Podnet štátneho zamestnanca, ktorým upozornil na podozrenie z porušenia princípu zákonnosti podľa čl. 2, princípu efektívneho riadenia podľa čl. 4 a princípu profesionality podľa čl. 6 zákona o štátnej službe

Kľúčové slová: služobné hodnotenie, hodnotiaci rozhovor, námietka proti služobnému hodnoteniu
 
Rada pre štátnu službu (ďalej len „Rada“), v ktorej pôsobnosti je v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) vybavovanie písomných podnetov občanov alebo štátnych zamestnancov o porušení princípov štátnej služby služobným úradom alebo o porušení Etického kódexu štátneho zamestnanca, po preskúmaní podnetu štátneho zamestnanca (ďalej len „oznamovateľka“) na základe vykonania dohľadu zistila porušenia princípu zákonnosti podľa čl. 2, princípu efektívneho riadenia podľa čl. 4 a princípu profesionality podľa čl. 6 zákona o štátnej službe služobným úradom a v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. h) zákona o štátnej službe odporučila služobnému úradu prijatie nápravných opatrení:
  • opätovne vykonať služobné hodnotenie oznamovateľky za kalendárny rok 2021 v zmysle platnej právnej úpravy,
  • zabezpečiť v služobnom úrade dodržiavanie zákonom stanovených postupov pri výkone služobných hodnotení,
  • zabezpečiť pre vedúcich štátnych zamestnancov vzdelávacie aktivity v oblasti výkonu služobných hodnotení,
  • zabezpečiť pre vedúcich zamestnancov absolvovanie školenia „Vedenie hodnotiaceho rozhovoru“, ktoré pravidelne organizuje Centrum vzdelávania a hodnotenia Sekcie štátnej služby a verejnej služby Úradu vlády SR,
  • zamedziť v služobnom úrade konaniu štátnych zamestnancov, ktoré by ohrozilo dôveru v nestrannosť vykonávania štátnej služby a dôveru v objektívnosť jeho konania a rozhodovania.

Odôvodnenie

Oznamovateľka vo svojom podnete namietala porušenie princípov štátnej služby pri:
  1. výkone služobného hodnotenia oznamovateľky za kalendárny rok 2021 a 
  2. postupe vybavenia jej námietky voči predmetnému služobnému hodnoteniu.
Rada si v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona o štátnej službe vyžiadala listom od služobného úradu predloženie vyjadrenia a písomností týkajúcich sa oznamovateľkou namietaných tvrdení.
Po obdržaní odpovede služobného úradu s prílohami a po objektívnom preskúmaní odpovede v kontexte s celou prejednávanou vecou Rada dospela k záveru, že zo strany služobného úradu došlo k porušeniu princípu zákonnosti podľa čl. 2 a princípu profesionality podľa čl. 6 zákona o štátnej službe pri výkone služobného hodnotenia oznamovateľky za kalendárny rok 2021 a následne pri postupe vybavenia jej námietky voči predmetnému služobnému hodnoteniu, došlo zo strany služobného úradu k porušeniu princípu zákonnosti podľa čl. 2, princípu efektívneho riadenia podľa čl. 4 a princípu profesionality podľa čl. 6 zákona o štátnej službe. Rada výsledok vybavenia predmetného podnetu odôvodnila nasledovne:

1. Rada sa zaoberala tvrdením oznamovateľky, že termín výkonu služobného hodnotenia jej nebol oznámený zo strany hodnotiteľa alebo predsedu komisie pre služobné hodnotenie najmenej tri dni pred služobným hodnotením v zmysle ustanovenia § 122 ods. 10 zákona o štátnej službe, ale v deň (08.02.2022), kedy jej bolo odovzdané vypracované služobné hodnotenie za kalendárny rok 2021, čo potvrdzuje samotné služobné hodnotenie, ktoré tvorí prílohu podnetu. Predmetné služobné hodnotenie nemalo byť vykonané formou hodnotiaceho rozhovoru v zmysle ustanovenia § 123 od. 4 zákona o štátnej službe a nemali jej byť zdôvodnené bodové zrážky.
Služobný úrad tieto tvrdenia oznamovateľky vo svojej odpovedi potvrdil, avšak s odôvodnením, že „termín služobného hodnotenia bol štátnej zamestnankyni oznámený v deň služobného hodnotenia, ktoré bolo realizované vzhľadom na pracovné povinnosti hodnotiteľa a štátnej zamestnankyne dňa 8. februára 2022, a to ústnou formou.“ Súčasne poukazoval na to, že lehota na oznámenie služobného hodnotenia štátnemu zamestnancovi je tzv. poriadkovou lehotou.

