zamestnanca zo dňa 30.01.2020 na základe vykonania dohľadu zistila viacnásobné porušenie princípu zákonnosti podľa čl. 2 zákona o štátnej službe a v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. h) zákona o štátnej službe odporučila služobnému úradu prijatie nápravných opatrení:
  • oznámiť termín služobného hodnotenia štátnemu zamestnancovi najmenej tri dni pred jeho uskutočnením v zmysle ustanovenia § 122 ods. 10 zákona o štátnej službe,
  • služobné hodnotenie vykonávať formou hodnotiaceho rozhovoru v zmysle ustanovenia § 123 ods. 4 zákona o štátnej službe,
  • vypracovať služobné hodnotenie v zmysle ustanovenia § 2 ods. 3 podľa vzoru služobného hodnotenia, ktoré tvorí prílohu Vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky č. 136/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení,
  • postupovať v zmysle ustanovenia § 123 ods. 3 zákona o štátnej službe, podľa ktorého ak hodnotený štátny zamestnanec v služobnom hodnotení nedosiahne vynikajúce výsledky alebo veľmi dobré výsledky, hodnotiteľ alebo komisia pre služobné hodnotenie mu odporučí návrhy na zlepšenie vykonávania štátnej služby.
Ak hodnotený štátny zamestnanec v služobnom hodnotení dosiahne uspokojivé výsledky alebo neuspokojivé výsledky, hodnotiteľ alebo komisia pre služobné hodnotenie náležite odôvodní výsledok v každej hodnotenej oblasti aj písomne,
zabezpečiť preškolenie hodnotiteľov resp. členov hodnotiacich komisií.

Rada služobnému úradu na záver odporučila vzniknutý stav napraviť za použitia všetkých právne dostupných prostriedkov, nakoľko aktuálny stav nie je v súlade
so zákonom a preto ho nemožno akceptovať.
 
Odôvodnenie
K bodu 1 - Priebeh služobného hodnotenia
 
V bode č. 1 podnetu, ktorý sa týkal služobného hodnotenie za kalendárny rok 2019, štátny zamestnanec upozornil na skutočnosť, že hodnotiteľ jednostranne vypracoval dňa 20.01.2020 jeho služobné hodnotenie s tým, že dňa 28.01.2020 sa mal štátny zamestnanec, v tom čase práce neschopný, dostaviť na pracovisko a oboznámiť
sa s jeho obsahom. K tomuto úkonu bol vyzvaný SMS správou dňa 27.01.2020.
 
Po oboznámení sa s obsahom služobného hodnotenia s ním nesúhlasil, nakoľko
ako uviedol, že jeho oboznámenie sa so služobným hodnotením a forma vykonania jeho služobného hodnotenia za kalendárny rok 2019 boli vykonané v rozpore
so zákonom a vyhláškou. Štátny zamestnanec svoje podozrenie opieral o skutočnosť, že mu termín služobného hodnotenia nebol oznámený vopred najmenej tri dni
pred jeho uskutočnením. Zo strany hodnotiteľa nebolo služobné hodnotenie vykonané formou hodnotiaceho rozhovoru, nakoľko bolo vypracované vopred a štátny zamestnanec nemal možnosť sa vyjadriť k jednotlivým hodnotiacim oblastiam služobného hodnotenia. Bodový výsledok služobného hodnotenia nebol výsledkom objektívneho hodnotenia hodnotiteľa
 
Dňa 29.01.2020 bolo štátnemu zamestnancovi predložené nové obsahovo prerobené služobné hodnotenie za kalendárny rok 2019, ktoré odmietol podpísať z dôvodu,
že bolo preňho obsahovo menej priaznivé (nižšie bodové hodnotenie jednotlivých hodnotiacich oblastiach), než služobné hodnotenie, s ktorým sa oboznámil dňa 28.01.2020 a navyše forma a zákonný postup vykonávania jeho služobného hodnotenia za kalendárny rok 2019 neboli zo strany služobného úradu dodržané.
 
