Členovia Rady

Pavol Tkáč (1973)

V roku 2000 absolvoval štúdium na Akadémii Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave v študijnom odbore bezpečnostné služby, titul doktora práv získal na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2004. V rokoch 1993-2004 pracoval ako vyšetrovateľ na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Košiciach a následne pôsobil v Slovenskej informačnej službe. V rokoch 2013-2017 bol vyslaný Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ako prvý tajomník na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave. Od roku 2017 pôsobí v Rade pre štátnu službu ako jej predseda. Do Rady pre štátnu službu ho nominoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Je ženatý a má dve deti.

Daniela Zemanovičová (1953)

Je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde získala aj vedecko- pedagogickú hodnosť kandidáta vied a docenta. Realizovala viacero stáži na univerzitách a inštitúciách verejného sektora vo Francúzsku, Írsku, Veľkej Británii, USA a ČR. Ako vysokoškolský pedagóg pôsobila na Ekonomickej univerzite a Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave.
 
V rokoch 1996 – 2004 pracovala v mimovládnom sektore, ako výskumníčka a programová riaditeľka Centra pre hospodársky rozvoj a Transparency International Slovensko. Venovala sa výskumu a riadeniu projektov zameraných na ekonomickú transformáciu,  verejné obstarávanie, hospodársku súťaž, regulačné bariéry, transparentnosť  a etiku vo verejnej správe, korupciu, protikorupčné stratégie a programy. Je zakladajúcou členkou Transparency International Slovensko, kde neskôr pôsobila ako členka dozornej rady.
 
Pôsobila na Protimonopolnom úrade SR, v rokoch 1991 – 1996 ako metodik a zástupca riaditeľa, v rokoch 2004 – 2012 ako podpredsedníčka úradu a podpredsedníčka Rady úradu. Venovala sa metodickej a koncepčnej činnosti úradu a posudzovaniu prípadov kartelových dohôd, zneužívania dominantného postavenia, koncentrácií a iných foriem obmedzovania hospodárskej súťaže v druhostupňovom konaní.

Bola expertkou pre viaceré medzinárodné inštitúcie. Publikovala početné práce z oblasti ekonomickej transformácie, ochrany hospodárskej súťaže, transparentnosti, korupcie a protikorupčných nástrojov.
Do Rady pre štátnu službu bola v roku 2017 zvolená na návrh ombudsmanky.

Anna Ištoková (1962)

Ukončila v roku 1985 štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Po skončení vysokoškolského štúdia pracovala v rokoch 1985 až 1988 v Stavoinveste ako právnička v oblasti investičného práva. V rokoch 1988 až 1995 zastávala funkciu právničky v Tlačovej agentúre SR.

Od roku 1995 sa venuje pracovnému právu, v rokoch 1995 až 1996 pracovala na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR na odbore pracovného práva, v rokoch 1996 až 2002 pôsobila ako poradkyňa v oblasti pracovného práva a kolektívneho vyjednávania v Konfederácii odborových zväzov SR, v tomto období bola členkou Komisie pre tvorbu katalógu pracovných činností vo verejnej správe vytvorenej na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, súčasne pôsobila ako členka právnej komisie Konfederácie odborových zväzov SR a podpredseda Rozhodcovského senátu Konfederácie odborových zväzov SR.
V rokoch 2002 až 2004 pracovala na Generálnom riaditeľstve Národného úradu práce SR vo funkcii právničky na úseku generálneho riaditeľa a od roku 2004 až do roku 2017  pôsobila v Slovenskom odborovom zväze verejnej správy a kultúry SR ako riaditeľka odboru pracovného práva a sociálnej politiky, predsedníčka Sekcie Sociálnej poisťovne a služieb Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry SR a ako členka Predsedníctva Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry SR.

V rámci národných projektov Národná sústava povolaní SR a Národná sústava kvalifikácií SR bola menovaná za členku pracovných skupín pre tvorbu sústavy povolaní a kvalifikácií vo verejnej správe. Ako zástupkyňa Konfederácie odborových zväzov SR participovala v pracovných skupinách na tvorbe nového zákona o štátnej službe.

Zuzana Šabová (1977)

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2000, titul Mgr., 2003, titul JUDr.). Na tejto fakulte pôsobí od roku 2009 ako pedagóg, zabezpečuje výučbu  súťažného práva.

V rokoch 2000-2018 pracovala na Protimonopolnom úrade SR. Na úrad nastúpila ako právnik v roku 2000, od roku 2003 pracovala ako riaditeľka odboru pre druhostupňové konanie, neskôr aj ako riaditeľka odboru právneho a zahraničných vzťahov. Venovala sa najmä posudzovaniu prípadov dohôd obmedzujúcich súťaž, zneužívaniu dominantného postavenia a kontrole koncentrácií, príprave súťažnej legislatívy, tvorbe koncepčných a metodických materiálov a reprezentácii úradu na zahraničných fórach (EÚ, OECD). Je autorkou mnohých odborných článkov z oblasti práva hospodárskej súťaže a vystupovala  v rámci odborných podujatí na Slovensku i v zahraničí.

V roku 2018 nastúpila do kancelárie Rady pre štátnu službu, kde sa venovala najmä príprave Etického kódexu štátneho zamestnanca a medzinárodnej spolupráci. 

Do Rady pre štátnu službu bola v roku 2019 zvolená na návrh poradného orgánu vlády Slovenskej republiky v oblasti mimovládnych organizácií a rozvoja občianskej spoločnosti.

Ľuboš Pastor (1969)

V roku 1992 ukončil Juhočeskú univerzitu v Českých Budějoviciach. V roku 1998 ho vláda SR vymenovala do funkcie prednostu Okresného úradu Košice-okolie. V rokoch 2003 a 2004 bol riaditeľom kancelárie predsedu Úradu pre štátnu službu. Následne pôsobil ako vnútorný audítor ministra financií a v roku 2011 sa stal riaditeľom kancelárie generálneho riaditeľa Colného riaditeľstva SR, neskôr riaditeľom kancelárie prezidenta finančnej správy. Od roku 2013 pôsobil na právnom oddelení Colného úradu Bratislava. Následne, až do zvolenia Národnou radou SR za člena Rady pre štátnu službu, pôsobil na Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v kancelárii predsedu.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 18.02.2019 18919