Činnosť Rady pre štátnu službu v roku 2018

  • 04.02.2019

Rada pre štátnu službu (ďalej len „rada“) vznikla 1. januára 2018 na základe zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

V prvom kvartáli 2018 rada riešila viacero úloh spojených so svojím vznikom a začatím fungovania. Vypracovala a na svojom prvom oficiálnom rokovaní schválila Rokovací poriadok rady a návrh Štatútu rady, pričom návrh štatútu bol následne v súlade so zákonom predložený na schválenie Národnej rade SR. Výbor NR SR pre sociálne veci ho na svojom zasadnutí 13. marca 2018 odporučil na schválenie Národnej rade SR, k čomu došlo na jej 28. schôdzi 14. marca 2018.

Rada pracuje priebežne a pracovné porady jej členov sa konajú spravidla raz alebo dvakrát týždenne. Zároveň sa v priebehu roka 2018 uskutočnilo i 19 oficiálnych rokovaní rady, na ktorých boli schválené najdôležitejšie rozhodnutia a prijaté uznesenia k nim. Úlohy spojené s odborným a administratívnym zabezpečovaním činnosti rady plní Kancelária rady, tvorí ju šesť odborných zamestnancov s predchádzajúcimi pracovnými skúsenosťami z rozličných štátnych inštitúcií.

Jednou z dôležitých činností, ktoré sú v pôsobnosti rady na základe § 14 zákona, je vybavovanie písomných podnetov občanov alebo štátnych zamestnancov o porušení princípov štátnej služby služobným úradom. Vzhľadom na to, že v SR existuje 215 služobných úradov s desiatkami tisícov štátnych zamestnancov, nie je prekvapením, že rada prakticky okamžite od svojho vzniku priebežne dostáva takéto podnety a zaoberá sa nimi. Prijatý bol preto interný postup pri vybavovaní podnetov a rada tiež pripravila formulár a usmernenie pre ich podávateľov, ktoré sú zverejnené na jej internetovej stránke. V časti „Výstupy rady“ sú na stránke tiež zverejňované analytické rozbory vybraných podnetov s cieľom predchádzať porušovaniu princípov štátnej služby.

Uvedené podnety sa vo všetkých prípadoch týkali podozrenia z porušenia jedného alebo viacerých spomedzi nasledujúcich princípov štátnej služby v zmysle čl. I zákona: princíp zákonnosti (najčastejšie), princíp transparentného zamestnávania, princíp efektívneho riadenia, princíp transparentného a rovnakého odmeňovania a princíp rovnakého zaobchádzania. Tieto podozrenia vznikali v súvislosti s konaním služobných úradov predovšetkým v oblastiach:

  • vybavenia sťažností štátnych zamestnancov voči služobným úradom (služobné úrady nevybavili sťažnosti štátnych zamestnancov v zákonnej lehote v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov do 60 pracovných dní, čím bol porušený princíp zákonnosti podľa zákona),
  • výkonu služobných hodnotení za kalendárny rok 2017 (prijatím zákona vznikol nový právny inštitút služobného hodnotenia, ktorý predošlý zákon o štátnej službe účinný do 31.05.2017 nepoznal. Zákon účinný od 01.06.2017 presne upravuje spôsob a výkon služobného hodnotenia štátnych zamestnancov služobnými úradmi a k zisteným porušeniam princípu zákonnosti dochádzalo zo strany služobných úradov predovšetkým nesprávnou aplikáciou právnych ustanovení na tento inštitút),
  • udeľovania disciplinárnych opatrení štátnym zamestnancom,
  • ukončení štátnozamestnaneckého pomeru,
  • zmien platovej triedy a prideľovania osobných príplatkov,
  • výberových konaní.
V prípadoch, keď rada zistila porušenie princípov štátnej služby, v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. h) zákona odporučila služobnému úradu prijatie nápravných opatrení a o tejto skutočnosti bezodkladne písomne upovedomila Úrad vlády SR. O výsledku vybavenia podnetu zároveň oboznámila oznamovateľa, a to aj v prípadoch, keď porušenie princípov štátnej služby nebolo zistené.

Členovia rady – spoločne alebo jednotlivo – absolvovali celý rad stretnutí s predstaviteľmi štátnej správy i s odborníkmi v oblasti štátnej správy s cieľom nadviazania spolupráce pri odbornej činnosti rady. Išlo napríklad o stretnutie s bývalým predsedom Úradu pre štátnu službu Ľubomírom Plaiom, s predstaviteľmi Kancelárie verejného ochrancu práv, s expertkou na verejnú správu Shibani Malhotra z Ministerstva zahraničných vecí USA, s predstaviteľmi veľvyslanectiev USA, Kanady a Francúzska a s predstaviteľmi viacerých regionálnych štátnych inštitúcií v Košiciach ako aj účasť na rokovaní pracovnej skupiny Rady Európy v Štrasburgu zameranej na etiku vo verejnej správe a na seminári Miestna štátna správa v kontexte nového zákona o štátnej službe. Rada sa ďalej stretla so zástupcami iniciatívy Dobrý úradník a zúčastnila sa na Prvom úradníckom festivale, kde prezentovala svoju činnosť. S podporou francúzskeho veľvyslanectva v Bratislave taktiež nadviazala spoluprácu s partnerskými inštitúciami vo Francúzsku.

V júni 2018 sa uskutočnilo stretnutie rady s členmi Výboru NR SR pre sociálne veci, na ktorom bola prezentovaná činnosť rady a aktuálna problematika s ňou spojená. Diskusia na stretnutí sa zároveň týkala vtedy prebiehajúcich prác na návrhu Etického kódexu štátneho zamestnanca a ďalších tém možnej spolupráce.
Rada položila základy budúcej spolupráce rady s akademickou obcou, členovia rady absolvovali stretnutia predstaviteľmi Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako aj prednášku doc. Mgr. Kataríny Staroňovej, PhD. z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave na tému trendov v štátnej službe.

