Členovia Rady pre štátnu službu rokovali v Košiciach

  • 24.10.2018

Členovia rady P. Tkáč, D. Zemanovičová, A. Ištoková a C. Košťál sa v dňoch 16.-17.10.2018 stretli v Košiciach s predstaviteľmi Národného inšpektorátu práce, prednostom Okresného úradu Košice – mesto, so zastupujúcou prednostkou Okresného úradu Košice – okolie, dekankou Fakulty verejnej správy a ďalšími pracovníkmi fakulty a pracovníkmi Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Účelom pracovnej cesty bolo získanie informácií o fungovaní a problémoch miestnej štátnej správy a nadviazanie spolupráce s univerzitnými pracoviskami v Košiciach.
 
RŠS sa snaží získavať informácie o fungovaní štátnej služby nielen na centrálnej, ale aj miestnej úrovni. Stretnutia so zástupcami miestnej štátnej správy boli zamerané na získanie informácií z viacerých oblastí – vzdelávanie, hodnotenie, motivácia zamestnancov, skúsenosti s aplikáciou zákona o štátnej službe, výmena informácií.
Dôležitá je spolupráca s akademickou obcou, pretože umožňuje transfer teoretických poznatkov do praxe a naopak formulovať dopyt a oblasti, ktorých skúmanie by mohlo priniesť využiteľné výstupy.

RŠS vypísala témy záverečných prác, ktorých výsledky môže využiť pri mapovaní stavu štátnej služby. Členovia rady pripravia prednášky pre študentov fakúlt. Ďalšiu možnosť spolupráce vidí RŠS v participácií akademickej obce na príprave, vyhodnotení a šírení dotazníka, ktorý bude zameraný na zber údajov o stave štátnej služby a bude jedným z podkladov pre vypracovanie Správy o stave a vývoji štátnej služby.