Kto sme?

Rada pre štátnu službu (ďalej len „Rada“) bola zriadená na zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) ako nezávislý koordinačný a monitorovací orgán na ochranu princípov štátnej služby. Nie je právnickou osobou a nemá právnu subjektivitu, je kolektívnym orgánom a ako taký zodpovedá za svoju činnosť Národnej rade SR. Členovia Rady sú štátnymi zamestnancami vo verejnej funkcii, pričom výkonom verejnej funkcie sa rozumie plnenie povinností vyplývajúcich z funkcie, ktorá je vymedzená funkčným obdobím alebo časovým obdobím a je obsadzovaná na základe voľby alebo vymenovaním.
 
Svoju činnosť začala 1. januára 2018 a má päť členov, ktorých volí Národná rada Slovenskej republiky na funkčné obdobie sedem rokov. Po jednom členovi Rady navrhuje
  1. výbor národnej rady, ktorý určí národná rada,
  2. verejný ochranca práv,
  3. predseda najvyššieho kontrolného úradu,
  4. poradný orgán vlády v oblasti mimovládnych organizácií a rozvoja občianskej spoločnosti,
  5. Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky.
 
K máju 2023 sú členmi Rady:
predseda Rady
  • JUDr. Pavol Tkáč – za Výbor NR SR pre sociálne veci
členovia Rady
  • Mgr. Anna Ištoková – za Konfederáciu odborových zväzov Slovenskej republiky, poverená zastupovaním predsedu Rady počas jeho neprítomnosti,
  • Mgr. Maroš Paulini – za poradný orgán vlády v oblasti mimovládnych organizácií a rozvoja občianskej spoločnosti,
  • Ing. Renáta Roszbeck – za Najvyšší kontrolný úrad SR,
  • PhDr. Marián Török PhD – za verejného ochrancu práv.
Pôsobnosť Rady je taxatívne vymedzená zákonom o štátnej službe, Rada môže svoju činnosť realizovať iba v jej rozsahu. Zákon o štátnej službe nepriznáva Rade právnu subjektivitu a v dôsledku toho ani právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy. Rada v zmysle svojho právneho postavenia nevydáva rozhodnutia, vyhotovuje stanoviská k podozreniam o porušení princípov štátnej služby a Etického kódexu štátneho zamestnanca, súčasťou ktorých sú odporúčania nápravných opatrení. V praxi to znamená, že ide o právny názor Rady, nie o rozhodnutie Rady. Odporúčania Rady nie sú pre služobný úrad záväzné, nie sú vynútiteľné a je plne v kompetencii služobného úradu, či ich zrealizuje alebo nie. Význam odporúčaní Rady spočíva v tom, že ich môže súd v prípade súdneho sporu vyhodnotiť a posúdiť ako podporný dôkazový materiál na strane občana alebo štátneho zamestnanca.
 
Úlohou Rady je vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním princípov štátnej služby a Etického kódexu štátneho zamestnanca, vyjadrovanie sa k výsledku kontroly dodržiavania zákona, ďalej vypracúvanie správy o stave a vývoji štátnej služby, návrhu Etického kódexu štátneho zamestnanca, odborných štúdií k aplikovaniu princípov štátnej služby a ustanovení obsiahnutých v uvedenom kódexe. Vybavuje tiež písomné podnety občanov alebo štátnych zamestnancov o porušení princípov štátnej služby služobným úradom, ktorému môže odporučiť prijatie nápravného opatrenia a prešetruje výpoveď štátneho zamestnanca najvyššieho služobného úradu. Rada môže predkladať úradu vlády návrhy na zmenu alebo doplnenie právnych predpisov upravujúcich výkon štátnej služby.
 
Rada je začlenená do organizačnej štruktúry úradu vlády, avšak vzhľadom na svoju nezávislosť deklarovanú zákonom o štátnej službe, má osobitné postavenie, nepatrí medzi odborné útvary úradu vlády, neplní úlohy zverené zákonom o štátnej službe úradu vlády a úrad vlády nie je oprávnený zasahovať do činnosti Rady. Podľa ustanovenia § 14 ods. 7 zákona o štátnej službe úrad vlády iba zabezpečuje technické, personálne a finančné podmienky vykonávania činností Rady.
 
Víziou Rady pre štátnu službu je odborná, rešpektovaná inštitúcia, pomáhajúca budovať profesionálnu, apolitickú a dôveryhodnú štátnu službu.
Dátum poslednej aktualizácie: 12.06.2023 18918