Etický tréning na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví

  • 25.05.2021

Etický tréning pre zamestnancov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa uskutočnil on-line formou dňa 20. mája 2021, pričom sa ho zúčastnil aj predseda úradu Andrej Juris. Tréning zabezpečovali členky Rady Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová spolu so zamestnancami kancelárie Rady Marošom Paulinim a Martinom Firákom.

Tréningu sa zúčastnilo 15 vedúcich štátnych zamestnancov a bol zameraný na etiku v štátnej službe, konkrétne na témy, ako sú zásady etického správania podľa Etického kódexu štátneho zamestnanca, komunikácia na sociálnych sieťach či úloha etiky a etických poradcov v rámci služobného úradu. Účastníci sa zaujímali o tému medziľudských vzťahov, konfliktu záujmov, vyjadrovanie na sociálnych sieťach. V súvislosti s konfliktom záujmov účastníkov zaujali aj poprizamestnanecké obmedzenia, teda aké aktivity môže štátny zamestnanec vykonávať v súbehu so svojím štátnozamestnaneckým pomerom. V diskusii sa zaujímali aj o využitie sociálnych médií na komunikáciu úradu. Z diskusie vyplynula možnosť detailnejšej úpravy etických noriem v rámci služobného úradu. Tým by sa v súlade s Etickým kódexom štátneho zamestnanca do väčšej hĺbky upravili oblasti, s ktorými sa štátni zamestnanci bežne stretávajú, ako napríklad vonkajšia komunikácia, práca s informáciami, medziľudské vzťahy alebo konflikt záujmov. Úprava by závisela od konkrétnych potrieb zamestnancov služobného úradu, keďže ich agenda a rizikové oblasti sa líšia.