Aktuality

Pracovné stretnutie Rady pre štátnu službu s vedúcim Úradu vlády SR

Dňa 25. februára 2021 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Rady pre štátnu službu s vedúcim Úradu vlády SR, na ktorom diskutovali o ďalšom smerovaní a vývoji štátnej služby na Slovensku. Zaoberali sa najmä témami ako je príprava novej koncepcie odmeňovania štátnych zamestnancov, zhodnotil...
26.02.2021

Rada pre štátnu službu participuje na projekte OECD zameranom na zlepšenie integrity vo verejnej správe na Slovensku

Úrad vlády SR prostredníctvom odboru prevencie korupcie zastrešuje projekt OECD zameraný na zlepšenie integrity vo verejnej správe na Slovensku. V súčasnosti experti z OECD na základe online stretnutí so slovenskými partnermi robia prehľad o aktuálnej situácii na Slovensku v oblasti etiky, etický...
16.02.2021

Tretí etický tréning na Úrade jadrového dozoru

Rada pre štátnu službu pokračuje v etických tréningoch pre vedúcich štátnych zamestnancov Úradu jadrového dozoru. Dňa 9. februára 2021 uskutočnili členky Rady Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová tretí tréning, ktorý sa vzhľadom na epidemiologickú situáciu uskutočnil online formou. Členky Rady...
16.02.2021

Rada zverejnila prvé rozbory prešetrení výpovedí

V rámci tejto kompetencie Rada prešetruje výpoveď, ktorú dostal štátny zamestnanec najvyššieho služobného úradu z organizačných dôvodov. Rada prešetrí, či je postup služobného úradu pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou v súlade so zákonom a princípmi štátnej služby. Výsledkom preše...
16.02.2021

Plánované stretnutie s etickými poradcami

Rada pre štátnu službu pripravuje druhé on-online stretnutie s etickými poradcami a zamestnancami poverenými na služobných úradoch zabezpečovať etickú agendu. Na stretnutí budeme pokračovať v riešení etických dilem, budeme sa venovať etickému rozhodovaniu, predstavíme letáčik k etickým zásadám a ...
15.02.2021

Vyjadrenie Rady pre štátnu službu k výrokom p. Rašiho, ktoré zazneli na tlačovej konferencii dňa 3.2.2021 o vzniku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Pôsobnosť Rady pre štátnu službu (ďalej len „Rada“) je taxatívne vymedzená ustanovením § 14 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rada v zmysle týchto kompetencií nemá oprávnenie skúmať a ani vyjadrovať sa k zákonnosti zruše...
04.02.2021

Rada upozorňuje na riziká navrhovanej zmeny obsadzovania pozícií vedúcich odborov okresných úradov

Do NR SR bol predložený poslanecký návrh novely zákona o organizácii miestnej štátnej správy, ktorým sa mení aj zákon o štátnej službe. Obsahom návrhu je zmena spôsobu obsadzovania štátnozamestnaneckých miest vedúcich odborov okresných úradov tak, že výberové konania budú nahradené priamym vymenú...
21.01.2021

Odborná štúdia Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca

Rada pre štátnu službu v rámci svojich kompetencií vypracúva odborné štúdie k aplikovaniu princípov štátnej služby. Najnovšia odborná štúdia Rady sa zaoberá služobným hodnotením, ktoré je naviazané na princíp efektívneho riadenia a princíp profesionality. Odborná štúdia na základe údajov od služ...
08.01.2021

Prednáška o etike na Ekonomickej fakulte TUKE

V stredu, 9. decembra 2020, realizovala členka Rady pre štátnu službu Daniela Zemanovičová, spolu so zamestnancami Kancelárie Rady Marošom Paulinim a Martinom Firákom, prednášku na tému Etika v štátnej službe pre študentov prvého ročníka študijného programu Ekonomika a manažment verejnej správy E...
17.12.2020

Druhý etický tréning na Úrade jadrového dozoru

Dňa 1.12.2020 členky Rady Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová uskutočnili ďalší etický tréning pre vedúcich štátnych zamestnancov Úradu jadrového dozoru. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa tréning opäť realizoval v malej skupine 6 osôb. Členky Rady predstavili základné zistenia o...
04.12.2020
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
19606