Aktuality

Vyhodnotenie dotazníkového zberu dát Rady pre štátnu službu ohľadom zlaďovania pracovného a súkromného života štátnych zamestnancov

Rada pre štátnu službu uverejnila výsledky vyhodnotenia dotazníkového zberu dát, ktorý sme medzi štátnymi zamestnancami realizovali v mesiacoch apríl a máj 2024 ohľadom zlaďovania pracovného a súkromného života štátnych zamestnancov.   Ďakujeme za poskytnutie súčinnosti a rozposlanie dotazníka ...
20.06.2024

Prerokovanie Správy o stave a vývoji štátnej služby na Slovensku za rok 2023

Dňa 10.6.2024 bola v poradí už 6. Správa o stave a vývoji štátnej služby na Slovensku prerokovaná vo Výbore Národnej rady SR pre sociálne veci. Na rokovaní sa zúčastnil predseda Rady pre štátnu službu, JUDr. Pavol Tkáč a členka Rady pre štátnu službu, Mgr. Anna Ištoková. V úvode predseda Rady obo...
10.06.2024

Rada zverejnila štúdiu o Vzdelávaní v štátnej službe

Rada pre štátnu službu v rámci svojich kompetencií vypracúva odborné štúdie k aplikovaniu princípov štátnej služby. Najnovšia odborná štúdia Rady sa zaoberá vzdelávaním štátnych zamestnancov v Slovenskej republike. Odborná štúdia bola vypracovaná na základe stretnutí so štátnymi zamestnancami...
07.06.2024

Webinár Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v spolupráci s Radou pre štátnu službu na tému „Služobné hodnotenie“

V pondelok, 3. júna 2024, sa uskutočnil webinár na tému Služobného hodnotenia, ktorý bol organizovaný Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v spolupráci s Radou pre štátnu službu. Podujatie nadviazalo na workshopy k riadeniu ľudských zdrojov.  Podujatie uviedla riaditeľka odbor...
03.06.2024

Etický tréning pre zamestnancov NIKA

V dňoch 30. a 31. mája 2024 sa konal v dvoch kolách etický tréning Rady pre štátnu službu v Národnej implementačnej a koordinačnej autorite (NIKA), ktorá spadá pod Podpredsedu vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov. Tréning bol zameraný na posilňovanie integrity a dodržiavanie ...
31.05.2024

Medzinárodné aktivity Rady pre štátnu službu v rámci Týždňa verejnej integrity v Paríži

Pod záštitou Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj sa od 25. do 28. marca 2024 v Paríži uskutočnil každoročný Týždeň verejnej integrity, na ktorom mala aj Rada svoje zastúpenie. Program podujatia bol rozdelený do jednotlivých blokov s kľúčovou témou integrita ako pilier politických, ...
10.04.2024

Ďalšia zo serie prednášok predsedu Rady na Technickej univerzite v Košiciach

Rada pre štátnu službu má od roku 2019 podpísané Memorandum o spolupráci s Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach, ktoré je významným nástrojom informovanosti a odovzdávania poznatkov z praxe študentom. Na základe Memoranda uskutočnil dňa 20. marca 2024 predseda Rady pre štátnu...
26.03.2024

Etický tréning pre zamestnancov MIRRI SR

V dňoch 19. a 20. januára 2024 sa konal v dvoch kolách, naživo aj online, etický tréning Rady pre štátnu službu na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) zameraný na posilňovanie integrity a dodržiavanie etických princípov štátnymi zamestnan...
22.03.2024

Workshopy k riadeniu ľudských zdrojov (životný cyklus zamestnanca)

V dňoch 12. a 13. marca 2024 odprezentovali členovia Rady pre štátnu službu Marián Török a Maroš Paulini na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR príspevky ohľadom aktivít a zistení Rady pre štátnu službu, ktoré sú pre prácu osobných úradov v rámci služobných úradov dôležité. Po...
19.03.2024

Tréning integrity pre zamestnancov RÚVZ Bratislava

V dňoch 17. a 24. januára 2024 uskutočnili člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini a zamestnanec kancelárie Rady pre štátnu službu Martin Firák dvojkolový tréning pre zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zameraný na zvýšenie povedomia o etike a integrite v štátnej ...
25.01.2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
19606