Podnet 13/2020: podmienky výkonu štátnej služby, diskriminácia

Podnet, ktorým štátnu zamestnanec upozornil na podozrenie z porušenia princípov efektívneho riadenia a rovnakého zaobchádzania v súvislosti s nevyhovujúcimi podmienkami na pracovisku
 
Kľúčové slová: podmienky výkonu štátnej služby, diskriminácia, efektívne riadenie, zákonnosť
 
Rada pre štátnu službu (ďalej len „Rada“), v ktorej pôsobnosti v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe) je vybavovanie písomných podnetov občanov alebo štátnych zamestnancov o porušení princípov štátnej služby služobným úradom alebo o porušení Etického kódexu štátneho zamestnanca, po preskúmaní písomnosti oznamovateľky označenej ako „Podnet pre porušenie princípov štátnej služby“

nezistila v danom prípade porušenie princípov štátnej služby.

Oznamovateľka vo svojom podnete vyjadrila podozrenie z porušenia princípu efektívneho riadenia a princípu rovnakého zaobchádzania podľa čl. 4 a 9 zákona o štátnej službe služobným úradom v súvislosti s nevyhovujúcimi podmienkami výkonu štátnej služby na pracovisku. Odbor oznamovateľky (ďalej len „OO“) bol v rámci služobného úradu už viac krát presťahovaný, pričom ostatné pracovné podmienky považovala oznamovateľka za neprijateľné. Vo svojom podnete požadovala presun výkonu svojich služobných úloh do vyhovujúcich podmienok. Odvolávala sa na ustanovenie § 97 zákona o štátnej službe, podľa ktorého „Služobný úrad vytvára štátnym zamestnancom podmienky na riadne, bezpečné a hospodárne vykonávanie štátnej služby.“

Daný podnet bol už druhým podnetom podaným Rade tou istou oznamovateľkou v tej istej veci, pričom prvou písomnosťou oznamovateľky, ktorou sa Rada zaoberala, bol jej podnet 12/2020, týkajúci sa domáckej práce počas opatrení na zamedzenia šírenia COVID-19 a pracovných podmienok (ďalej len “prvotný podnet”). Na prvotný podnet Rada odpovedala “Informáciou o výsledku vybavenia podnetu podávateľovi podnetu” (ďalej len “odpoveď na prvotný podnet”).

Vzhľadom na existenciu viacerých kontrolných mechanizmov, ktoré majú zabezpečiť odstránenie nedostatkov a priniesť nápravu v činnosti orgánov štátnej správy vo vzťahu k výkonu štátnej služby, Rada, s prihliadnutím na oznamovateľkou súbežne podanú sťažnosť podľa § 116 zákona o štátnej službe, posúdila jej podnet po oboznámení sa s výsledkom vybavenia jej sťažnosti.

Riaditeľ OO vo svojom vyjadrení pre služobný úrad uviedol, že o nevyhovujúcich priestoroch a technickej vybavenosti priestorov aj pracovníkov OO informuje vedenie služobného úradu už niekoľko rokov. Za posledné tri roky sa OO sťahoval už dvakrát: prvýkrát v roku 2017 a späť na pôvodné pracovisko v roku 2019, avšak do iných priestorov, než OO využívala do roku 2017, pretože tie už boli obsadené. Napokon uviedol, že priestory OO a ich vybavenie je riešené permanentne od doby, keď sa začal OO personálne posilňovať a budovať.

V oznámení o výsledku prešetrenia sťažnosti služobný úrad ohľadom vhodnosti podmienok na súčasnom pracovisku uviedol, že po tom, čo bol OO premiestnené z nevyhovujúcich priestorov na predchádzajúcom pracovisku do priestorov súčasného pracoviska, boli zamestnancom zakúpené nové pracovné a zdravotné pomôcky. Z hľadiska požiadaviek na optimálne pracovné podmienky boli zamestnanci OO umiestnení v počte max. 2-3 osoby v jednotlivých kanceláriách. Služobný úrad uviedol, že v pravidelných intervaloch realizuje na pracoviskách tepovanie kobercov a celkovú dezinfekciu kancelárií, na pracovisku boli urobené opatrenia, aby sa v blízkosti okien zamestnancov nezdržiavalo vtáctvo (umiestnenie rušičiek, odstránenie výklenkov), priestory boli vymaľované, opravili sa poškodené steny. V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v marci 2020 prijal služobný úrad prvé opatrenia interného predpisu, ktorým bol všetkým štátnym zamestnancom nariadený výkon práce z domu, ďalej bola vykonaná sterilizácia priestorov pracoviska, v spoločných priestoroch (chodby) boli umiestnené elektronické bezdotykové dávkovače dezinfekčného prostriedku na ruky, ktorý je pravidelne dopĺňaný, zmluvná upratovacia služba vykonáva dôkladnejšiu očistu a dezinfekciu, najmä vo vzťahu k predmetom, ktoré sa používajú spoločne (kľučky dverí a okien, vodovodné batérie, umývadlá, toaletné misy).

Služobný úrad skonštatoval, že posúdenie skutočnosti, či je pracovisko vyhovujúce z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci (a tým pádom aj posúdenie, či je nutné presťahovanie alebo úprava priestorov), spadá do kompetencie príslušných orgánov na úseku ochrany bezpečnosti a zdravia zamestnancov. Služobný úrad napokon vyvodil záver, že sťažnosť oznamovateľky je neopodstatnená.

