Aktuality

Medzinárodné aktivity Rady pre štátnu službu v rámci Týždňa verejnej integrity v Paríži

Pod záštitou Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj sa od 25. do 28. marca 2024 v Paríži uskutočnil každoročný Týždeň verejnej integrity, na ktorom mala aj Rada svoje zastúpenie. Program podujatia bol rozdelený do jednotlivých blokov s kľúčovou témou integrita ako pilier politických, ...
10.04.2024

Ďalšia zo serie prednášok predsedu Rady na Technickej univerzite v Košiciach

Rada pre štátnu službu má od roku 2019 podpísané Memorandum o spolupráci s Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach, ktoré je významným nástrojom informovanosti a odovzdávania poznatkov z praxe študentom. Na základe Memoranda uskutočnil dňa 20. marca 2024 predseda Rady pre štátnu...
26.03.2024

Etický tréning pre zamestnancov MIRRI SR

V dňoch 19. a 20. januára 2024 sa konal v dvoch kolách, naživo aj online, etický tréning Rady pre štátnu službu na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) zameraný na posilňovanie integrity a dodržiavanie etických princípov štátnymi zamestnan...
22.03.2024

Workshopy k riadeniu ľudských zdrojov (životný cyklus zamestnanca)

V dňoch 12. a 13. marca 2024 odprezentovali členovia Rady pre štátnu službu Marián Török a Maroš Paulini na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR príspevky ohľadom aktivít a zistení Rady pre štátnu službu, ktoré sú pre prácu osobných úradov v rámci služobných úradov dôležité. Po...
19.03.2024

Tréning integrity pre zamestnancov RÚVZ Bratislava

V dňoch 17. a 24. januára 2024 uskutočnili člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini a zamestnanec kancelárie Rady pre štátnu službu Martin Firák dvojkolový tréning pre zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zameraný na zvýšenie povedomia o etike a integrite v štátnej ...
25.01.2024

Webinár služobnom hodnotení pre zamestnancov MZVaEZ SR

Vo štvrtok, 12. decembra 2023, zorganizovala Rada pre štátnu službu webinár Prax a trendy služobného hodnotenia II pre štátnych zamestnancov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Webinár nadviazal na úspešné podujatia pre štátnych zamestnancov naprieč inšti...
18.12.2023

Ocenenie Rady pre štátnu službu

Dňa 7. decembra 2023 sa Pavol Tkáč, predseda Rady pre štátnu službu, zúčastnil na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré sa uskutočnilo pri príležitostí 25. výročia vzniku Fakulty verejnej správy. Fakulta verejnej správy ...
12.12.2023

Webinár Rady o služobnom hodnotení zaujal skoro 700 štátnych zamestnancov

Vo štvrtok, 7. decembra 2023, sa uskutočnil webinár Rady pre štátnu službu Prax a trendy služobného hodnotenia II, ktorý nadviazal na úspešné podujatie z decembra 2021. Podujatie bolo zamerané na oboznámenie štátnych zamestnancov, tak hodnotiteľov, ako aj hodnotených, s najnovšími trendmi a osved...
11.12.2023

Prednáška predsedu Rady na Technickej univerzite v Košiciach

Dňa 20. novembra 2023 na základe Memoranda o spolupráci uzavretého medzi Radou pre štátnu službu a Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach uskutočnil predseda Rady pre štátnu službu, JUDr. Pavol Tkáč, prednášku pre študentov 1. ročníka študijného programu ekonomika a manažment vere...
22.11.2023

Etický tréning na Inšpektoráte práce Prešov

Dňa 20. novembra 2023 uskutočnila Rada pre štátnu službu etický tréning pre Inšpektorát práce Prešov. Na tréningu sa zúčastnilo takmer 40 zamestnancov inšpektorátu, personálne ho zabezpečoval člen Rady Maroš Paulini a zamestnanec kancelárie Rady Martin Firák. Hlavnými témami tréningu boli Etic...
21.11.2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
19606