Vzťah postupu Rady k iným nástrojom ochrany štátnych zamestnancov a občanov

  • 12.06.2020

(Usmernenie pre podávateľov podnetov)
 
Rada pre štátnu službu prešetruje podnety občanov alebo štátnych zamestnancov, ktoré sa týkajú porušenia princípov štátnej služby, obsiahnutých v článkoch 1 až 9 zákona o štátnej službe alebo porušenia Etického kódexu štátneho zamestnanca1.
 
Podanie podnetu na Radu je jedným z prostriedkov, ktoré môže štátny zamestnanec alebo občan využiť na ochranu svojich práv v štátnozamestnaneckých vzťahoch alebo na nápravu nedostatkov v činnosti služobných úradov. Oproti počiatočnému obdobiu činnosti Rady sa zvyšuje počet prípadov, v ktorých štátni zamestnanci paralelne využívajú rôzne právne prostriedky a prípadom sa paralelne zaoberajú viaceré orgány. Cieľom tohto usmernenia je poskytnúť podávateľom podnetov informáciu, ako na takéto situácie Rada nahliada a ako bude postupovať, a zároveň odporučiť podávateľom podnetu vhodný postup.
 
V systéme štátnej správy existujú viaceré kontrolné mechanizmy, ktoré majú zabezpečiť odstránenie nedostatkov a priniesť nápravu v činnosti orgánov štátnej správy. Niektoré z nich sa vzťahujú na činnosť orgánov štátnej správy všeobecne (napríklad zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákon č. 10/1996 z kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov). Iné sú zamerané len na oblasť výkonu štátnej služby,  napríklad sťažnosť štátneho zamestnanca vo veciach vykonávania štátnej služby podľa § 116 zákona o štátnej službe alebo podnet občana alebo štátneho zamestnanca na porušenie princípov štátnej služby alebo Etického kódexu podľa § 14 ods. 1 písm. g) zákona o štátnej službe.
 
Tieto predpisy nie sú navzájom prepojené a obsah podaní sa často vecne prekrýva. Aby sa zamedzilo rozporným alebo duplicitným výstupom a paralelným konaniam, je potrebné, aby sa kontrolné orgány koordinovali s cieľom čo najrýchlejšieho a najefektívnejšieho vyriešenia konkrétnej situácie.
 
Podľa § 12 ods. 1 zákona o štátnej službe je Rada nezávislým koordinačným a monitorovacím orgánom na ochranu princípov štátnej služby. Proces vybavovania podnetov nie je zákonom o štátnej službe striktne formalizovaný, napríklad nie sú stanovené lehoty na ich vybavenie. Pokiaľ sa teda jedná o problematiku pokrytú zákonom o štátnej službe, prednosť má mať riešenie podľa osobitného kontrolného mechanizmu, napríklad vybavenie sťažnosti štátneho zamestnanca podľa § 116 zákona o štátnej službe, podanie námietky voči služobnému hodnoteniu podľa § 123 ods. 7 zákona o štátnej službe alebo sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach. Pôsobnosť Rady je voči týmto mechanizmom subsidiárna a vecne limitovaná len na ochranu princípov štátnej služby.
 
Rada odporúča v prípadoch, kedy je to relevantné, pred podaním podnetu využiť tieto mechanizmy. Ak ich štátny zamestnanec využije a zároveň podá podnet Rade, Rada preverí, či nedôjde k náprave v rámci služobného úradu a až následne posúdi, či napriek vybaveniu veci služobným úradom nedošlo k porušeniu princípov štátnej služby, resp. bude sa zaoberať len tými časťami podnetu, ktoré nie sú predmetom prebiehajúceho konania.
Je tiež vhodné, ak podávateľ podnetu na Radu k svojmu podaniu rovno priloží výsledok vybavenia predchádzajúceho podania.
 
Ak sa podávateľ podnetu zároveň obráti na iné orgány, ktoré sa môžu namietanou problematikou zaoberať v zmysle svojej kompetencie (napríklad Inšpektorát práce, Verejný ochranca práv, Kancelária prezidenta SR, Úrad vlády SR, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, NKÚ), je vhodné Radu informovať o výsledku, ak ním podávateľ podania už disponuje. Takáto informácia môže byť pre vybavenie podnetu Radou užitočná. Keďže však tieto orgány neriešia priamo problematiku štátnej služby, Rada bude vybavovať podnet v zmysle svojich kompetencií. Tam, kde to vzhľadom na povahu prípadu bude vhodné, bude Rada svoj postup s daným orgánom koordinovať.
 
V prípade, ak vybavenie podania alebo jeho časti podľa obsahu nepatrí do kompetencie Rady,  Rada so súhlasom podávateľa podnetu postúpi podanie alebo jeho časť príslušnému orgánu.

 
1 Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 400/2019 Z.z., ktorou sa vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca