Aktuality

Školenie verejnej integrity a etiky na Ministerstve dopravy a výstavby SR

Dňa 25. apríla sa člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini spolupodieľal na školení v oblasti verejnej integrity a etiky, ktoré online formou organizovalo pre svojich zamestnancov Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Prezentovaná časť školenia sa týkala témy zvládania konflik...
26.04.2023

Prednáška predsedu Rady na Technickej univerzite v Košiciach

Dňa 27. marca 2023, na základe Memoranda o spolupráci uzavretého medzi Radou pre štátnu službu a Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach, uskutočnil predseda Rady pre štátnu službu, JUDr. Pavol Tkáč, prednášku pre študentov 3. ročníka študijného programu Manažment a ekonomika verej...
31.03.2023

V Bratislave sa uskutočnilo Integrity Fórum 2023

Dňa 9. marca 2023 sa v Bratislave uskutočnilo podujatie Integrity Fórum 2023, ktoré organizoval Úrad vlády SR spolu s Oddelením OECD pre integritu verejného sektora. Podujatie sa konalo v rámci projektu Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej republike, ktorého cieľom je využiť medzináro...
15.03.2023

Rada pre štátnu službu sa stala členom Európskej siete pre verejnú etiku

V polovici februára 2023 bola Rada pre štátnu službu prijatá do siete ENPE - Európskej siete pre verejnú etiku. Cieľom siete je podporovať kultúru etiky vo verejnej správe, harmonizáciu pravidiel v tejto oblasti naprieč členskými krajinami Európskej únie a stať sa partnerskou organizáciou euró...
23.02.2023

Etický tréning na Úrade verejného zdravotníctva

V dňoch 13. a 15. februára 2023 realizovala Rada pre štátnu službu interaktívny tréning zameraný na etiku v štátnej službe pre vedúcich zamestnancov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Tréning absolvovalo takmer tridsať účastníkov vrátane hlavného hygienika SR Jána Mikasa a viacer...
22.02.2023

Člen Rady Maroš Paulini bol zvolený do predsedníctva pracovnej skupiny OECD

Člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini, spoločne s Mikeom Cresseym z Veľkej Británie a Alim Karagözom z Turecka, boli zvolení za nových členov predsedníctva Pracovnej skupiny vyšších predstaviteľov verejnej integrity v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). OECD tvorí 38 na...
10.02.2023

Stretnutie protikorupčných koordinátorov k téme konfliktu záujmov

Dňa 3. februára 2023 sa v hoteli Bôrik uskutočnilo stretnutie protikorupčných koordinátorov verejnej správy k téme konfliktu záujmov a jeho riešenia na úrovni jednotlivých orgánov verejnej správy, na ktorom vystúpil člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini. Cieľom stretnutia bolo diskutovať o...
09.02.2023

Diskusia s Klubom úradníkov dobrej vôle k služobným hodnoteniam

Štátnych zamestnancov čaká spravidla do 31. januára v každom roku služobné hodnotenie za predchádzajúci kalendárny rok. V tejto súvislosti diskutoval člen Rady Marián Török so zástupcami Klubu úradníkov dobrej vôle prostredníctvom online platformy na tému „Zmysluplné služobné hodnotenie: mýtus al...
19.01.2023

Usmernenie ÚV SR k uznávaniu dokladov o vysokoškolskom vzdelaní získanom v zahraničí

V lete 2022 realizovala Rada pre štátnu službu naprieč služobnými úradmi v Slovenskej republike prieskum týkajúci sa uznávania vysokoškolského vzdelania získaného v zahraničí u uchádzačov o štátnu službu. Rada zistila nejednotnosť praxe pri uznávaní vzdelania, a tiež nadužívanie postupu podľa § 3...
05.01.2023

Tréning integrity pre sekciu plánu obnovy

Rada pre štátnu službu v decembri uskutočnila tréning integrity pre Sekciu plánu obnovy Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „Sekcia“). Tréning sa uskutočnil dvojkolovo, v prvom kole člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini a zamestnanec kancelárie Rady Martin Firák poskytli školenie vede...
19.12.2022
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
19606