Podnet 19/2018: organizačná zmena, výpovedná lehota

Podnet na podozrenie z porušia princípov zákona o štátnej službe pri organizačnej zmene v služobnom úrade
 
Kľúčové slová: organizačná zmena, výpovedná lehota
 
Rada pre štátnu službu (ďalej len „Rada“), v ktorej pôsobnosti je v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) vybavovanie písomných podnetov občanov alebo štátnych zamestnancov o porušení princípov štátnej služby služobným úradom, po preskúmaní skutočnosti, uvádzaných v podnete štátneho zamestnanca (ďalej len „oznamovateľ“)
zistila porušenie princípu zákonnosti podľa čl. 2, princípu efektívneho riadenia podľa čl. 4 a princípu profesionality podľa čl. 6 zákona o štátnej službe a v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. h) zákona o štátnej službe odporučila služobnému úradu prijatie nápravných opatrení:
  1. Zabezpečiť, aby štátni zamestnanci zúčastnení na príprave, realizácii a komunikácii organizačných zmien v služobnom úrade, postupovali v súlade so zákonom, napríklad ich preškolením.
  2. Vyvodiť disciplinárnu zodpovednosť voči štátnym zamestnancom zúčastneným na príprave, realizácii a komunikácii organizačnej zmeny, ku ktorej došlo dodatkom k Organizačnému poriadku služobného úradu.
  3. Zohľadniť nedodržanie zákona v služobnom hodnotení štátnych zamestnancov zúčastneným na príprave, realizácii a komunikácii organizačnej zmeny, ku ktorej došlo dodatkom k Organizačnému poriadku služobného úradu.
  4. V lehote 60 dní odo dňa doručenia tohto listu písomne informovať Radu o tom, ako boli prijaté a vykonané tieto opatrenia.
 
Odôvodnenie
Rade bola dňa 28.09.2018 doručená písomnosť označená ako „Podnet pre porušenie princípov štátnej služby“ spolu s prílohami. Z podnetu vyplývalo podozrenie, že pri organizačnej zmene, ktorá sa realizovala dodatkom k Organizačnému poriadku služobného úradu a došlo ňou o.i. k zrušeniu odboru služobného úradu, boli porušené viaceré princípy štátnej služby.
 
Za účelom preverenia podozrenia Rada listom zo dňa 10.10.2018 požiadala služobný úrad o poskytnutie podkladov a informácií, ktoré jej boli poskytnuté dňa 09.11.2018.
 
Z informácií predložených v podnete a poskytnutých služobným úradom vyplynuli nasledovné skutočnosti:
 
Dodatkom k Organizačnému poriadku došlo k viacerým zmenám v organizačnej štruktúre služobného úradu, pričom sčasti išlo o organizačnú zmenu podľa § 24 ods. 1 písm. b) zákona o štátnej službe. O organizačnej zmene boli štátni zamestnanci informovaní prostredníctvom intranetu služobného úradu, kde bola táto informácia zverejnená dňa 24.08.2018 (piatok) o 14:19 hod. Organizačná zmena nadobudla účinnosť dňa 27.08.2018 (pondelok). Podľa informácie zo služobného úradu bola organizačná zmena prerokovaná s príslušným odborovým orgánom dňa 24.08.2018. Návrhy dodatkov k služobným zmluvám, ako aj ďalšie personálne doklady súvisiace s organizačnou zmenou, boli dotknutým štátnym zamestnancom predložené 06.09.2018, resp. časti štátnych zamestnancov dňa 11.09.2018.
 
Princíp zákonnosti vyžaduje, aby štátny zamestnanec pri výkone štátnej služby a služobný úrad v štátnozamestnaneckých vzťahoch konali v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, právne záväznými aktmi Európskej únie, právnymi predpismi Slovenskej republiky, služobnými predpismi a ostatnými vnútornými predpismi./stranky-uvsr/[FM1] 
 
V posudzovanom prípade služobný úrad štátnych zamestnancov neoboznámil s dodatkom k organizačnému poriadku v dostatočnom predstihu pred nadobudnutím jeho účinnosti. Podľa informácie poskytnutej v podnete, ako aj poskytnutej služobným úradom, organizačná zmena bola na intranete zverejnená v piatok 24.08.2018 o 14:19 hod., pričom podľa kolektívnej zmluvy rok 2018 v období od 01.06. do 31.08. je základný pracovný čas stanovený od 9:00 do 14:00 a v deň predchádzajúci dňu pracovného pokoja alebo sviatku od 9:00 do 13:00. Z uvedeného vyplýva, že štátni zamestnanci, ktorí dňa 24.08.2018 využili možnosť opustiť pracovisko o 13:00, nemali možnosť oboznámiť sa s organizačnou zmenou pred tým, ako nadobudla účinnosť.
 
