Účasť na rokovaní pracovnej skupiny Rady Európy

  • 25.10.2018

Člen Rady pre štátnu službu Ctibor Košťál sa v dňoch 4. a 5.októbra 2018 zúčastnil rokovania pracovnej skupiny Rady Európy v Štrasburgu, zameranej na etiku vo verejnej správe. Hlavným bodom dvojdňového rokovania bola diskusia k návrhu etického rámca a pravidiel pre verejné inštitúcie a poskytovateľov verejných služieb. Materiál predložený Radou Európy predstavuje akoby manuál pre dizajn etických pravidiel v jednotlivých krajinách združených v Rade Európy. Členovia pracovnej skupiny diskutovali o jednotlivých ustanoveniach dokumentu, ktorý má pomôcť verejným inštitúciám pri tvorbe etických pravidiel, konkrétne o základných princípoch, vplyvu kultúry a systému verejnej správy na vnímane etiky vo verejnej správe, líderstve, spôsobe riadenia procesov, implementácii jednotlivých ustanovení etických kódexov, konflikte záujmov, prijímania darov a iných pozorností, politickej angažovanosti zamestnancov verejnej správy, riadenie ľudských zdrojov, a pod. V prvej polovici roka 2019 je plánované ďalšie stretnutie pracovnej skupiny, ktoré by malo pomôcť sfinalizovať dokument, ktorého prijatie sa predpokladá koncom roku 2019.