Etický tréning na Úrade jadrového dozoru

  • 28.10.2020

Rada pre štátnu službu v zmysle zákona vykonáva dohľad nad dodržiavaním etického kódexu. V tejto súvislosti sme plánovali realizovať etické tréningy pre štátnych zamestnancov. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa ich formát musí prispôsobiť epidemiologickým požiadavkám (skupina maximálne 6 osôb). 
 
Dňa 15.10.2020 členky Rady Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová uskutočnili etický tréning pre vybraných vedúcich štátnych zamestnancov Úradu jadrového dozoru. Predstavili základné zistenia o etike v SR, etický kódex a jeho zásady a spoločne s účastníkmi uvažovali nad riešením konkrétnych etických dilem. Na základe reakcií účastníkov považujeme takýto tréning formou práce v malej skupine za aplikovateľný aj pre iné inštitúcie.