Rada spoluprácu s vysokými školami považuje za dôležitú pri budovaní svojho odborného kreditu a má za cieľ pomôcť podávať odborné a kvalitné výstupy, ale aj sprostredkovať svoje skúsenosti a poznatky z praxe študentskej obci, čím prispeje k vzdelaniu budúcich absolventov – potenciálnych budúcich štátnych zamestnancov.
Jednou z úloh, ktorá rade vyplýva z § 14 zákona je aj vypracovanie návrhu Etického kódexu štátneho zamestnanca (ďalej len „etický kódex“). Cieľom novej právnej úpravy bolo zakotviť pravidlá etiky jednotne pre všetkých štátnych zamestnancov. Rada preto k tvorbe etického kódexu pristúpila participatívnym spôsobom a do jeho tvorby zapojila služobné úrady, štátnych zamestnancov aj expertov z oblasti etiky v SR. Uskutočnila aj niekoľko konzultácií s expertami zo zahraničia.

Rada pri tvorbe etického kódexu oslovila formou dotazníka 52 služobných úradov, z ktorých 19 má svoj vlastný interný kódex etických pravidiel. Spätná väzba pri tvorbe etického kódexu však bola dôležitá aj od samotných štátnych zamestnancov a bývalých štátnych zamestnancov, ktorým bol taktiež predložený dotazníkový prieskum, prebiehajúci v mesiacoch máj a jún 2018. Možnosť vyjadriť sa využilo 5827 osôb – z toho 5781 bolo súčasných zamestnancov v štátnej službe (viac ako 15% všetkých štátnych zamestnancov) – a poskytli tak cenný pohľad na etické výzvy, ktorým čelia zamestnanci v štátnej službe na Slovensku.

Na príprave etického kódexu sa podieľali aj služobné úrady a experti na danú problematiku. Došlo k vytvoreniu pracovnej skupiny, do ktorej služobné úrady podľa záujmu nominovali svojich zástupcov. Táto skupina sa zaoberala zozbieraním námetov, sumarizáciou doterajších skúseností a pripomienkovaním návrhov predložených radou. Zároveň sa uskutočnili i stretnutia pracovnej skupiny odborníkov z akademického prostredia, verejného sektora, advokátskej obce a mimovládnych inštitúcií a spolupráca prebiehala i so sekciou štátnej služby a verejnej služby Úradu vlády SR, ktorá je gestorom zákona o štátnej službe.
Z poznatkov v zahraničí, ako aj z doterajších skúseností v SR vyplynulo, že nepostačuje iba definovať etické zásady a prijať etický kódex ako formálny dokument. Nevyhnutná je jeho implementácia spočívajúca v nastavení preventívnych mechanizmov, poradenstva, postupov pri oznamovaní porušení a sankcionovania. Popri stanovení zásad etiky bola preto aj týmto oblastiam venovaná zo strany rady náležitá pozornosť. Návrh etického kódexu bol radou schválený uznesením na rokovaní dňa 4. septembra 2018 a následne predložený Úradu vlády SR.

Od apríla 2018 je v prevádzke samostatná internetová stránka rady (radaprestatnusluzbu.vlada.gov.sk), ktorá je jedným z najdôležitejších komunikačných kanálov smerom navonok. Obsahuje nielen informácie o činnosti a aktuálnom dianí v rade, ale napríklad aj spomínané praktické rady, postup pri podávaní podnetov pre porušenie princípov štátnej služby a mediálne výstupy rady. V roku 2018 boli pripravené prvé dve čísla newsletteru rady pod názvom „Služba“. Jeho prostredníctvom sa rada odberateľom snaží pravidelne priblížiť svoju činnosť a objasňovať odborné témy, napr. konflikt záujmov a politickú neutralitu, pričom do diskusií o nich sa zapojili i štátni zamestnanci.

Rada ako novovzniknutý orgán má za cieľ prispievať k budovaniu kvalitnej, modernej a profesionálnej štátnej služby na Slovensku. Toto poslanie zostáva nezmenené i v ďalšom období, kedy sa ho bude snažiť napĺňať vypracúvaním odborných štúdií k aplikovaniu princípov štátnej služby, prednáškami, šírením osvety spojenej s dodržiavaním etického kódexu, prípadne predkladaním návrhov na zmenu alebo doplnenie právnych predpisov upravujúcich výkon štátnej služby alebo inou vhodnou formou.

V neposlednom rade podľa § 14 ods. 1 pís. c) zákona do pôsobnosti rady patrí vypracúvanie a predkladanie Národnej rade SR správy o stave a vývoji štátnej služby každoročne do 30. apríla za predchádzajúci kalendárny rok. Prvú takúto správu – za rok 2018 – teda predloží do apríla 2019 a bude pri nej vychádzať do veľkej miery už aj z vlastných poznatkov a materiálov. V tejto súvislosti rada v decembri 2018 vypracovala dva dotazníky. Prvý z nich je určený pre štátnych zamestnancov a jeho cieľom je získať informácie o ich názoroch a postojoch na viaceré oblasti a problémy s ktorými sa stretávajú. Otázky sú zamerané napr. na hodnotenie vzťahov na pracovisku, na správanie sa vedúcich zamestnancov, ich odbornosť, nestrannosť, manažérske schopnosti a etiku. Druhý dotazník, určený pre všetky služobné úrady v SR, rade pomôže získať informácie o skúsenostiach služobných úradov a údaje o spôsobe riadenia ľudských zdrojov.