Aktuality

Webinár služobnom hodnotení pre zamestnancov MZVaEZ SR

Vo štvrtok, 12. decembra 2023, zorganizovala Rada pre štátnu službu webinár Prax a trendy služobného hodnotenia II pre štátnych zamestnancov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Webinár nadviazal na úspešné podujatia pre štátnych zamestnancov naprieč inšti...
18.12.2023

Ocenenie Rady pre štátnu službu

Dňa 7. decembra 2023 sa Pavol Tkáč, predseda Rady pre štátnu službu, zúčastnil na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré sa uskutočnilo pri príležitostí 25. výročia vzniku Fakulty verejnej správy. Fakulta verejnej správy ...
12.12.2023

Webinár Rady o služobnom hodnotení zaujal skoro 700 štátnych zamestnancov

Vo štvrtok, 7. decembra 2023, sa uskutočnil webinár Rady pre štátnu službu Prax a trendy služobného hodnotenia II, ktorý nadviazal na úspešné podujatie z decembra 2021. Podujatie bolo zamerané na oboznámenie štátnych zamestnancov, tak hodnotiteľov, ako aj hodnotených, s najnovšími trendmi a osved...
11.12.2023

Prednáška predsedu Rady na Technickej univerzite v Košiciach

Dňa 20. novembra 2023 na základe Memoranda o spolupráci uzavretého medzi Radou pre štátnu službu a Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach uskutočnil predseda Rady pre štátnu službu, JUDr. Pavol Tkáč, prednášku pre študentov 1. ročníka študijného programu ekonomika a manažment vere...
22.11.2023

Etický tréning na Inšpektoráte práce Prešov

Dňa 20. novembra 2023 uskutočnila Rada pre štátnu službu etický tréning pre Inšpektorát práce Prešov. Na tréningu sa zúčastnilo takmer 40 zamestnancov inšpektorátu, personálne ho zabezpečoval člen Rady Maroš Paulini a zamestnanec kancelárie Rady Martin Firák. Hlavnými témami tréningu boli Etic...
21.11.2023

Zasadnutie pracovnej skupiny pre verejnú integritu a boj proti korupcii OECD

Rada pre štátnu službu sa zúčastnila v dňoch 5. - 8. novembra na zasadnutí Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), konkrétne na rokovaní pracovnej skupiny pre verejnú integritu a boj proti korupcii. Radu zastupoval jej člen Maroš Paulini. Hlavnými témami zasadnutia bolo posilňo...
16.11.2023

Stretnutie na Ministerstve vnútra Českej republiky

V dňoch 26. a 27. októbra sa v Prahe uskutočnilo pracovné stretnutie členov Rady pre štátnu službu, ktorú zastupovali jej predseda Pavol Tkáč a členovia Anna Ištoková, Marián Török a Renata Roszbeck, s predstaviteľmi Ministerstva vnútra Českej republiky zastúpenými najvyšším štátnym tajomníkom MV...
08.11.2023

Vyhodnotenie zberu dát od služobných úradov v oblasti vzdelávania v štátnej službe

V nadväznosti na dotazníkový zber dát k vzdelávaniu od štátnych zamestnancov, zrealizovaný na jar tohto roka, ktorého sa zúčastnilo 6848 štátnych zamestnancov, sa Rada pre štátnu službu obrátila aj na služobné úrady so žiadosťou o poskytnutie názoru a informácií o ich praxi v súvislosti so vzdelá...
16.10.2023

Člen Rady na zasadnutí siete pre verejnú etiku

V dňoch 3. až 6. októbra 2023 sa člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini zúčastnil zasadnutia Európskej siete pre verejnú etiku (European Network for Public Ethics - ENPE) v slovinskej Ľubľane. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia pätnástich členských krajín siete, jeho význam podčiarkol úvodný ...
12.10.2023

Prednáška Maroša Pauliniho na Technickej univerzite v Košiciach

V pondelok, 2. októbra 2023, uskutočnil člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini na pozvanie Technickej univerzity v Košiciach prednášku na tému štátnej služby pre študentov prvého ročníka študijného odboru Ekonomika a manažment verejnej správy na TU KE. Prednáška študentom priblížila, ako vy...
11.10.2023
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
19606