Kto sme?

Rada pre štátnu službu (ďalej len „rada“) bola zriadená na zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ako nezávislý koordinačný a monitorovací orgán na ochranu princípov štátnej služby.

Svoju činnosť začala 1. januára 2018 a má päť členov, ktorých volí Národná rada Slovenskej republiky na funkčné obdobie sedem rokov. Na obdobie rokov 2018-2024 boli zvolení predseda rady JUDr. Pavol Tkáč a členovia rady doc. Ing. Daniela Zemanovičová, CSc., Mgr. Anna Ištoková, Mgr. Ctibor Košťál a Ing. Ľuboš Pastor.

Pôsobnosť Rady je vymedzená zákonom, jej úlohou je okrem iného vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním princípov štátnej služby a Etického kódexu štátneho zamestnanca, vyjadrovanie sa k výsledku kontroly dodržiavania zákona, ďalej vypracúvanie správy o stave a vývoji štátnej služby, návrhu Etického kódexu štátneho zamestnanca, odborných štúdií k aplikovaniu princípov štátnej služby a ustanovení obsiahnutých v uvedenom kódexe. Vybavuje tiež písomné podnety občanov alebo štátnych zamestnancov o porušení princípov štátnej služby služobným úradom, ktorému môže odporučiť prijatie nápravného opatrenia a prešetruje výpoveď štátneho zamestnanca najvyššieho služobného úradu. Rada môže predkladať úradu vlády návrhy na zmenu alebo doplnenie právnych predpisov upravujúcich výkon štátnej služby.
Dátum poslednej aktualizácie: 26.04.2018 18918