Etický tréning pre zamestnancov NIKA

  • 31.05.2024

V dňoch 30. a 31. mája 2024 sa konal v dvoch kolách etický tréning Rady pre štátnu službu v Národnej implementačnej a koordinačnej autorite (NIKA), ktorá spadá pod Podpredsedu vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov. Tréning bol zameraný na posilňovanie integrity a dodržiavanie etických princípov štátnymi zamestnancami a personálne ho zabezpečili člen Rady Maroš Paulini a zamestnanec kancelárie Rady Martin Firák.

Hlavným cieľom tréningu bolo poskytnúť účastníkom interaktívnou formou podrobnejší náhľad na etiku a Etický kódex štátneho zamestnanca, ako aj na problematiku konfliktov záujmov v štátnej službe, ich prevencie a riešenia už vzniknutých situcií. Účastníci tréningov mali tiež príležitosť získať lepší rozhľad v oblasti etického rozhodovania, komunikácie a dodržiavanie zásad etických kódexu vychádzajúcich z princípov štátnej služby.

Celkovo sa na tréningu zúčastnilo takmer 70 zamestnancov NIKA ako aj štátna tajomníčka podpredsedu vlády, pričom účastníci sa vďaka interaktívnym aktivitám a prípadovým štúdiám do diskusií k jednotlivým témam aktívne zapájali.