V dňoch 22.-23.3.2018 organizovala Európska Komisia v Bruseli konferenciu „Kvalita verejnej správy – čo sme sa naučili, čo vieme robiť lepšie“

  • 22.03.2018

Kvalitná a efektívna verejná správa je predpokladom na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030, k čomu sa zaviazali všetky členské štáty. V októbri 2014 sa experti z členských štátov Európska komisia a výskumné inštitúcie spojili s cieľom prediskutovať dosahovanie lepších výsledkov pri modernizácii verejnej správy. Následne členské štáty začali realizovať rôzne aktivity na zlepšenie štruktúry, systémov a pracovných metód vo verejnej správe, vrátane digitalizácie. Veľká časť týchto aktivít je podporovaná európskymi fondami a programami.
 
Porozumenie fungovania systémov verejnej správy v členských štátoch je prvým krokom k zlepšovaniu a adaptácii verejnej správy na spoločenské zmeny. Európska komisia obstarala štúdiu (EUPACK – European Public Administration Country Knowledge) s cieľom získania prehľadu o systémoch verejnej správy a reformách v členských štátoch a porozumenia úlohy, ktorú EÚ hrá pri zvyšovaní kvality verejných inštitúcií. Projekt začal v septembri 2016 a bude ukončený v apríli 2018. V rámci podujatia už bola prezentovaná správa „A comparative overview of public administration characteristics and performance in EU28“.

Na základe systematického zberu dát a podkladov správa mapuje stav verejnej správy v členských krajinách EÚ. Ukazuje sa, že v systémoch verejnej správy v jednotlivých členských štátoch existujú výrazné rozdiely podmienené celkovým štátnym systémom, historickým kontextom, a súčasnou politickou situáciou. Tieto okolnosti zároveň zohrávajú významnú rolu pri formovaní reforiem verejnej správy.

Hoci je stále problematické získať porovnateľné dáta pre systematické zhodnotenie verejnej správy,  na základe zozbieraných údajov autori správy zostavili 28 indikátorov a vyhodnotili výkonnosť verejnej správy v jednotlivých krajinách. 

Kategórie zozbieraných dát, použité indikátory, spôsob ich vyhodnocovania a závery obsiahnuté v štúdii sú užitočnými podkladmi, ktoré Rada pre štátnu službu môže využiť pri vypracovaní správy o stave a vývoji štátnej služby, ktorú bude každoročne predkladať Národnej rade SR.

Štúdia Európskej komisie je dostupná tu:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1308&furtherEvents=yes