Pokiaľ ide o štátnych zamestnancov dotknutých organizačnou zmenou, zo zákona vyplýva povinnosť služobného úradu zrealizovať organizačnú zmenu tak, aby štátnemu zamestnancovi neplynula výpovedná doba po účinnosti organizačnej zmeny. V takom prípade by totiž štátny zamestnanec, ktorého služobné miesto bolo zrušené, nemohol vykonávať služobné úlohy, resp. služobný úrad by mu nemohol prideľovať prácu. Keďže zákon stanovuje dvojmesačnú výpovednú lehotu, účinnosť organizačnej zmeny môže nastať najskôr po uplynutí dvoch mesiacov po tom, ako služobný úrad získa vyjadrenia dotknutých štátnych zamestnancov k navrhovanej zmene.
 
Uvedené platí aj vo vzťahu k povinnosti služobného úradu vopred prerokovať návrhy služobných predpisov a opatrení, ktoré sa týkajú väčšieho počtu štátnych zamestnancov, s príslušným odborovým orgánom. Podľa informácie poskytnutej služobným úradom bola organizačná zmena predložená príslušnému odborovému orgánu dňa 24.08.2018. Zákon vyžaduje, aby boli návrhy, resp. opatrenia, s príslušným odborovým orgánom prerokované ešte predtým, než sú prijaté, a vyplynú z nich zákonom predpokladané skutočnosti, napríklad začne plynúť výpovedná lehota štátnemu zamestnancovi, ktorého miesto bolo organizačnou zmenou zrušené.
 
Princíp profesionality stanovuje, že štátny zamestnanec pri výkone štátnej služby koná odborne, svedomito, v súlade s Etickým kódexom štátneho zamestnanca. Cieľom tohto princípu je kvalitný výkon poslania a úloh štátnej služby, ako navonok, voči verejnosti, tak aj dovnútra, v rámci inštitúcie, a medzi inštitúciami. Iba tak je možné budovať dôveru v štátnu službu. Postup štátnych zamestnancov, zodpovedných za prípravu a realizáciu organizačnej zmeny, vrátane informovania štátnych zamestnancov o nej, nezodpovedá požiadavke odbornosti, svedomitosti a profesionality.
 
Podľa čl. 6 zákona o štátnej službe služobný úrad riadi štátnych zamestnancov efektívne a hospodárne. Princíp efektívneho riadenia štátnych zamestnancov sa uplatňuje najmä riadením a kontrolou štátnych zamestnancov vedúcimi štátnymi zamestnancami, vytváraním podmienok na riadne vykonávanie štátnej služby prostredníctvom systemizácie štátnozamestnaneckých miest a služobného hodnotenia. Organizačná zmena predstavuje významný zásah do riadenia služobného úradu a výkonu služobných úloh štátnymi zamestnancami. Je potrebné ju naplánovať a zrealizovať tak, aby prebehla plynulo, hospodárne a nenarušila výkon služobných úloh.
 
V posudzovanom prípade v dôsledku postupu služobného úradu nastala situácia, keď dotknutí štátni zamestnanci nemali včas vedomosť o tom, v ktorom organizačnom útvare sú zaradení, kto je ich nadriadený, ako sa zmení ich pracovná náplň a pod. Takýto postup podľa rady nezodpovedá požiadavke na efektívne riadenie štátnych zamestnancov. Nedodržaním zákonom stanoveného postupu a lehôt pri realizácii organizačnej zmeny, ako aj nedostatkom v komunikácii s dotknutými štátnymi zamestnancami, teda došlo podľa rady aj k porušeniu tohto princípu.
 
V podnete bolo uvedené aj podozrenie, že postupom služobného úradu malo dôjsť aj k porušeniu princípu nestrannosti podľa čl. 5 a princípu rovnakého zaobchádzania podľa čl. 9 zákona o štátnej službe, avšak bez bližšej konkretizácie, v čom malo spočívať porušenie týchto princípov. Uvádzané skutkové okolnosti, ktoré Rada preverila dožiadaním informácií zo služobného úradu, Rada posúdila ako porušenie princípu zákonnosti, profesionality a efektívneho riadenia. Porušenie princípu nestrannosti a rovnakého zaobchádzania však zo zistených skutočností nevyplynulo.
 
Odporúčané nápravné opatrenia do budúcna zabezpečia realizáciu organizačných zmien v služobnom úrade v súlade s princípom zákonnosti podľa čl. 2 zákona, princípom efektívneho riadenia podľa čl. 4 zákona a princípom profesionality podľa čl. 6 zákona.
 
O zistených skutočnostiach Rada podľa § 14 ods. 1 písm. h) zákona o štátnej službe písomne upovedomila Úrad vlády SR.
 
Reakcia služobného úradu:
 
Služobný úrad Rade oznámil, že jej zistenia vzal na vedomie, oboznámil dotknutých štátnych zamestnancov so zákonnými postupmi prípravy, realizácie a komunikácie organizačných zmien a pripravil metodické usmernenie k vykonávaniu organizačných zmien, s ktorým budú vedúci štátni zamestnanci oboznámení na porade vedenia služobného úradu.
 
(1) Vzťahujúce sa ustanovenia: § 22 ods. 3, § 24 ods. 2, § 74 ods. 1, § 75 ods. 1 písm. b) § 24 ods. 1 zákona o štátnej 
19533