Stav štátnej služby a etiky v štátnej službe

  • 07.06.2019

Dňa 6. júna Rada pre štátnu službu prezentovala vybrané zistenia. Zistenia prezentovali členky rady Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová.

Výsledky štúdie o etike vychádzajú z unikátnych zistení na vzorke vyše 5800 štátnych zamestnancov, čo je viac ako 15 percent z ich celkového počtu. Štátna služba má v oblasti etiky priestor na zlepšovanie. Z prieskumu vyplýva, že štátni zamestnanci napríklad nie sú dostatočne informovaní, ako postupovať v prípade podozrení na neetické konanie, etika sa nepremieta do ďalších oblasti riadenia, je potrebné riešiť ochranu oznamovateľov neetického konania. Podľa štátnych zamestnancov sa úroveň etiky za posledné obdobie nezlepšuje. Najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú etické správanie na pracovisku, sú správanie nadriadených (36 % respondentov), kultúra dodržiavania etických zásad v celej spoločnosti (34  %) a ochranou ohlasovateľov neetického a nezákonného konania (29 %). Dôležité je prijať účinný etický kódex, venovať sa etickému líderstvu a vzdelávaniu. Štúdia bude zverejnená na stránke rady https://radaprestatnusluzbu.vlada.gov.sk/odborne-studie/

Správa o stave štátnej služby vychádza zo zistení od štátnych zamestnancov (viac ako 6200 respondentov, čo predstavuje 16% štátnych zamestnancov) aj služobných úradov. Ako najvážnejšie problémy sú vnímané politizácia a nestabilita (56%), nasledovaná slabou dôverou verejnosti (41 %) a nedostatkom motivácie (40 %).

Najdôležitejším motivačným faktorom nie je finančné ohodnotenie, ale zmysluplná práca, vnútorná motivácia, ocenenie zo strany nadriadeného. Rada odporúča venovať sa motivácii, nakoľko veľký počet služobných úradov sa tejto otázke vôbec nevenuje. Štátni zamestnanci majú silnú vnútornú motiváciu a pozitívne vnímajú vzťahy na pracovisku. Pri vedúcich zamestnancoch oceňujú najmä ich odbornosť, poskytovanie spätnej väzby, ale menej ich vnímajú ako morálne vzory.

Pozornosť treba venovať systému služobného hodnotenia, nakoľko nebol hodnotenými ani hodnotiteľmi plne akceptovaný. Ďalšie oblasti riadenia ľudských zdrojov, ktoré správa mapuje, je sú napríklad služobné hodnotenie, vzdelávanie či prijímanie pracovníkov.

Správu o stave a vývoji štátnej služby nájdete tu: https://radaprestatnusluzbu.vlada.gov.sk/sprava-o-stave-a-vyvoji-statnej-sluzby/.

Vybavovanie podnetov rada ilustrovala na dvoch príkladoch – vykonanie organizačnej zmeny v rozpore so zákonom a služobné hodnotenie. Rozbory prípadov rada už dnes zverejňuje na svojej webstránke a v newslettri, neskôr by mala pribudnúť on-line poradňa pre otázky súvisiace s etikou.