Zasadnutie pracovnej skupiny OECD pre verejnú integritu a Globálneho fóra OECD pre boj proti korupcii a budovanie integrity verejného sektora

  • 25.04.2019

Dňa 19. marca 2019 sa v Paríži uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny pre verejnú integritu. Integrita je kľúčová pre budovanie kvalitných inštitúcií a dôveru občanov v to, že štátny sektor koná vo verejnom záujme a nie v záujme vybraných skupín. Integrita nie je len otázkou morálky, ale prispieva aj k zvyšovaniu produktivity ekonomík a efektívnosti verejného sektora. V roku 2017 OECD prijalo Odporúčanie k verejnej integrite, slovenská verzia je dostupná tu: http://www.oecd.org/gov/ethics/integrity-recommendation-SVK.pdf

V nadväznosti na odporúčanie pracovná skupina mapuje spôsoby a priestor na implementáciu odporúčania, z veľkej časti sa venuje aj etike v štátnej službe. Skúsenosti krajín, ktoré majú napríklad fungujúcu sieť etických poradcov v štátnych inštitúciách, sú cenným zdrojom poznatkov aj pre Radu pre štátnu službu.

Po zasadnutí pracovnej skupiny sa konalo  zasadnutie Globálneho fóra OECD pre boj proti korupcii a budovanie integrity verejného sektora. Jednou z hlavných tém zasadnutia boli aj nové technológie, ktoré menia všetky oblasti riadenia štátu, aj vzťahy štátu s verejnosťou. V globalizujúcom sa svete vzrastá význam hodnôt vzrastá – je dôležité, aké hodnoty bude verejný sektor presadzovať. Tieto myšlienky sú dôležité pre prácu Rady pre štátnu službu, ktorá chráni princípy štátnej služby a etiku. Nové technológie ovplyvňujú aj tieto oblasti a je veľmi dôležité, aby verejnosť nestrácala dôveru vo verejný sektor – treba stanoviť pravidlá komunikácie štátnych zamestnancov na sociálnych sieťach, dbať na ochranu citlivých informácií, ktoré štátne inštitúcie uchovávajú v elektronickej podobe, zabezpečiť dôveryhodnosť elektronicky zverejňovaných dokumentov štátnych inštitúcií a pod. 
Bližšie o zasadnutí si môžete prečítať tu: https://www.oecd.org/corruption/integrity-forum/