Rada sa zúčastnila stretnutia pracovnej skupiny Rady Európy

  • 02.05.2019

Pracovná skupina Rady Európy „Skupina pre verejnú správu a demokraciu“ je medzivládna štruktúra, kde sa stretávajú úradníci zo 47 členských štátov, aby sa podelili o skúsenosti a  osvedčené  postupy v oblasti modernizácie demokratických inštitúcií, reformy verejnej správy a účasti občanov na demokratickej správe vecí verejných  (viac na: https://www.coe.int/en/web/good-governance/cddg ).
 
V rámci rokovania pracovnej skupiny bol prerokovaný návrh manuálu etických pravidiel pre verejné inštitúcie a verejných funkcionárov, vrátane štátnej služby. Preberali sa ustanovenia dokumentu, diskutovali sa zmeny, ktoré boli odsúhlasené členmi pracovnej skupiny. Predfinálna verzia dokumentu, ktorú bude v zime (december 2019) schvaľovať Výbor ministrov Rady Európy, bude zahŕňať všetkých činiteľov verejného života a to vrátanie predstaviteľov subjektov na ktorých je delegovaný výkon verejných služieb. Východiská a princípy, na ktorých stojí pripravovaný dokument, je rovnaký ako koncept, na ktorom stojí Etický kódex štátneho zamestnanca. Odporúčania sú tiež postavené ako hodnotový dokument, nie ako legalistický kódex a počíta sa o.i. aj s funkciou etického poradcu..
 
Odporúčanie pre verejnú etiku je postavené na hodnotách, a to:

  1. Integrita (verejný záujem pred súkromným)
  2. Zákonnosť
  3. Objektívnosť
  4. Čestnosť, pravdivosť
  5. Vodcovstvo 
Okrem toho obsahuje dokument špeciálne ustanovenia pre etiku verejných funkcionárov a členov politických strán, členov vlády, poslancov parlamentu, sudcom, vysokým verejným funkcionárom na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni, a tiež pre organizácie ktoré plnia verejný záujem alebo poskytujú verejnú službu.
 
Odporúčania používajú pojem „Code of conduct“ spoločný pre všetky etické kódexy a kódexy správania sa, keďže väčšina etických kódexov je hybridom hodnôt a noriem. Bez noriem správania sa hodnoty nemajú význam a pravidlá správania sú bez hodnôt neinterpretovateľné.
 
Kontaktmi s jednotlivými delegáciami získala Rada užitočné informácie,  ako aplikovať etický kódex, a tiež ako hodnotovo trénovať štátnych zamestnancov.