Stretnutie s prednostami okresných úradov

  • 01.10.2021

Dňa 29. septembra sa predseda Rady pre štátnu službu JUDr. Pavol Tkáč a členovia Rady pre štátnu službu Mgr. Anna Ištoková a Ing. Ľuboš Pastor zúčastnili na porade prednostov okresných úradov v Častej - Papierničke, ktorú organizovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Išlo o druhé takéto stretnutie s cieľom byť prednostom okresných úradov nápomocní pri riešení problémov v oblasti aplikácie zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) v praxi. Napriek tomu, že členovia Rady pre štátnu službu (vychádzajúc z podnetov štátnych zamestnancov) mali v úmysle otvoriť viaceré problémové témy, nosnou témou stretnutia sa stala otázka služobného hodnotenia a možnosť jeho využitia ako nástroja efektívneho riadenia ľudských zdrojov.

Stretnutie sprevádzala živá diskusia a nezaobišla sa ani bez prezentácie rôznych názorov prednostov okresných úradov ako aj zástupcov Rady pre štátnu službu na otázku odvolávania vedúcich štátnych zamestnancov bez udania dôvodu. V tejto súvislosti zástupcovia Rady pre štátnu službu upriamili pozornosť prednostov okresných úradov na možnosti, ktoré im, v prípade ich nespokojnosti s plnením služobných úloh zo strany vedúcich štátnych zamestnancov, poskytuje zákon o štátnej službe a apelovali na nich, aby tieto možnosti v súlade s ich kompetenciami plne využívali. Súčasne prítomných opätovne upozornili na webovú stránku Rady pre štátnu službu, na ktorej Rada pre štátnu službu zverejňuje jednak informácie o svojej činnosti, návrhy na legislatívne zmeny právnych predpisov v oblasti štátnej služby, správy o stave a vývoji štátnej služby na Slovensku, svoje stanoviská, ako aj analýzy vybraných podnetov štátnych zamestnancov alebo občanov na porušenie princípov štátnej služby alebo porušenie Etického kódexu štátneho zamestnanca.

Prezentácia Rady pre štátnu službu vyvolala pozitívne ohlasy medzi prednostami okresných úradov a vyústila do dohody Rady pre štátnu službu a Ministerstva vnútra SR o ďalšej aktívnej spolupráci.