Členovia Rady

Pavol Tkáč

V roku 2000 absolvoval štúdium na Akadémii Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave v študijnom odbore bezpečnostné služby, titul doktora práv získal na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2004. V rokoch 1993-2004 pracoval ako vyšetrovateľ na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Košiciach a následne pôsobil v Slovenskej informačnej službe. V rokoch 2013-2017 bol vyslaný Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ako prvý tajomník na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave. Od roku 2018 pôsobí v Rade pre štátnu službu ako jej predseda. Za člena Rady pre štátnu službu bol Národnou radou SR  zvolený na základe návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Je ženatý a má dve deti.

Anna Ištoková

Ukončila v roku 1985 štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Po skončení vysokoškolského štúdia pracovala v rokoch 1985 až 1988 v Stavoinveste ako právnička v oblasti investičného práva. V rokoch 1988 až 1995 zastávala funkciu právničky v Tlačovej agentúre SR.

Od roku 1995 sa venuje pracovnému právu, v rokoch 1995 až 1996 pracovala na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR na odbore pracovného práva, v rokoch 1996 až 2002 pôsobila ako poradkyňa v oblasti pracovného práva a kolektívneho vyjednávania v Konfederácii odborových zväzov SR, v tomto období bola členkou Komisie pre tvorbu katalógu pracovných činností vo verejnej správe vytvorenej na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, súčasne pôsobila ako členka právnej komisie Konfederácie odborových zväzov SR a podpredseda Rozhodcovského senátu Konfederácie odborových zväzov SR.

V rokoch 2002 až 2004 pracovala na Generálnom riaditeľstve Národného úradu práce SR vo funkcii právničky na úseku generálneho riaditeľa a od roku 2004 až do roku 2017  pôsobila v Slovenskom odborovom zväze verejnej správy a kultúry SR ako riaditeľka odboru pracovného práva a sociálnej politiky, predsedníčka Sekcie Sociálnej poisťovne a služieb Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry SR a ako členka Predsedníctva Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry SR.

V rámci národných projektov Národná sústava povolaní SR a Národná sústava kvalifikácií SR bola menovaná za členku pracovných skupín pre tvorbu sústavy povolaní a kvalifikácií vo verejnej správe. Ako zástupkyňa Konfederácie odborových zväzov SR participovala v pracovných skupinách na tvorbe nového zákona o štátnej službe. Za členku Rady pre štátnu službu bola Národnou radou SR  zvolená na základe návrhu Konfederácie odborových zväzov.

Maroš Paulini

Maroš Paulini má skúsenosti s finančným auditom a dohľadom nad finančným trhom (PricewaterhouseCoopers, Národná banka Slovenska). Po získaní titulu magister práva (Masarykova univerzita, Brno) pracoval v Národnej rade Slovenskej republiky a Európskom parlamente. V kancelárii Rady pre štátnu službu pôsobil od apríla 2018 a členom Rady sa stal 21. októbra 2021. Za člena Rady pre štátnu službu bol  Národnou radou SR  zvolený na základe návrhu zástupcov neziskových organizácii.

Marián Török

V roku 2007 ukončil vzdelanie na Fakulte sociálnych vied – Vysokej škole pre politiku na Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove. Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2008 absolvoval rigoróznu skúšku a následne v roku 2013 ukončil doktorandské štúdium v odbore medzinárodných vzťahov. V rokoch 2007 – 2010 pracoval v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky na odbore zahraničných vzťahov a protokolu, v rokoch 2010 – 2012 v Národnej rade Slovenskej republiky ako tajomník poslaneckého klubu Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie – Demokratickej strany. Od roku 2012 až do zvolenia za člena Rady pre štátnu službu v roku 2022 bol vedúcim Kancelárie verejného ochrancu práv. Je ženatý, má dve dcéry. Za člena Rady pre štátnu službu bol Národnou radou SR zvolený na základe návrhu verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej.

Renáta Roszbeck

V roku 1991 ukončila vzdelanie na Stavebnej fakulte STU Bratislava. V roku 2015 získala titul MBA v Prahe. Od roku 1999 pracovala v riadiacich pozíciách v štátnej správe a samospráve, ako generálna riaditeľka sekcie kontroly na MF SR, riaditeľka ekonomického odboru na VUC, riaditeľka pobočky Sociálnej poisťovne, riaditeľka Kancelárie predsedu ÚVO, generálna riaditeľka sekcie kontroly na NKÚ SR.

Ako zástupkyňa štátu pôsobila v Rade vlády pre prevenciu kriminality, v Medzirezortnej komisii na riešenie pohľadávok EK za MF SR, ako zástupca štátu v Správnej rade Katolíckej univerzity. Má bohaté skúsenosti v kontrolingu a audite, riadení ľudských a ekonomických zdrojov.

Za členku Rady pre štátnu službu bola Národnou radou SR zvolená na základe návrhu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu.

Dátum poslednej aktualizácie: 24.08.2023 18919