Podnet 15/2021: služobné hodnotenie

Podnet, ktorým štátny zamestnanec upozornil na porušenia princípu zákonnosti podľa čl. 2 a princípu efektívneho riadenia podľa čl. 4 zákona o štátnej službe v súvislosti s vykonaním a vypracovaním služobného hodnotenia.
 
Kľúčové slová: nevykonanie služobného hodnotenia, domácka práca, princíp zákonnosti, princíp efektívneho riadenia, COVID-19
 
Rada  pre štátnu službu (ďalej len „Rada“) v ktorej pôsobnosti v zmysle ustanovenia  § 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) je vybavovanie písomných podnetov občanov alebo štátnych zamestnancov o porušení princípov štátnej služby služobným úradom alebo o porušení Etického kódexu štátneho zamestnanca zistila v danom prípade porušenia princípu zákonnosti podľa čl. 2 a princípu efektívneho riadenia podľa čl. 4 zákona o štátnej službe.
 
Rade pre štátnu službu bol doručený podnet, v ktorom oznamovateľ uvádzal, že jeho služobné hodnotenie nebolo vykonané ani viac ako dva mesiace po januárovom termíne stanovenom v ustanovení § 122 ods. 3 zákona o štátnej službe. Personálne oddelenie oznamovateľa informovalo, že služobné hodnotenia sú odovzdané a nahraté v systéme, po požiadaní o nahliadnutie do spisu mu však personálne oddelenie oznámilo, že sa jeho služobné hodnotenie za rok 2020 v spise nenachádza, ani nebolo nahraté v systéme.

Ďalej uvádzal, že počas lockdownu a nariadenej práce z domu do práce chodil, bol aj opakovane v kontakte so svojim vedúcim štátnym zamestnancom, a pokiaľ by mu vedúci oznámil plán vykonať služobné hodnotenie, bol by sa ho oznamovateľ býval zúčastnil. Prehlasuje však, že služobné hodnotenie s ním neprebehlo, ani nepodpisoval, alebo neodmietol podpísať nič, o čom by ma byť spísaný záznam. V závere podnetu žiada Radu o prešetrenie podnetu v zmysle jej kompetencií podľa § 14 zákona o štátnej službe a o vykonanie nápravy.

Rada sa obrátila na oznamovateľov služobný úrad so žiadosťou o vyjadrenie k okolnostiam služobného hodnotenia za rok 2020. Preverovala, kedy a s akým výsledkom bolo predmetné služobné hodnotenie vykonané a v prípade, ak nebolo vykonané do 31. januára 2021, aké boli dôvody jeho nevykonania.
Služobný úrad Radu informoval, že služobné hodnotenie oznamovateľa za rok 2020 bolo vykonané vedúcim štátnym zamestnancom dňa 28. januára 2021. Ďalej Radu informoval, že hoci služobné hodnotenie bolo vykonané v lehote do 31. januára 2021, oznamovateľ s ním bol oboznámený až dňa 6. mája 2021, kedy ho aj podpísal. Ako dôvod uvedeného hodnotiteľ uvádza opatrenia na pracoviskách služobného úradu (home office) v súvislosti s ochorením COVID-19.

Po prešetrení podnetu dospela Rada k nasledujúcim záverom
 1. V otázke riadneho oznámenia služobného hodnotenia v súlade so zákonom o štátnej službe Rada posudzovala, či oznamovateľovi hodnotiteľ oznámil termín služobného hodnotenia v súlade s dikciou ustanovenia § 122 ods. 10 zákona o štátnej službe najmenej tri dni pred služobným hodnotením.
  Z vyjadrení služobného úradu ani oznamovateľa nevyplýva, že by mu bol termín služobného hodnotenia oznámený pred jeho konaním.

  V súvislosti s pandémiou COVID-19 fungovali služobné úrady v zvláštnom režime, ktorý pre množstvo štátnych zamestnancov predstavoval úplne novú situáciu v tom, že osobný kontakt bol nežiadúci a veľká časť štátnych zamestnancov mala nariadenú prácu z domu. Ako však oznamovateľ vo svojom podnete uvádzal, na pracovisku bol prítomný aj počas lockdownu. Rada preto vychádzala z predpokladu, že za dodržania epidemiologických opatrení by bolo možné vykonať jeho služobné hodnotenie v súlade s ustanovením § 122 ods. 3 zákona o štátnej službe. Hodnotenie by tiež, vzhľadom na epidemiologickú situáciu, mohlo prebehnúť online formou, pri ktorej sú eliminované všetky zdravotné riziká.

  Vychádzajúc z týchto skutočností dospela Rada k záveru, že hodnotiteľ nevykonal kroky smerujúce k vykonaniu služobného hodnotenia, nakoľko termín služobného hodnotenia nebol oznamovateľovi oznámený v súlade s ustanovením § 122 ods. 10 zákona o štátnej službe.
  Na základe uvedeného Rada konštatovala, že v tomto bode došlo k porušeniu princípu zákonnosti podľa čl. 2 a efektívneho riadenia podľa čl. 4 zákona o štátnej službe
   
 2. V otázke vykonania služobného hodnotenia v súlade so zákonom o štátnej službe Rada posudzovala, či služobné hodnotenie prebehlo v súlade s ustanovením § 123 ods. 4 zákona o štátnej službe, resp. s ustanovením § 2 ods. 4 a 5 vyhlášky.
  Nakoľko vedúci štátny zamestnanec ani služobný úrad v súvislosti so služobným hodnotením štátneho zamestnanca za rok 2020 oznamovateľa neoslovil a jeho prvý kontakt s hodnotením za rok 2020 bol dňa 6. mája 2021, kedy mu bolo predložené jeho písomné vyhotovenie, z informácií Rady takisto nevyplývalo, že by sa v rámci služobného hodnotenia uskutočnil hodnotiaci rozhovor v zmysle ustanovenia § 123 ods. 4 zákona o štátnej službe.

