Workshop Integrita a budovanie kultúry dôvery

  • 17.12.2019

Zamestnanec kancelárie Rady Maroš Paulini sa v dňoch 27-29.11.2019 zúčastnil na rokovaní siete EUPAN DG -  Európska sieť verejnej a štátnej správy vo Fínsku. Spolu s profesorom Christophom Demmkem viedol workshop pre generálnych riaditeľov sekcií služobných úradov na tému Integrita a budovanie kultúry dôvery.
 
Na workshope sa zúčastnili zástupcovia Poľska, Nórska, Luxemburska, Nemecka, Španielska, Slovinska, Maďarska, Švédska, Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov. Účastníci sa venovali  témam líderstva, etiky, polarizácií politických názorov. Dôležitou bola téma líderstva v kontexte protichodných hodnôt a protichodných cieľov, ako je potreba spravodlivosti pri realizácii organizačných cieľov, alebo šetrenie zdrojov.
 
Účastníci sa zhodli, že líderstvo je komplexná teória, pričom odborníci rozlišujú medzi rôznymi formami jeho štýlov, ako je transformačné líderstvo, transakčné líderstvo, etické líderstvo, líderstvo po sebe nasledujúcich lídrov atď. Zhodli sa tiež na tom, že etické líderstvo by malo byť integrované a nemalo by sa oddeľovať od iných štýlov líderstva. Etické líderstvo teda nie je osobitnou formou štýlu líderstva, ale integrovanou formou všetkých ostatných štýlov.
 
V záveroch workshopu sa „členským štátom EUPAN odporúča, aby sa vyhýbali zjednodušovaniu, pokiaľ ide o etickosť lídrov. Namiesto toho by mali vytvárať povedomie o potrebe udržiavať vysoké etické normy v kontexte protichodných cieľov.“
 
Viac o činnosti siete EUPAN nájdete na https://www.eupan.eu.