Služobný úrad vo svojej odpovedi na žiadosť Rady o súčinnosť tvrdenia štátneho zamestnanca nerozporoval. V prípade obsahovo prerobeného služobného hodnotenia služobný úrad uznal, že pôvodné služobné hodnotenie nebolo vyhotovené v súlade
so zákonom o štátnej službe a vyhláškou Úradu vlády SR č. 136/2017 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení (ďalej len „vyhláška o služobnom hodnotení“), pretože v prípade, ak štátny zamestnanec dosiahne uspokojivé alebo neuspokojivé výsledky v služobnom hodnotení, výsledok služobného hodnotenia musí hodnotiteľ v každej oblasti písomne odôvodniť. Predmetné služobné hodnotenie takéto odôvodnenie neobsahovalo.
 
Rada skonštatovala, že konaním hodnotiteľa došlo k porušeniu princípu zákonnosti podľa čl. 2 zákona o štátnej službe tým, že neoznámil termín služobného hodnotenia štátnemu zamestnancovi v zmysle ustanovenia § 122 ods. 10 zákona o štátnej službe najmenej tri dni pred jeho uskutočnením. Hodnotiteľ ďalej porušil princíp zákonnosti
aj tým, že nevykonal služobné hodnotenie formou hodnotiaceho rozhovoru v zmysle ustanovenia § 123 ods. 4 zákona o štátnej službe a v neposlednom rade princíp zákonnosti porušil aj tým, že nevypracoval služobné hodnotenie podľa vzoru služobného hodnotenia, ktoré tvorí prílohu vyhlášky o služobnom hodnotení.
 
K bodu 2 - Bodové hodnotenie
 
V bode č. 2 podnetu štátny zamestnanec uviedol svoj nesúhlas s bodovým hodnotením jednotlivých hodnotiacich oblastí služobného hodnotenia za kalendárny rok 2019. Rada k danému podozreniu z porušenia princípov zákona o štátnej službe uviedla, že nie je oprávnená posudzovať výkon štátnej služby štátnym zamestnancom, nakoľko v zmysle ustanovenia § 122 zákona o štátnej službe takáto právomoc prináleží hodnotiteľovi alebo komisii pre služobné hodnotenie. Z tohto dôvodu Rada nemohla konštatovať porušeniu princípov zákona o štátnej službe konaním služobného úradu uvedeného v bode č. 2 podnetu.
 
Nápravné opatrenia
 
O zistených skutočnostiach Rada podľa § 14 ods. 1 písm. h) zákona o štátnej službe bezodkladne písomne upovedomila Úrad vlády SR.
 
Služobný úrad zaslal Rade písomnosť dňa 25.06.2020, ktorej obsahom bola informácia o bezodkladne prijatých nápravných opatreniach:
  • oboznámiť všetkých vedúcich štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú služobné hodnotenie, aby v súvislosti s realizáciou služobných hodnotení dôsledne dodržiavali príslušné ustanovenia zákona o štátnej službe, najmä termíny, formu výkonu služobných hodnotení a v prípade ak štátny zamestnanec nedosiahne vynikajúce alebo veľmi dobré výsledky, hodnotiteľ alebo komisia pre služobné hodnotenie mu odporučí návrhy na zlepšenie vykonávania štátnej služby, zároveň bude výsledok každej hodnotenej oblasti náležite písomne odôvodnený,
  • oboznámiť všetkých vedúcich štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú služobné hodnotenie o povinnosti vypracovať služobné hodnotenie v zmysle § 2 ods. 3 podľa vzoru služobného hodnotenia, ktoré tvorí prílohu vyhlášky o služobnom hodnotení,
  • zrealizovať vzdelávanie na tému „Služobné hodnotenie“ pre všetkých hodnotiteľov , ktorí vzdelávanie v roku 2018 a 2019 neabsolvovali, prípadne pre tých hodnotiteľov, ktorí o uvedené vzdelávanie prejavia záujem.
19526