Newsletter Rady pre štátnu službu 1/2023

  • 15.06.2023

Nájdete v ňom články o

  • porovnaní organizačnej zmeny so zmenou štátnozamestnaneckého pomeru
  • prípadovej štúdii venovanej konfliktu záujmov
  • analýze judikátu o náhradu mzdy z titulu nevyplatenej mzdy za prácu nadčas
  • prešetrení výpovede

Newsletter si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu:
https://bit.ly/Newsletter01-23

Prajeme príjemné čítanie!