Odborné podujatia

Medzinárodné aktivity Rady pre štátnu službu v rámci Týždňa verejnej integrity v Paríži

Pod záštitou Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj sa od 25. do 28. marca 2024 v Paríži uskutočnil každoročný Týždeň verejnej integrity, na ktorom mala aj Rada svoje zastúpenie. Program podujatia bol rozdelený do jednotlivých blokov s kľúčovou témou integrita ako pilier politických, ...
10.04.2024

Workshopy k riadeniu ľudských zdrojov (životný cyklus zamestnanca)

V dňoch 12. a 13. marca 2024 odprezentovali členovia Rady pre štátnu službu Marián Török a Maroš Paulini na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR príspevky ohľadom aktivít a zistení Rady pre štátnu službu, ktoré sú pre prácu osobných úradov v rámci služobných úradov dôležité. Po...
19.03.2024

Webinár služobnom hodnotení pre zamestnancov MZVaEZ SR

Vo štvrtok, 12. decembra 2023, zorganizovala Rada pre štátnu službu webinár Prax a trendy služobného hodnotenia II pre štátnych zamestnancov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Webinár nadviazal na úspešné podujatia pre štátnych zamestnancov naprieč inšti...
18.12.2023

Webinár Rady o služobnom hodnotení zaujal skoro 700 štátnych zamestnancov

Vo štvrtok, 7. decembra 2023, sa uskutočnil webinár Rady pre štátnu službu Prax a trendy služobného hodnotenia II, ktorý nadviazal na úspešné podujatie z decembra 2021. Podujatie bolo zamerané na oboznámenie štátnych zamestnancov, tak hodnotiteľov, ako aj hodnotených, s najnovšími trendmi a osved...
11.12.2023

Zasadnutie pracovnej skupiny pre verejnú integritu a boj proti korupcii OECD

Rada pre štátnu službu sa zúčastnila v dňoch 5. - 8. novembra na zasadnutí Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), konkrétne na rokovaní pracovnej skupiny pre verejnú integritu a boj proti korupcii. Radu zastupoval jej člen Maroš Paulini. Hlavnými témami zasadnutia bolo posilňo...
16.11.2023

Člen Rady na zasadnutí siete pre verejnú etiku

V dňoch 3. až 6. októbra 2023 sa člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini zúčastnil zasadnutia Európskej siete pre verejnú etiku (European Network for Public Ethics - ENPE) v slovinskej Ľubľane. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia pätnástich členských krajín siete, jeho význam podčiarkol úvodný ...
12.10.2023

Týždeň integrity OECD

V dňoch 23. až 26. mája 2023 sa člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini zúčastnil v Parížskom sídle OECD na stretnutí Pracovnej skupiny vyšších štátnych úradníkov venujúcich sa verejnej integrite (Working Party of of Senior Public Integrity Officials - SPIO), ktoré sa konalo v rámci Týždňa inte...
25.08.2023

Zasadnutie siete ENIP: Meranie kultúry integrity v štátnej službe

V dňoch 15. a 16. júna 2023 sa vo Varšave uskutočnilo stretnutie Európskej siete expertov na integritu (European Network of Integrity Practitioners, ENIP) zamerané na meranie kultúry integrity. Medzi diskutované témy patrili poučenia zo Svetového fóra integrity a boja proti korupcii (Global An...
24.08.2023

Školenie verejnej integrity a etiky na Ministerstve dopravy a výstavby SR

Dňa 25. apríla sa člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini spolupodieľal na školení v oblasti verejnej integrity a etiky, ktoré online formou organizovalo pre svojich zamestnancov Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Prezentovaná časť školenia sa týkala témy zvládania konflik...
26.04.2023

V Bratislave sa uskutočnilo Integrity Fórum 2023

Dňa 9. marca 2023 sa v Bratislave uskutočnilo podujatie Integrity Fórum 2023, ktoré organizoval Úrad vlády SR spolu s Oddelením OECD pre integritu verejného sektora. Podujatie sa konalo v rámci projektu Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej republike, ktorého cieľom je využiť medzináro...
15.03.2023
1 2 3 4 5 »
19676