Aktuality

Prednáška o etike a motivácii na porade prednostov okresných úradov

V dňoch 21. a 22. novembra 2022 sa v účelovom zariadení NR SR Častá – Papiernička uskutočnila porada prednostov okresných úradov. S príspevkom o etike a motivácii štátnych zamestnancov (a jej implikácii pre okresné úrady) na ňom v prvý deň vystúpili člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini so za...
23.11.2022

Prednáška predsedu Rady na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach

Dňa 11. novembra 2022, na základe Memoranda o spolupráci uzavretého medzi Radou pre štátnu službu a Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach, uskutočnil predseda Rady pre štátnu službu, JUDr. Pavol Tkáč, prednášku pre študentov 1. ročníka odboru manažmentu verejnej správy. Prednáška...
15.11.2022

Hodnotiaca návšteva Slovenska k vykonávaniu Dohovoru OSN proti korupcii

V dňoch 25. až 27. októbra navštívili Slovenskú republiku delegácie z Moldavska a Mozambiku s cieľom vyhodnotiť implementáciu článkov 5 až 14 a 51 až 59 Dohovoru Organizácie spojených národov proti korupcii (UNCAC), ktorého je Slovensko signatárom. Jadro návštevy pozostávalo z vyhodnocovania z...
27.10.2022

Etické tréningy v Pôdohospodárskej platobnej agentúre

V dňoch 15. a 29. júna 2022 organizovala Rada pre štátnu službu dva etické tréningy pre vrcholový manažment Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Hlavnými témami boli medziľudské vzťahy, konflikty záujmov a Etický kódex štátneho zamestnanca. Program obidvoch etických tréningov bol koncipovaný tak,...
01.07.2022

Slovenské inovatívne politiky v štátnej službe

V dňoch 18.-20. mája sa v Paríži uskutočnilo stretnutie siete škôl vzdelávajúcich úradníkov DISPA. Za Slovenskú republiku sa ho zúčastnil Maroš Paulini, člen Rady pre štátnu službu. Keďže témou stretnutí bola príprava úradníkov, zvyšovanie efektivity politík pomocou behaviorálnej psychológie, odz...
25.05.2022

Rada poskytla OECD informácie o tvorbe Etického kódexu štátneho zamestnanca

V súvislosti s projektom Integrity review, na ktorom sa Rada podieľa ako partner, sa dňa 26. apríla 2022 uskutočnil videohovor s odborníkmi na etiku a integritu z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Radu zastupoval člen Rady Maroš Paulini, za Úrad vlády Slovenskej republiky sa...
02.05.2022

Prednáška pre študentov Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

Dňa 21. 4. 2022, na základe Memoranda o spolupráci uzavretého medzi Radou pre štátnu službu a Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach, uskutočnili predseda Rady pre štátnu službu, JUDr. Pavol Tkáč a členka Rady pre štátnu službu, Mgr. Anna Ištoková v rámci predmetu Teória verejnej ...
25.04.2022

Videokonferencia členov Rady so zástupkyňou Európskej komisie

Dňa 15. marca 2022 sa, na základe žiadosti zo strany Európskej komisie, uskutočnil videokonferenčný rozhovor členov Rady pre štátnu službu s pani Barbarou Ochotnickou, ktorá je v rámci DG REFORM Európskej komisie koordinátorkou pre Slovensko. Témou rozhovoru bolo najmä zhodnotenie stavu a vývoja ...
16.03.2022

Predseda Rady pre štátnu službu sa zúčastnil na prvom zasadnutí Rady vlády pre Plán obnovy

Dňa 28. januára 2022 sa uskutočnilo prvé zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „Rada vlády“). Zasadnutie viedol predseda vlády Slovenskej republiky Eduard Heger, Radu pre štátnu službu zastupoval jej predseda Pavol Tkáč.   Prvým b...
08.03.2022

Rada pripravuje odbornú štúdiu zameranú na tvorbu vízií na služobných úradoch

Z dotazníkového prieskumu, ktorý realizovala Rada pre štátnu službu medzi štátnymi zamestnancami v roku 2019 vyplynulo, že víziu, ktorá by vymedzovala predstavu o budúcom smerovaní a postavení inštitúcie, mali zverejnenú služobné úrady iba jednej tretiny respondentov. Zatiaľ čo 13 % respondentov ...
07.03.2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
19606