Podnet štátneho zamestnanca, ktorým upozornil na podozrenie z porušenia princípu profesionality podľa čl. 6 zákona o štátnej službe a ustanovení Etického kódexu

Kľúčové slová: výberové konanie, odborná prax, princíp profesionality
 
Rada pre štátnu službu (ďalej len „Rada“), v ktorej pôsobnosti je v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) vybavovanie písomných podnetov občanov alebo štátnych zamestnancov o porušení princípov štátnej služby služobným úradom alebo o porušení Etického kódexu štátneho zamestnanca, po preskúmaní podnetu štátneho zamestnanca (ďalej len „oznamovateľ“) na základe vykonania dohľadu nezistila zo strany služobného úradu porušenie princípov štátnej služby.

Odôvodnenie

Oznamovateľ vo svojom podnete namietal porušenie princípov štátnej služby v súvislosti v súvislosti s výberovým konaním na obsadenie funkcie riaditeľa regionálneho úradu školskej správy. K porušeniu zákona o štátnej službe malo dôjsť tým, že do výberového konania mal byť zaradený aj uchádzač, ktorý ku dňu uzávierky výberového konania nespĺňal požadovanú trojročnú prax v riadení verejnej správy v zmysle ustanovenia § 9a ods. 11 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len (zákon o štátnej správe v školstve“).
Za účelom objektívneho vybavenia podnetu požiadala Rada služobný úrad o poskytnutie súčinnosti v zmysle § 14 ods. 2 zákona o štátnej službe (ďalej len „žiadosť o súčinnosť“). V žiadosti o súčinnosť Rada žiadala o vyjadrenie, aká konkrétna odborná prax v riadení vo verejnej správe a v akej dĺžke bola započítaná uchádzačovi ku dňu, dokedy mali uchádzači zaslať prihlášky do výberového konania.

V zmysle ustanovenia § 9a ods. 11 zákona o štátnej správe v školstve možno za riaditeľa regionálneho úradu vymenovať fyzickú osobu podľa § 38 ods. 1, 2, 7 až 17 zákona o štátnej službe a má najmenej tri roky odbornej praxe v riadení vo verejnej správe.
Služobný úrad v odpovedi na žiadosť uviedol, že splnenie podmienky trojročnej odbornej praxe v riadení verejnej správy bola uvedenému uchádzačovi uznaná nasledovne:
  • vykonávanie riadiacej funkcie vedúceho oddelenia pre rozvoj školstva samosprávneho kraja v období od 1.4.2019 do 4.3.2022
  • regionálny koordinátor duálneho vzdelávania – riadenie tímu koordinátorov v samosprávnom kraji v období od júna 2016 do marca 2019
Služobný úrad pri posúdení odbornej praxe uchádzača vychádzal najmä z nasledujúcich právnych skutočností:
  • zákon o štátnej správe v školstve, ktorý v ustanovení § 9 ods. 11 určuje, ako požiadavku na vymenovanie do funkcie riaditeľa regionálneho úradu, okrem iných, odbornú prax najmenej tri roky v riadení vo verejnej správe,
  • za riadenie vo verejnej správe, ktorá je ako odborná prax predpokladom na vymenovanie do funkcie riaditeľa regionálneho úradu, zákon o štátnej správe v školstve považuje riadiacu činnosť vo všeobecnosti, nielen vykonávanie riadiacej funkcie. Uvedenému záveru nasvedčuje aj porovnanie s ustanovením § 18 ods. 3 zákona o štátnej službe, podľa ktorého sa na vymenovanie do funkcie generálneho tajomníka (služobného úradu) vyžaduje prax v riadiacej funkcii. Aj na základe tejto informácie je možné rozlíšiť požadovanú prax v riadiacej funkcii (iba vykonávanie funkcie vedúceho zamestnanca) od požadovanej praxe v riadení vo verejnej správe (vykonávanie riadiacich a koordinačných činností),
  • za odbornú prax zákon o štátnej správe v školstve považuje aj obdobný charakter vykonávaných činností, čo v súlade s predchádzajúcim bodom jednoznačne nasvedčuje rozširujúcemu výkladu pojmu „riadenie“, ktorý nie je ohraničený len vykonávaním riadiacej funkcie vedúceho zamestnanca (ako je to uvedené v zákone o štátnej službe), ale za odbornú prax možno považovať aj riadenie akýchkoľvek pracovných tímov alebo pracovných skupín vo verejnej správe, riadenie projektov a pod.,
  • posúdenie zákonných požiadaviek odbornej praxe je na úvahe toho služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta.
Rada taktiež požiadala o súčinnosť bývalého zamestnávateľa uchádzača so žiadosťou, aby Rade zaslal informácie o pracovných pozíciách a náplni práce menovaného. Z týchto informácií a z priloženého popisu pracovných činností na oboch pozíciách vyplynulo, že menovaný vykonával činnosti, ktoré možno charakterizovať ako riadenie vo verejnej správe v zmysle zákona o štátnej správe v školstve tak, ako je to uvedené a zdôvodnené služobným úradom.
Rada na základe vyššie uvedených skutočností konštatovala, že uchádzač ku dňu uzávierky výberového konania spĺňal zákonom vyžadovanú odbornú prax najmenej tri roky v riadení vo verejnej správe a zo strany služobného úradu nedošlo k porušeniu princípov zákona o štátnej službe. 19946