Rada si je vedomá, že právna teória i právna prax rozlišuje lehoty poriadkové, ktoré majú za cieľ usmerniť konanie príslušných orgánov v rámci určitých lehôt tak, aby nedochádzalo k zbytočným prieťahom a omeškaniu, bez toho, aby nedodržanie týchto lehôt malo vplyv na ďalší priebeh a výsledok konania a lehoty prepadné, prekluzívne, ktorých nedodržanie má za následok „stratu“, zánik, „prepad“ určitých práv a povinností. Rada však považuje za potrebné upozorniť, že v súvislosti s výkonom štátnej služby nie je možné považovať všetky lehoty stanovené v zákone o štátnej službe en bloc za tzv. poriadkové lehoty, konkrétne lehota na oznámenie termínu služobného hodnotenia štátnemu zamestnancovi, podľa názoru Rady, pod tzv. poriadkové lehoty nespadá.

V rámci aplikačnej novely zákona o štátnej službe, do právnej úpravy zákona boli s cieľom zefektívniť priebeh vyhodnocovania námietok voči služobnému hodnoteniu a naplniť účel služobného hodnotenia doplnené konkrétne lehoty na vyhodnotenie námietok. Ako vyplýva z dôvodovej správy k novele, práve tieto lehoty je potrebné chápať ako poriadkové lehoty, čo v praxi znamená, že ich „márnym“ uplynutím nevzniká automaticky povinnosť hodnotiteľa predložiť námietku voči služobnému hodnoteniu vedúcemu zamestnancovi hodnotiteľa. Rovnako to neznamená, že ich „márnym“ uplynutím zaniká možnosť, resp. povinnosť vyhodnotiť námietky. Ak vznikne na strane hodnotiteľa objektívna prekážka, v dôsledku ktorej nemôže vykonávať štátnu službu, existencia takejto prekážky v konkrétnom prípade môže byť dôvodom na predĺženie poriadkovej lehoty o čas trvania prekážky.

Zdôvodnenie služobného úradu, že vzhľadom na pracovné povinnosti hodnotiteľa termín služobného hodnotenia bol oznámený štátnej zamestnankyni v deň konania služobného hodnotenia ústnou formou, nie je pre Radu prijateľné. Medzi pracovné povinnosti hodnotiteľa jednoznačne patrí aj vykonanie služobného hodnotenia v súlade so zákonom o štátnej službe a vyhláškou č. 136/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“). V zmysle ustanovenia § 2 ods. 4 uvedenej vyhlášky hodnotiteľ si na služobné hodnotenie vyhradí dostatočný čas a zabezpečí nerušený priebeh služobného hodnotenia. V súvislosti s realizáciou služobného hodnotenia formou hodnotiaceho rozhovoru vyhláška ďalej v ustanovení § 2 ods. 5 upravuje jeho priebeh nasledovne: „Na začiatku hodnotiaceho rozhovoru hodnotiteľ zhodnotí vykonávanie štátnej služby hodnoteným štátnym zamestnancom za hodnotené obdobie v každej hodnotenej oblasti. Na dosiahnutie aktívnej účasti hodnoteného štátneho zamestnanca na objektívnom zhodnotení vykonávania štátnej služby umožní hodnotiteľ štátnemu zamestnancovi vyjadriť sa k zhodnoteniu a uviesť ďalšie výsledky, ktoré dosiahol v hodnotenom období. Následne hodnotiteľ ústne oboznámi štátneho zamestnanca s výsledkom služobného hodnotenia. Ak štátny zamestnanec dosiahne štandardné výsledky, uspokojivé výsledky alebo neuspokojivé výsledky, hodnotiteľ oboznámi štátneho zamestnanca aj s odporučeniami na zlepšenie vykonávania štátnej služby. V závere hodnotiaceho rozhovoru umožní hodnotiteľ štátnemu zamestnancovi vyjadriť sa k výsledku služobného hodnotenia a k odporučeniam na zlepšenie vykonávania štátnej služby, ak sú štátnemu zamestnancovi odporučené.“

