Aktuality

Newsletter Rady pre štátnu službu 1/2023

Nájdete v ňom články o porovnaní organizačnej zmeny so zmenou štátnozamestnaneckého pomeru prípadovej štúdii venovanej konfliktu záujmov analýze judikátu o náhradu mzdy z titulu nevyplatenej mzdy za prácu nadčas prešetrení výpovede Newsletter si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu: ...
15.06.2023

Tlačová konferencia predsedu Výboru pre sociálne veci NR SR k Správe o stave a vývoji štátnej služby na Slovensku za rok 2022 predloženej Radou pre štátnu službu

Rada pre štátnu službu, v súlade s ustanovením § 14 ods. 1 písm. c) zákona č.  55/2017 o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, každoročne vypracováva a predkladá prostredníctvom Výboru pre sociálne veci Národnej rade Slovenskej republiky Správu o sta...
13.06.2023

Nová členka Rady

Dňa 2. mája 2023 zvolila uznesením č. 2188/2023 Národná rada SR novú členku Rady pre štátnu službu Renátu Roszbeck. Nová členka Rady bola do funkcie v zmysle zákona o štátnej službe navrhnutá predsedom Najvyššieho kontrolného úradu. Na základe uvedeného je po dlhšej dobe Rada pre štátnu službu v ...
07.06.2023

Etický tréning pre Úrad jadrového dozoru SR

V pondelok 5. júna 2023 sa uskutočnil online etický tréning pre Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky. Na tréningu sa podieľal člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini a zamestnanec kancelárie Rady Martin Firák. Zúčastnilo sa ho takmer 80 zamestnancov ÚJD. Ťažiskovými témami boli Etický ...
06.06.2023

Správa o činnosti Rady za rok 2022

Rada pre štátnu službu každoročne okrem Správy o stave a vývoji štátnej služby na Slovensku predkladanej Národnej rade SR spracováva aj správu o svojej činnosti.   Aktuálnu správu za rok 2022 si môžete pozrieť na webe Rady.  
05.06.2023

Etické tréningy pre regionálnych hygienikov

V nadväznosti na februárové tréningy pre zamestnancov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky realizovala v dňoch 18. a 31. mája 2023 Rada pre štátnu službu dva interaktívne tréningy pre regionálnych hygienikov s pôsobnosťou naprieč celým Slovenskom. Zamerané boli na integritu a etiku ...
01.06.2023

Stretnutie s delegáciou Ministerstva vnútra Českej republiky

Na základe žiadosti Ministerstva vnútra Českej republiky sa v dňoch 16. a 17. mája 2023 členovia Rady pre štátnu službu (ďalej len „Rada“) stretli s delegáciou Ministerstva vnútra Českej republiky, ktorú zastupovali PhDr. Jindřich Fryč, najvyšší štátny tajomník Ministerstva vnútra ČR, Mgr. Martin...
19.05.2023

V NR SR neprešiel vládny návrh novely zákona k štátnej službe

Dňa 10. 5. 2023  v Národnej rade SR neprešiel vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obsahom návrhu bolo zriadenie Centrálneho informačného systému (CIS). V rámci rozpravy k návrhu ...
16.05.2023

Školenie verejnej integrity a etiky na Ministerstve dopravy a výstavby SR

Dňa 25. apríla sa člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini spolupodieľal na školení v oblasti verejnej integrity a etiky, ktoré online formou organizovalo pre svojich zamestnancov Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Prezentovaná časť školenia sa týkala témy zvládania konflik...
26.04.2023

Prednáška predsedu Rady na Technickej univerzite v Košiciach

Dňa 27. marca 2023, na základe Memoranda o spolupráci uzavretého medzi Radou pre štátnu službu a Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach, uskutočnil predseda Rady pre štátnu službu, JUDr. Pavol Tkáč, prednášku pre študentov 3. ročníka študijného programu Manažment a ekonomika verej...
31.03.2023
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
19606