Aktuality

Usmernenie ÚV SR k uznávaniu dokladov o vysokoškolskom vzdelaní získanom v zahraničí

V lete 2022 realizovala Rada pre štátnu službu naprieč služobnými úradmi v Slovenskej republike prieskum týkajúci sa uznávania vysokoškolského vzdelania získaného v zahraničí u uchádzačov o štátnu službu. Rada zistila nejednotnosť praxe pri uznávaní vzdelania, a tiež nadužívanie postupu podľa § 3...
05.01.2023

Tréning integrity pre sekciu plánu obnovy

Rada pre štátnu službu v decembri uskutočnila tréning integrity pre Sekciu plánu obnovy Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „Sekcia“). Tréning sa uskutočnil dvojkolovo, v prvom kole člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini a zamestnanec kancelárie Rady Martin Firák poskytli školenie vede...
19.12.2022

Rada konzultovala novelu Etickému kódexu pre Island

Člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini spolu so zamestnancom kancelárie Rady Martinom Firákom absolvovali dňa 14. decembra 2023 online konzultáciu s Ásthildur Valtýsdóttir z kancelárie predsedu vlády Islandu. Island v súčasnosti čelí výzve, ako komplexne regulovať etiku, tak aby bola táto r...
16.12.2022

Člen rady ako spravodajca pred OECD

V dňoch 23. až 25. novembra sa v sídle Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len OECD) uskutočnilo stretnutie Skupiny vyšších predstaviteľov verejnej integrity členských štátov, na ktorom Slovenskú republiku zastupoval člen Rady Maroš Paulini. Sekretariát Skupiny poveril Maroša P...
15.12.2022

Zomrel člen Rady Ľuboš Pastor

S ľútosťou oznamujeme, že dňa 8. decembra 2022 v ranných hodinách zomrel člen Rady pre štátnu službu Ľuboš Pastor. Členom Rady bol od roku 2018, do funkcie ho nominoval Najvyšší kontrolný úrad. V minulosti pôsobil ako prednosta Okresného úradu Košice-okolie, v rokoch 2003 a 2004 ako riaditeľ k...
12.12.2022

Newsletter Rady pre štátnu službu 1/2022

Nájdete v ňom články o novelizácii zákona č. 55/2017 Z. z. vyhodnotení zberu dát v oblasti služobných hodnotení rozbor podnetu: Princíp Dôstojnosť a rešpekt v medziľudských vzťahoch odporúčaniach Rady pre účasť štátnych zamestnan-cov v politickom živote nástrojoch riešenia konfliktov ...
24.11.2022

Prednáška o etike a motivácii na porade prednostov okresných úradov

V dňoch 21. a 22. novembra 2022 sa v účelovom zariadení NR SR Častá – Papiernička uskutočnila porada prednostov okresných úradov. S príspevkom o etike a motivácii štátnych zamestnancov (a jej implikácii pre okresné úrady) na ňom v prvý deň vystúpili člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini so za...
23.11.2022

Prednáška predsedu Rady na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach

Dňa 11. novembra 2022, na základe Memoranda o spolupráci uzavretého medzi Radou pre štátnu službu a Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach, uskutočnil predseda Rady pre štátnu službu, JUDr. Pavol Tkáč, prednášku pre študentov 1. ročníka odboru manažmentu verejnej správy. Prednáška...
15.11.2022

Hodnotiaca návšteva Slovenska k vykonávaniu Dohovoru OSN proti korupcii

V dňoch 25. až 27. októbra navštívili Slovenskú republiku delegácie z Moldavska a Mozambiku s cieľom vyhodnotiť implementáciu článkov 5 až 14 a 51 až 59 Dohovoru Organizácie spojených národov proti korupcii (UNCAC), ktorého je Slovensko signatárom. Jadro návštevy pozostávalo z vyhodnocovania z...
27.10.2022

Etické tréningy v Pôdohospodárskej platobnej agentúre

V dňoch 15. a 29. júna 2022 organizovala Rada pre štátnu službu dva etické tréningy pre vrcholový manažment Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Hlavnými témami boli medziľudské vzťahy, konflikty záujmov a Etický kódex štátneho zamestnanca. Program obidvoch etických tréningov bol koncipovaný tak,...
01.07.2022
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
19606