Služobný úrad vo svojej odpovedi potvrdil aj skutočnosť, že štátnej zamestnankyni bol dňa 08.02.2022 predložený výsledok služobného hodnotenia za kalendárny rok 2021 bez toho, aby bola dodržaná zákonom stanovená forma výkonu služobného hodnotenia v zmysle ustanovenia § 123 ods. 4 zákona o štátnej službe a to forma hodnotiaceho rozhovoru. Uviedol, že služobné hodnotenie štátnej zamestnankyne bolo „s prihliadnutím na aktuálnu časovú dispozíciu a množstvo pracovných povinností hodnotiteľa“ pripravené písomne prostredníctvom tlačiva uvedeného vo vyhláške a doručené štátnej zamestnankyni hodnotiteľom v jej kancelárii s tým, že si ho má prečítať, prípadne sa k nemu vyjadriť a následne ho podpísať.

Rada bola nútená konštatovať, že uvedený postup hodnotiteľa nie je možné považovať za vykonanie služobného hodnotenia formou hodnotiaceho rozhovoru v zmysle ustanovenia § 123 ods. 4 zákona o štátnej službe a preto Rada nemôže akceptovať výsledok služobného hodnotenia oznamovateľky za kalendárny rok 2021. Skutočnosť, že hodnotený štátny zamestnanec v zmysle platnej právnej úpravy má mať možnosť v priebehu výkonu služobného hodnotenia vyjadriť sa v rámci hodnotiaceho rozhovoru k hodnoteným oblastiam, má faktický vplyv na výsledok služobného hodnotenia. Hodnotiteľ je povinný zrážky bodov v jednotlivých hodnotených oblastiach odôvodniť a hodnotený štátny zamestnanec má právo sa k tomu vyjadriť. Zákon o štátnej službe ako aj vykonávacia vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení, presne stanovujú postup, akým má hodnotiteľ alebo komisia pre služobné hodnotenie vykonať služobné hodnotenie za kalendárny rok. Argumentácia služobného úradu, ktorej účelom je legalizácia postupu v rozpore s platnou právnou úpravou, je neprípustná.

Rada v tejto časti podnetu dospela k záveru, že vyššie uvedeným konaním služobného úradu došlo k porušeniu princípu zákonnosti podľa čl. 2 a súčasne k porušeniu princípu profesionality podľa čl. 6 zákona o štátnej službe, nakoľko zo spôsobu výkonu služobného hodnotenia oznamovateľky za kalendárny rok 2021 je zrejmé, že hodnotiteľ nekonal odborne a svedomito, ako mu to uvedený princíp ustanovuje.

2. Rada sa ďalej zaoberala aj konaním vedúcej zamestnankyne hodnotiteľa, na ktoré upozornila oznamovateľka pri vybavovaní jej námietky proti služobnému hodnoteniu za kalendárny rok 2021. Oznamovateľka v zákonnej lehote podala námietku proti služobnému hodnoteniu, pri ktorej vybavovaní služobný úrad nemal postupovať v zmysle platnej právnej úpravy.

Rada po objektívnom preskúmaní obsahu podnetu oznamovateľky a odpovede služobného úradu spolu s prílohami zistila porušenie princípu zákonnosti podľa čl. 2, princípu efektívneho riadenia podľa čl. 4 a princípu profesionality podľa čl. 6 zákona o štátnej službe služobným úradom pri vybavovaní námietky oznamovateľky proti služobnému hodnoteniu za kalendárny rok 2021. Rada výsledok vybavenia tejto časti podnetu odôvodňuje nasledovne.

Oznamovateľka v podanej námietke upozorňovala, že termín konania služobného hodnotenia jej nebol oznámený najmenej tri dni vopred, služobné hodnotenie nebolo vykonané formou hodnotiaceho rozhovoru a tým jej bolo upreté zákonné právo vyjadriť sa k hodnoteniu a uviesť ďalšie výsledky, ktoré dosiahla v hodnotenom období. Hodnotiteľ oznamovateľky námietke nevyhovel v plnom rozsahu a predložil ju spolu so svojím vyjadrením a služobným hodnotením svojmu vedúcemu zamestnancovi. V zmysle ustanovenia § 123 ods. 8 zákona o štátnej službe, vedúci zamestnanec hodnotiteľa námietku po prerokovaní s hodnoteným štátnym zamestnancom vyhodnotí a výsledok služobného hodnotenia oznámi štátnemu zamestnancovi a hodnotiteľovi do siedmich služobných dní od jej predloženia.

