Medzinárodné aktivity Rady pre štátnu službu v rámci Týždňa verejnej integrity v Paríži

  • 10.04.2024

Pod záštitou Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj sa od 25. do 28. marca 2024 v Paríži uskutočnil každoročný Týždeň verejnej integrity, na ktorom mala aj Rada svoje zastúpenie.

Program podujatia bol rozdelený do jednotlivých blokov s kľúčovou témou integrita ako pilier politických, hospodárskych a spoločenských štruktúr jednotlivých krajín.

Pracovná skupina pre indikátory verejnej integrity štátov OECD sa zaoberala novou skupinou indikátorov, zameraných na skúmanie praxe vo veci disciplinárnej zodpovednosti štátnych zamestnancov, sudcov, prokurátorov a celkovej kvality systému spravodlivosti.

Ďalšia aktivita sa týkala oblasti etického vzdelávania, v ktorej zástupcovia z francúzskej Najvyššej autority pre transparentnosť verejného života, ako zodpovední za etických poradcov a etiku štátnej služby, diskutovali s účastníkmi o praxi etického vzdelávania, jeho obsahu a ako je možné využiť online vzdelávanie a rozvoj siete etických poradcov na zvýšenie efektivity vzdelávania.

V rámci konferencie sa uskutočnilo aj operatívne stretnutie Siete pre verejnú etiku, ktorej je Rada členom, keďže časť delegátov na konferencii zároveň pracuje v členských organizáciách siete. Na stretnutí sa diskutovalo o prevzatí predsedníctva siete talianskymi kolegami, o novej smernici EÚ v boji proti korupcii a ďalších témach, ktoré rezonujú v členských štátoch EÚ.

Významným podujatím v rámci týždňa verejnej integrity bola konferencia Globálne fórum boja proti korupcii a integrity, na ktorej Slovenskú republiku zastupovala aj štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti SR, predstavitelia Odboru prevencie korupcie Úradu vlády SR a veľvyslanec a stály predstaviteľ SR pri OECD.

Program celého týždňa sa niesol v duchu vzájomnej výmeny skúseností o aktuálnych projektoch v rámci etiky a verejnej integrity, podpory stratégie v oblasti verejnej integrity a odhaľovaniu rizík ohrozujúcich integritu.

Rada pre štátnu službu svojou aktívnou účasťou a aplikáciou vlastných poznatkov chce naďalej napomáhať pri implementácií politík na posilnenie verejnej správy.

Prínosom pre Radu bol aktuálny prehľad o stave verejných politík v oblasti etiky a verejnej integrity, dobrá prax v oblasti etického vzdelávania štátnych zamestnancov a možnosť spoločne s ostatnými delegátmi z členských štátov OECD prispieť k budúcemu smerovaniu verejných inštitúcii a služieb.