Etický kódex štátneho zamestnanca publikovaný v Zbierke zákonov

  • 28.11.2019

Dňa 28.11.2019 bola v Zbierke zákonov publikovaná vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 400/2019 Z.z., ktorou sa vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca. Vyhláška nadobudne účinnosť 1.1.2020. Rada pre štátnu službu ďakuje všetkým, ktorí po odbornej stránke prispeli k spracovaniu textu, ako aj Sekcii pre štátnu službu a pre verejnú službu Úradu vlády SR za zabezpečenie legislatívneho procesu.
 
Text právneho predpisu je dostupný na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/400/20200101
 
Etický kódex vychádza z princípov štátnej služby a zakotvuje základné etické hodnoty štátneho zamestnanca – politickú neutralitu, nestrannosť, verejný záujem, dôstojnosť a rešpektu v medziľudských vzťahoch a profesionalitu. Podrobnejšie je upravená oblasť darov. Dodržiavanie týchto zásad je súčasťou budovania profesionálnej a dôveryhodnej štátnej služby.
 
Štátni zamestnanci sa pri výkone služobných povinností aj v mimopracovnom živote môžu stretávať s rôznymi situáciami, kde sa musia eticky rozhodovať. V etike často neexistuje jediné správne riešenie či postup. Etický kódex zakotvuje hodnoty, ktoré slúžia štátnym zamestnancom ako vnútorný kompas  a uvádza príklady vhodného správania sa.
 
Dôležitú rolu pri etike zohráva aj prevencia a poradenstvo, Etický kódex preto uvádza mechanizmy, ktoré pomôžu rozvoju a podpore etiky v štátnej službe -  etickí poradcovia, služobné úrady, Rada pre štátnu službu.  Je dôležité, aby sa o etike v služobných úradoch diskutovalo a zamestnanci vnímali podporu vedenia aj v citlivých prípadoch a nemali obavy z postihu pri oznamovaní porušenia Etického kódexu. Pochybenia nie je vždy vhodné riešiť len disciplinárnym postihom, hlavne v nových a zložitejších prípadoch je účinné vzdelávanie, diskusia a osveta.
 
Rada pre štátnu službu pripravuje Metodické usmernenie k Etickému kódexu, kde bližšie vysvetlí zásady etického správania. V oblasti etiky bude tiež pripravovať odborné podujatia, vydávať ďalšie odborné štúdie a spolupracovať so služobnými úradmi.