  Ustanovenie § 123 ods. 4 zákona o štátnej službe  predpokladá nielen zhodnotenie vykonávania štátnej služby hodnoteným štátnym zamestnancom spolu s odôvodnením výsledkov a odporučení na zlepšenie vykonávania štátnej služby, ale aj priestor pre štátneho zamestnanca, kedy môže uviesť dosiahnuté výsledky k hodnoteným oblastiam, vyjadriť sa k výsledku služobného hodnotenia, prípadne k návrhom na zlepšenie vykonávania štátnej služby. Hodnotiaci rozhovor, ktorým sa služobné hodnotenie uskutočňuje, teda predpokladá obojstrannú interakciu medzi hodnotiteľom a hodnoteným. Služobné hodnotenie je výsledkom tejto interakcie.

  V prípade, ak sa služobné hodnotenie nekonalo formou hodnotiaceho rozhovoru, bolo tým hodnotenému štátnemu zamestnancovi právo vyjadriť sa upreté.
  Na základe vyššie uvedených skutočností Rada konštatovala, že služobné hodnotenie nebolo vykonané v súlade s ustanovením § 123 ods. 4 zákona o štátnej službe, čím v tomto bode došlo k porušeniu princípu zákonnosti podľa čl. 2 a efektívneho riadenia podľa čl. 4 zákona o štátnej službe.
    
 3. V otázke doručenia služobného hodnotenia vychádzala Rada z dikcie ustanovenia § 7 ods. 1 vyhlášky, cit.: „Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca vypracuje hodnotiteľ a bezodkladne odovzdá po jednom vyhotovení osobnému úradu na založenie do osobného spisu hodnoteného štátneho zamestnanca, hodnotenému štátnemu zamestnancovi a jedno vyhotovenie služobného hodnotenia si hodnotiteľ ponechá.“

  Vyhláška ponecháva dostatočný priestor na to, aby nedochádzalo k situáciám, kedy by hodnotiteľ mal vypracované písomné vyhotovenie služobného hodnotenia pred hodnotiacim rozhovorom a len ho fyzicky odovzdal hodnotenému štátnemu zamestnancovi, keďže výsledok hodnotenia má vzísť zo samotného hodnotiaceho rozhovoru. Zároveň, formuláciou „bezodkladne“ od hodnotiteľa vyžaduje, aby v prípadoch, kedy neexistujú žiadne osobitné dôvody (napríklad opomenutie určitých podkladov či aktivít v hodnotení, technické zlyhanie a pod.) odovzdal výsledok služobného hodnotenia štátnemu zamestnancovi hneď po ukončení hodnotiaceho rozhovoru. Štátny zamestnanec svojím podpisom potvrdzuje oboznámenie sa s ním, vrátane priebehu a výsledku. V prípade neskoršieho vyhotovenia môžu vzniknúť pochybnosti, či následne vyhotovený zápis zodpovedá priebehu služobného hodnotenia.

  Na základe informácií, ktoré poskytol služobný úrad Rade, bolo služobné hodnotenie oznamovateľa vykonané dňa 28. januára 2021, doručené mu bolo až dňa 6. mája 2021. Podľa názoru Rady nie je možné odovzdanie služobného hodnotenia štátnemu zamestnancovi po viac ako troch mesiacoch od jeho  vykonania pokladať za „bezodkladné“.

Vyhláška tiež jasne formuluje požiadavku, aby bolo písomné vyhotovenie služobného hodnotenia bezodkladne odovzdané osobnému úradu na založenie do osobného spisu hodnoteného štátneho zamestnanca. Podľa informácii, ktoré služobný úrad poskytol oznamovateľovi, sa hodnotenie dňa 6. apríla 2021 v jeho osobnom spise nenachádzalo.
 
Na základe uvedeného Rada skonštatovala, že v tomto bode došlo k porušeniu princípu zákonnosti podľa čl. 2 zákona o štátnej službe.

Nápravné opatrenia a upovedomenie Úradu vlády SR

Rada v súlade so zákonom odporučila služobnému úradu prijať nápravné opatrenia, a to:
 • vykonať nové služobné hodnotenie v súlade so zákonom o štátnej službe a vyhláškou č. 136/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení v znení neskorších predpisov,
 • zabezpečiť preškolenie vedúcich zamestnancov v oblasti služobného hodnotenia vrátane usmernenia o postupe v prípade pandemických opatrení,
 • dôsledne dbať na dodržiavanie ustanovení zákona o štátnej službe upravujúcich problematiku služobného hodnotenia a vyhlášky č. 136/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení v znení neskorších predpisov,
 • zohľadniť nedodržanie zákona o štátnej službe a vyhlášky č. 136/2017 Z. z. pri služobnom hodnotení hodnotiteľa,
 • posúdiť, či v prípade nedodržania zákona o štátnej službe v súvislosti so služobným hodnotením nejde zo strany hodnotiteľa o porušenie služobnej disciplíny.
O svojich záveroch Rada tiež bezodkladne informovala Úrad vlády SR.
  19813