Čo je podnet

Podnetom sa rozumie písomné podanie občana alebo štátneho zamestnanca (ďalej len „oznamovateľ“), ktoré svojím obsahom poukazuje na porušenie princípov štátnej služby služobným úradom.

Podnetom sa rozumie aj písomné podanie štátneho zamestnanca (ďalej len „oznamovateľ“) alebo služobného úradu, ktoré svojím obsahom poukazuje na porušenie ustanovení Etického kódexu štátneho zamestnanca.
   
Podnetom nie je sťažnosť podľa osobitného predpisu, ani sťažnosť, ktorú môže podať štátny zamestnanec v zmysle ustanovenia § 116 zákona o štátnej službe, ak sa domnieva, že jeho práva priznané mu zákonom o štátnej službe, ostatnými všeobecne záväznými predpismi a služobnými predpismi boli porušené.
 
Rada sa stretáva aj s anonymnými podaniami a podaniami doručenými e-mailom. V takomto prípade nejde o podnet podľa § 14 ods. 1 písm. g) zákona o štátnej službe a Rada takéto podanie nevybavuje postupom stanoveným pre vybavovanie podnetov. Pokiaľ to však povaha veci  a obsah podania umožňuje, Rada preverí aj informácie uvedené v takýchto podaniach, alebo ich spracuje v rámci iných svojich kompetencií.
Dátum poslednej aktualizácie: 19.07.2022 18927