Aktuality

Výklad etického kódexu štátneho zamestnanca

Dôvera verejnosti v štát a jeho inštitúcie závisí do veľkej miery od štátnych zamestnancov, ktorí jeho inštitúcie reprezentujú. Okrem ich odborných kvalít je zárukou riadneho výkonu štátnej služby aj etické správanie.   Samotné etické správanie štátnych zamestnancov upravuje Etický kódex štátne...
08.01.2020

Workshop Integrita a budovanie kultúry dôvery

Zamestnanec kancelárie Rady Maroš Paulini sa v dňoch 27-29.11.2019 zúčastnil na rokovaní siete EUPAN DG -  Európska sieť verejnej a štátnej správy vo Fínsku. Spolu s profesorom Christophom Demmkem viedol workshop pre generálnych riaditeľov sekcií služobných úradov na tému Integrita a budovanie ku...
17.12.2019

Odovzdávanie ocenení Úradnícky čin roka

V bratislavskom Hub Hube sa v utorok, 26. novembra, uskutočnilo odovzdávanie ocenení Úradnícky čin roka. Cieľom ocenenia bolo vyjadriť uznanie zanieteným a vynaliezavým úradníkom, ktorí sa usilujú o zlepšovanie života a verejných služieb na Slovensku.   Víťazi boli ocenení v troch kategóriách: ...
02.12.2019

Etický kódex štátneho zamestnanca publikovaný v Zbierke zákonov

Dňa 28.11.2019 bola v Zbierke zákonov publikovaná vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 400/2019 Z.z., ktorou sa vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca. Vyhláška nadobudne účinnosť 1.1.2020. Rada pre štátnu službu ďakuje všetkým, ktorí po odbornej stránke prispeli k spracovaniu textu, ak...
28.11.2019

Prednášky na Fakulte verejnej správy UPJŠ

Na základe Memoranda o spolupráci v oblasti štátnej služby medzi Fakultou verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Radou pre štátnu službu sa 11. novembra 2019 na FVS UPJŠ uskutočnili dve prednášky, na ktorých vystúpili členovia Rady pre štátnu službu Ing. Ľuboš Pastor a Mgr. Anna Ištok...
20.11.2019

Školenie o etike pre Kanceláriu prezidenta SR

V dňoch 13. a 14. novembra 2019 členky Rady pre štátnu službu Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová spolu s Marošom Paulinim a Martinom Firákom z kancelárie Rady diskutovali so zamestnancami Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky na témy súvisiace s teóriou a aplikáciou etiky v štátnej službe....
18.11.2019

Podpis memoranda o spolupráci s Ekonomickou fakultou TUKE

Predseda Rady pre štátnu službu JUDr. Pavol Tkáč a dekan Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., podpísali v utorok, 12. novembra Memorandum o spolupráci. Jeho obsahom je vymedzenie rámca spolupráce EF TUKE a RŠS v oblasti rozvoja štátnej služby na Slo...
18.11.2019

Skúsenosti a trendy v etike v štátnej službe

Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová, členky Rady pre štátnu službu, vystúpili s príspevkom Skúsenosti a trendy v etike v štátnej službe na seminári Moderná štátna správa – profesionalizácia na miestnej úrovni v Banskej Bystrici dňa 7. novembra 2019. Seminár organizoval Slovak Governance Institut...
12.11.2019

Seminár o etike a etických dilemách na UPJŠ

Daniela Zemanovičová a Maroš Paulini viedli dňa 6. novembra 2019 seminár o etike, etických dilemách a etickom kódexe pre študentov Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na stretnutí s PhDr. Ondrejom Mitaľom z Katedry verejnej politiky a teórie verejnej správy predi...
11.11.2019

Prednáška na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK

Zamestnanec kancelárie Rady Maroš Paulini prednášal 31. októbra 2019 na Fakulte sociálnych a ekonomických veci UK študentom programu Erazmus z Rumunsku a Talianska. Prednáška sa konala v rámci spolupráce v oblasti štátnej služby, memorandum o ktorej podpísali RŠS a FESV UK na jar 2019, jej témami...
07.11.2019

Pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva vnútra ČR

V dňoch 22. a 23. októbra sa predseda Rady JUDr. Pavol Tkáč, členka Rady Mgr. Anna Ištoková a zamestnanec Kancelárie Rady Mgr. Alexander Rác zúčastnili na pracovnom stretnutí so zástupcami Ministerstva vnútra ČR – sekcie štátnej služby zastúpenej námestníkom ministra vnútra pre štátnu službu RNDr...
05.11.2019

Workshop na Fakulte verejnej správy UPJŠ

V utorok, 5. novembra 2019 o 10.00, sa na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutoční workshop Rada pre štátnu službu ako nezávislý koordinačný a monitorovací orgán na ochranu štátnej služby. V jeho rámci sa členovia Rady budú  venovať postaveniu a činnosti Rady...
31.10.2019

Prednášky na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Etika v štátnej službe, štátnozamestnanecké vzťahy a prierez štátnou službou spolu s jej princípmi budú témami troch prednášok, ktoré sa uskutočnia na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach tento november.   Členka Rady Daniela Zemanovičová spolu s Marošom Paulinim predstavia 6. novembra prob...
31.10.2019

Hranice etického správania: videá

Členka Rady pre štátnu službu Daniela Zemanovičová nahrala sériu videí, v ktorých vysvetľuje dôležitosť etických pravidiel v štátnej správe. Kde sú hranice etického a neetického konania? Ako má úradník postupovať, pokiaľ sa stane svedkom neetického konania?   Videá vznikli v rámci projektu Tran...
09.10.2019

Ako presadzovať zmeny vo verejnej správe?

Vďaka štipendiu francúzskej vlády sa členka Rady Zuzana Šabová zúčastnila kurzu s týmto názvom, ktorý organizuje École nationale d´administration  (ENA) v Paríži. ENA zabezpečuje vysokoškolské vzdelanie pre francúzskych aj zahraničných vysokých štátnych úradníkov a pripravuje ich na prácu v domác...
30.09.2019
« 1 2 3 4 5 6 7 »
18912