Kto sme?

Rada pre štátnu službu (ďalej len „rada“) bola zriadená na zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ako nezávislý koordinačný a monitorovací orgán na ochranu princípov štátnej služby.

Svoju činnosť začala 1. januára 2018 a má päť členov, ktorých volí Národná rada Slovenskej republiky na funkčné obdobie sedem rokov. Na obdobie rokov 2018-2024 boli zvolení predseda rady JUDr. Pavol Tkáč a členovia rady doc. Ing. Daniela Zemanovičová, CSc., Mgr. Anna Ištoková, Mgr. Ctibor Košťál a Ing. Ľuboš Pastor.

Pôsobnosť Rady je vymedzená zákonom, jej úlohou je okrem iného vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním princípov štátnej služby a Etického kódexu štátneho zamestnanca, vyjadrovanie sa k výsledku kontroly dodržiavania zákona, ďalej vypracúvanie správy o stave a vývoji štátnej služby, návrhu Etického kódexu štátneho zamestnanca, odborných štúdií k aplikovaniu princípov štátnej služby a ustanovení obsiahnutých v uvedenom kódexe. Vybavuje tiež písomné podnety občanov alebo štátnych zamestnancov o porušení princípov štátnej služby služobným úradom, ktorému môže odporučiť prijatie nápravného opatrenia a prešetruje výpoveď štátneho zamestnanca najvyššieho služobného úradu. Rada môže predkladať úradu vlády návrhy na zmenu alebo doplnenie právnych predpisov upravujúcich výkon štátnej služby.

Víziou Rady pre štátnu službu je odborná, rešpektovaná inštitúcia, pomáhajúca budovať profesionálnu, apolitickú a dôveryhodnú štátnu službu.
Dátum poslednej aktualizácie: 17.01.2019 18918