Čo sa týka stavu súčasného pracoviska oznamovateľky, Rada má k dispozícii jej vyjadrenia a ňou zhotovenú fotodokumentáciu, ako aj vyjadrenia služobného úradu o opatreniach, ktoré podnikol ku zlepšeniu pracovných podmienok oznamovateľky.
Zo spisového materiálu k súčasnému ako aj prvotnému podnetu oznamovateľky vyplýva, že čo sa týka súčasného pracoviska, na rozdiel od predchádzajúceho pracoviska na ňom nebolo uskutočnené posúdenie pracovných podmienok pri práci zamestnancov.
Oznamovateľka ďalej uviedla, že vo veci nevyhovujúcich pracovných podmienok sa počas celého obdobia po presťahovaní obracala na priameho nadriadeného vedúceho, a to riaditeľa OO. Boli riešené iba nevyhnutné opravy, napr. vo kancelárii oznamovateľky bolo vymenené sklo na okne, keďže sa nasťahovala do kancelárie s rozbitým sklom. Oznamovateľka ďalej uviedla, že nemá informáciu, či opravy v ostatných kanceláriách boli zrealizované (zatekanie zo stropu, netesnenie okien, nefunkčné radiátory, nemožnosť manipulovať s oknami apod.).

K otázke rozdielnej kvality pracovísk v rámci služobného úradu Rada uvádza, že vzhľadom na rozdielne dispozičné možnosti pracovísk, ktoré má k dispozícii služobný úrad oznamovateľky, je prirodzené, že kvalita a druh pracovných podmienok bude u jednotlivých útvarov rozdielny, a to aj v rámci jedného pracoviska, napr. veľkosťou a vybavením kancelárií. Podľa Rady však samotný rozdiel v kvalite pracoviska nemožno pokladať za diskrimináciu, keďže je následkom historického vývoja materiálno-technických možností každého služobného úradu a nie diskrimináciou voči konkrétnemu zamestnancovi. Pre Radu je určujúce, aby každé pracovisko spĺňalo zákonné štandardy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (princíp zákonnosti). Pre tento dôvod Rada oznamovateľku pri jej prvotnom podnete požiadala o informáciu, či sa obrátila na inšpektorát práce alebo iný orgán, v kompetencii ktorého je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

V prípade oznamovateľky, ak jej služobný úrad neuskutoční posúdenie pracovných podmienok, oznamovateľka by sa mala obrátiť na inšpektorát práce alebo iný orgán, v kompetencii ktorého je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Môže tak urobiť aj služobný úrad, ak by sa podnety na stav pracovného prostredia množili, tak ako v minulosti pri prechádzajúcom pracovisku.

Vzhľadom na to, že Rada nie je v rámci svojich kompetencií oprávnená posudzovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ani nedisponuje rozhodnutím príslušného orgánu, nemôže konštatovať porušenie princípu zákonnosti v súvislosti s nevyhovujúcimi pracovnými podmienkami.

Pokiaľ ide o princíp efektívneho riadenia, Rada konštatuje, že kroky služobného úradu, ako aj riaditeľa OO, smerovali k zaisteniu nevyhnutných opráv k zlepšeniu pracovných podmienok a k opatreniam smerujúcim k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19. Princíp efektívneho riadenia stanovuje, že služobný úrad riadi štátnych zamestnancov efektívne a hospodárne. V danej situácií sa javí, že služobný úrad podnikol kroky k vytvoreniu podmienok nevyhnutných na riadne vykonávanie štátnej služby v rámci využitia zdrojov, ktoré mal k dispozícií a Rada nenachádza v jeho konaní porušenie tohto princípu.
Rada konštatuje, že splnenie nevyhnutných podmienok na výkon štátnej služby nemusí znamenať vytvorenie podmienok, ktoré sú rovnaké ako na iných pracoviskách služobného úradu.

Vzhľadom na skutočnosť, že na súčasné pracovisko bolo presunutý celý OO, a nie iba oznamovateľka, prípadne skupina osôb na základe určitého rozlišovacieho (diskriminačného) znaku (pohlavie, príslušnosť k náboženskej skupine, atď.), Rada konštatuje, že nedošlo k porušeniu princípu rovnakého zaobchádzania podľa čl. 9 zákona o štátnej službe.

Z fotodokumentácie, ktorú oznamovateľka Rade poskytla a z jej vyjadrení je jasné, že podmienky pracoviska na ňu vplývajú rušivo a negatívne. Rada konštatuje, rovnako ako v odpovedi na oznamovateľkin prvotný podnet, že služobné úrady by mali predchádzať vzniku problémov v medziľudských vzťahoch na pracovisku a venovať pozornosť ich riešeniu. Je dôležité štátnych zamestnancov informovať o súčasnom stave a riešení problémov, na ktoré štátni zamestnanci upozorňujú, aby štátni zamestnanci vedeli, že sa ich výhrady riešia. Taktiež je vzniknuté nezhody potrebné čo najskôr riešiť, napríklad mediáciou, pri ktorej možno využiť pomoc etického poradcu alebo inej dôveryhodnej osoby.

Rada v podnete oznamovateľky nezistila porušenie princípu zákonnosti, princípu efektívneho riadenia, ani princípu rovnakého zaobchádzania.
19546