Aktuality

Prijatie Rady pre štátnu službu prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou

Dňa 23. augusta 2023 absolvovali členky a členovia Rady pracovné stretnutie s prezidentkou Slovenskej republiky. Témou rokovania bola Správa o stave a vývoji štátnej služby za rok 2022 (ďalej len „Správa“), ktorú Rada pre štátnu službu predložila do NR SR. Nakoľko gestorský výbor parlamentu nebol...
28.08.2023

Týždeň integrity OECD

V dňoch 23. až 26. mája 2023 sa člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini zúčastnil v Parížskom sídle OECD na stretnutí Pracovnej skupiny vyšších štátnych úradníkov venujúcich sa verejnej integrite (Working Party of of Senior Public Integrity Officials - SPIO), ktoré sa konalo v rámci Týždňa inte...
25.08.2023

Zasadnutie siete ENIP: Meranie kultúry integrity v štátnej službe

V dňoch 15. a 16. júna 2023 sa vo Varšave uskutočnilo stretnutie Európskej siete expertov na integritu (European Network of Integrity Practitioners, ENIP) zamerané na meranie kultúry integrity. Medzi diskutované témy patrili poučenia zo Svetového fóra integrity a boja proti korupcii (Global An...
24.08.2023

Vyhodnotenie dotazníkového zberu dát v oblasti vzdelávania v štátnej službe

Rada pre štátnu službu bola zriadená ako nezávislý koordinačný a monitorovací orgán na ochranu princípov štátnej služby. Jedným z princípov je princíp profesionality (čl. 6 zákona o štátnej službe), ktorý sa v praxi uplatňuje najmä dlhodobým profesionálnym rozvojom štátneho zamestnanca, podporou ...
08.08.2023

Ústavný súd zverejnil rozhodnutie vo veci novely zákona o štátnej službe

Novela zákona o štátnej službe prijatá v pléne NR SR v roku 2021 zaviedla inštitút možnosti odvolania vedúceho zamestnanca aj bez uvedenia dôvodu. Prezidentka SR, Zuzana Čaputová, predmetnú novelu zákona o štátnej službe vetovala. Stotožnila sa pritom s argumentáciou Rady pre štátnu službu a Legi...
03.07.2023

Newsletter Rady pre štátnu službu 1/2023

Nájdete v ňom články o porovnaní organizačnej zmeny so zmenou štátnozamestnaneckého pomeru prípadovej štúdii venovanej konfliktu záujmov analýze judikátu o náhradu mzdy z titulu nevyplatenej mzdy za prácu nadčas prešetrení výpovede Newsletter si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu: ...
15.06.2023

Tlačová konferencia predsedu Výboru pre sociálne veci NR SR k Správe o stave a vývoji štátnej služby na Slovensku za rok 2022 predloženej Radou pre štátnu službu

Rada pre štátnu službu, v súlade s ustanovením § 14 ods. 1 písm. c) zákona č.  55/2017 o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, každoročne vypracováva a predkladá prostredníctvom Výboru pre sociálne veci Národnej rade Slovenskej republiky Správu o sta...
13.06.2023

Nová členka Rady

Dňa 2. mája 2023 zvolila uznesením č. 2188/2023 Národná rada SR novú členku Rady pre štátnu službu Renátu Roszbeck. Nová členka Rady bola do funkcie v zmysle zákona o štátnej službe navrhnutá predsedom Najvyššieho kontrolného úradu. Na základe uvedeného je po dlhšej dobe Rada pre štátnu službu v ...
07.06.2023

Etický tréning pre Úrad jadrového dozoru SR

V pondelok 5. júna 2023 sa uskutočnil online etický tréning pre Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky. Na tréningu sa podieľal člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini a zamestnanec kancelárie Rady Martin Firák. Zúčastnilo sa ho takmer 80 zamestnancov ÚJD. Ťažiskovými témami boli Etický ...
06.06.2023

Správa o činnosti Rady za rok 2022

Rada pre štátnu službu každoročne okrem Správy o stave a vývoji štátnej služby na Slovensku predkladanej Národnej rade SR spracováva aj správu o svojej činnosti.   Aktuálnu správu za rok 2022 si môžete pozrieť na webe Rady.  
05.06.2023
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
19606