Kancelária Rady

Kontakty
Telefón:
02/ 209 25 635

E-mail:
rss@vlada.gov.sk

Odborné a organizačné úlohy spojené s činnosťou Rady pre štátnu službu plní Kancelária Rady pre štátnu službu, ktorá je súčasťou organizačnej štruktúry Úradu vlády Slovenskej republiky, avšak v nadväznosti na nezávislé postavenie Rady, Kancelária Rady pre štátnu službu je v priamej riadiacej pôsobnosti predsedu Rady pre štátnu službu.

Úlohy Kancelárie Rady pre štátnu službu

 • Príprava a tvorivé spracovávanie odborných podkladov pre Radu pre štátnu službu
 • pri vykonávaní dohľadu nad dodržiavaním princípov štátnej služby a Etického kódexu štátneho zamestnanca
 • k písomnému vyjadreniu Rady k výsledku kontroly dodržiavania zákona o štátnej službe, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie alebo služobných predpisov, proti ktorému bola vznesená námietka
 • k písomnej Správe o stave a vývoji štátnej služby
 • k odborným štúdiám aplikovania princípov štátnej služby a ustanovení obsiahnutých v Etickom kódexe štátneho zamestnanca
 • k návrhom na zmenu alebo doplnenie právnych predpisov upravujúcich výkon štátnej služby
 • k vybavovaniu písomných podnetov občanov alebo štátnych zamestnancov o porušení princípov štátnej služby služobným úradom
 • k písomnému odporúčaniu rady pre služobný úrad na prijatie nápravného opatrenia
 • pri prešetrovaní výpovede danej štátnemu zamestnancovi najvyššieho služobného úradu.
 • Príprava návrhov priorít Rady a koncepcií dlhodobého rozvoja právnych vzťahov v oblasti štátnej služby na základe spracovania právnych analýz legislatívy týkajúcej sa oblasti štátnej služby.
 • Vypracovávanie stanovísk k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich vykonávanie štátnej služby.
 • Príprava návrhov materiálov, ktoré rada predkladá vláde SR a NR SR, ako i ďalším štátnym orgánom a inštitúciám.
 • Príprava podkladov pre analýzy inštitútov štátnej služby a ich aplikáciu v praxi.

Zamestnanci Kancelárie Rady pre štátnu službu a ich odborné zameranie

Mgr. Kamil Štefánek – riaditeľ kancelárie
Mgr. Martin Firák – podnety o porušení princípov štátnej služby služobným úradom, odborné štúdie, analytika
Mgr. Ivana Šostaková – podnety o porušení princípov štátnej služby služobným úradom, medzinárodná spolupráca, agenda predsedu Rady pre štátnu službu
Mgr. Marián Uvíra – podnety o porušení princípov štátnej služby služobným úradom, prešetrovanie výpovedí daných štátnym zamestnancom najvyššieho služobného úradu
Mgr. Milan Rybnikár – legislatíva vrátane návrhov na zmenu alebo doplnenie právnych predpisov upravujúcich výkon štátnej služby, podnety o porušení princípov štátnej služby služobným úradom, prešetrovanie výpovedí daných štátnym zamestnancom najvyššieho služobného úradu
Mgr. Mária Bindas Kántorová - podnety o porušení princípov štátnej služby služobným úradom, prešetrovanie výpovedí daných štátnym zamestnancom najvyššieho služobného úradu, odborné štúdie, analytika
Dátum poslednej aktualizácie: 03.06.2022 18920