Podľa platnej právnej úpravy mala teda oznamovateľka právo na to, aby vedúci zamestnanec hodnotiteľa námietku s ňou prerokoval a až následne ju vyhodnotil. K takémuto zákonnom stanovenému postupu však nedošlo, čo služobný úrad potvrdil vo svojej odpovedi. Uviedol, že vedúci zamestnanec hodnotiteľa sa stotožnil s hodnotením oznamovateľky hodnotiteľom, vyhodnotil námietku oznamovateľky na základe písomného vyjadrenia hodnotiteľa, potvrdil celkový výsledok služobného hodnotenia oznamovateľky a písomne tento výsledok oznámil oznamovateľke a jej hodnotiteľovi.
 
Služobný úrad zdôvodnil takéto konanie vedúceho zamestnanca hodnotiteľa tým, že vedúci zamestnanec hodnotiteľa ako vedúci zamestnanec „pozná nielen interpersonálne vzťahy na pracovisku, ale je aj dostatočne oboznámený s prístupom k plneniu úloh“ a túto skutočnosť z jeho pohľadu považoval za dostatočný podklad pre posúdenie všetkých okolností týkajúcich sa služobného hodnotenia oznamovateľky. Ako ďalší dôležitý fakt služobný úrad uviedol, že vzhľadom na pracovnú zaneprázdnenosť vedúceho zamestnanca hodnotiteľa a dlhodobú neprítomnosť štátnej zamestnankyne z dôvodu jej práceneschopnosti nebolo možné osobný pohovor k danej veci uskutočniť.
Rada má za to, že práve v tejto súvislosti je namieste vychádzať z tzv. poriadkovej lehoty. Tak, ako sme už uviedli bode 1, ak vznikne na strane hodnotiteľa, príp. vedúceho zamestnanca hodnotiteľa alebo hodnoteného štátneho zamestnanca objektívna prekážka, v dôsledku ktorej nemôže vykonávať štátnu službu, existencia takejto prekážky v konkrétnom prípade môže byť dôvodom na predĺženie poriadkovej lehoty o čas trvania prekážky. Na základe toho Rada konštatuje, že pracovnú zaneprázdnenosť vedúceho zamestnanca hodnotiteľa a dlhodobú neprítomnosť štátnej zamestnankyne z dôvodu jej práceneschopnosti nie je možné akceptovať ako relevantný dôvod neprerokovania námietky oznamovateľky v zmysle ustanovenia § 123 ods. 8 zákona o štátnej službe.

Rada ďalej vo svojom stanovisku uviedla, že vedúci zamestnanec hodnotiteľa zrejme prehliadol viaceré skutočnosti uvádzané oznamovateľkou v námietke (termín výkonu služobného hodnotenia jej nebol oznámený zo strany hodnotiteľa alebo predsedu komisie pre služobné hodnotenie najmenej tri dni pred služobným hodnotením v zmysle ustanovenia § 122 ods. 10 zákona o štátnej službe, služobné hodnotenie nebolo vykonané formou hodnotiaceho rozhovoru v zmysle ustanovenia § 123 od. 4 zákona o štátnej službe), vôbec sa nimi nezaoberal a spôsob výkonu služobného hodnotenia za kalendárny rok a jeho výsledok akceptoval a v plnej miere potvrdil.
Rada aj v tejto časti podnetu posúdila konanie vedúceho zamestnanca hodnotiteľa ako porušenie princípu zákonnosti podľa čl. 2 zákona o štátnej službe, princípu efektívneho riadenia podľa čl. 4 zákona o štátnej službe a princípu profesionality podľa čl. 6 zákona o štátnej službe.

Z dôvodu uvedených zistení Rada v zmysle § 14 ods. 1 písm. h) zákona o štátnej službe odporúčala služobnému úradu prijať vyššie uvedené nápravné opatrenia. Súčasne Rada požiadala služobný úrad o spätnú informáciu, akým spôsobom boli odporúčané nápravné opatrenia zo strany služobného úradu zrealizované.
O zistených skutočnostiach Rada, v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. h) zákona o štátnej službe, bezodkladne informovala Úrad vlády SR. 19948