Ocenenie Rady pre štátnu službu

  • 12.12.2023

Dňa 7. decembra 2023 sa Pavol Tkáč, predseda Rady pre štátnu službu, zúčastnil na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré sa uskutočnilo pri príležitostí 25. výročia vzniku Fakulty verejnej správy.

Fakulta verejnej správy je vzdelávacou a vedeckou ustanovizňou v oblasti právnych, ekonomických a sociálnych vied. Jej hlavným poslaním je poskytovať multidisciplinárne vzdelávanie v odbore verejná politika a verejná správa a tým pripravovať odborníkov pre oblasť štátnej správy a samosprávy.

Rada pre štátnu službu považuje prepojenie praktických a vedeckých poznatkov a vzdelávanie študentov v oblasti štátnej služby za prínos pre rozvoj štátnej služby na Slovensku, preto na základe memoranda o spolupráci uzavretého s Fakultou verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika realizuje pre študentov fakulty interaktívne prednášky a semináre a pri príprave odborných štúdií využíva informácie a poznatky akademických reprezentantov fakulty.

Na znak ocenenia tejto spolupráce prevzal predseda Rady pre štátnu službu Pavol Tkáč z rúk dekana Fakulty verejnej správy Michala Jesenka pamätnú medailu.