Aktuality

Zasadnutie pracovnej skupiny pre verejnú integritu a boj proti korupcii OECD

Rada pre štátnu službu sa zúčastnila v dňoch 5. - 8. novembra na zasadnutí Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), konkrétne na rokovaní pracovnej skupiny pre verejnú integritu a boj proti korupcii. Radu zastupoval jej člen Maroš Paulini. Hlavnými témami zasadnutia bolo posilňo...
16.11.2023

Stretnutie na Ministerstve vnútra Českej republiky

V dňoch 26. a 27. októbra sa v Prahe uskutočnilo pracovné stretnutie členov Rady pre štátnu službu, ktorú zastupovali jej predseda Pavol Tkáč a členovia Anna Ištoková, Marián Török a Renata Roszbeck, s predstaviteľmi Ministerstva vnútra Českej republiky zastúpenými najvyšším štátnym tajomníkom MV...
08.11.2023

Vyhodnotenie zberu dát od služobných úradov v oblasti vzdelávania v štátnej službe

V nadväznosti na dotazníkový zber dát k vzdelávaniu od štátnych zamestnancov, zrealizovaný na jar tohto roka, ktorého sa zúčastnilo 6848 štátnych zamestnancov, sa Rada pre štátnu službu obrátila aj na služobné úrady so žiadosťou o poskytnutie názoru a informácií o ich praxi v súvislosti so vzdelá...
16.10.2023

Člen Rady na zasadnutí siete pre verejnú etiku

V dňoch 3. až 6. októbra 2023 sa člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini zúčastnil zasadnutia Európskej siete pre verejnú etiku (European Network for Public Ethics - ENPE) v slovinskej Ľubľane. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia pätnástich členských krajín siete, jeho význam podčiarkol úvodný ...
12.10.2023

Prednáška Maroša Pauliniho na Technickej univerzite v Košiciach

V pondelok, 2. októbra 2023, uskutočnil člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini na pozvanie Technickej univerzity v Košiciach prednášku na tému štátnej služby pre študentov prvého ročníka študijného odboru Ekonomika a manažment verejnej správy na TU KE. Prednáška študentom priblížila, ako vy...
11.10.2023

Prijatie Rady pre štátnu službu prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou

Dňa 23. augusta 2023 absolvovali členky a členovia Rady pracovné stretnutie s prezidentkou Slovenskej republiky. Témou rokovania bola Správa o stave a vývoji štátnej služby za rok 2022 (ďalej len „Správa“), ktorú Rada pre štátnu službu predložila do NR SR. Nakoľko gestorský výbor parlamentu nebol...
28.08.2023

Týždeň integrity OECD

V dňoch 23. až 26. mája 2023 sa člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini zúčastnil v Parížskom sídle OECD na stretnutí Pracovnej skupiny vyšších štátnych úradníkov venujúcich sa verejnej integrite (Working Party of of Senior Public Integrity Officials - SPIO), ktoré sa konalo v rámci Týždňa inte...
25.08.2023

Zasadnutie siete ENIP: Meranie kultúry integrity v štátnej službe

V dňoch 15. a 16. júna 2023 sa vo Varšave uskutočnilo stretnutie Európskej siete expertov na integritu (European Network of Integrity Practitioners, ENIP) zamerané na meranie kultúry integrity. Medzi diskutované témy patrili poučenia zo Svetového fóra integrity a boja proti korupcii (Global An...
24.08.2023

Vyhodnotenie dotazníkového zberu dát v oblasti vzdelávania v štátnej službe

Rada pre štátnu službu bola zriadená ako nezávislý koordinačný a monitorovací orgán na ochranu princípov štátnej služby. Jedným z princípov je princíp profesionality (čl. 6 zákona o štátnej službe), ktorý sa v praxi uplatňuje najmä dlhodobým profesionálnym rozvojom štátneho zamestnanca, podporou ...
08.08.2023

Ústavný súd zverejnil rozhodnutie vo veci novely zákona o štátnej službe

Novela zákona o štátnej službe prijatá v pléne NR SR v roku 2021 zaviedla inštitút možnosti odvolania vedúceho zamestnanca aj bez uvedenia dôvodu. Prezidentka SR, Zuzana Čaputová, predmetnú novelu zákona o štátnej službe vetovala. Stotožnila sa pritom s argumentáciou Rady pre štátnu službu a Legi...
03.07.2023
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
19606