Prezentácia skúseností USA v oblasti etiky

  • 10.09.2018

Zástupcovia Rady pre štátnu službu sa 28.augusta 2018 zúčastnili prezentácie prostredníctvom videohovoru na tému etiky v oblasti štátnej služby, konkrétne so zástupcami  US Office of Government Ethics (OGE), resp. ministerstva zahraničných vecí USA.
Americkí odborníci na tému etiky pripravili cca. dvojhodinovú prezentáciu, v ktorej predstavili najmä nasledovné oblasti.
Etickú infraštruktúru v štátnej správe USA (OGE, ethics officials, civilian executive branch employees). OGE predstavuje najvyššiu inštitúciu v etickom systéme. Zabezpečuje viacero činností, konkrétne zjednocuje výklad  a poskytuje stanoviská k etickým otázkam, trénuje etických poradcov na jednotlivých inštitúciách a je s nimi v kontakte pre prípad konzultácie. OGE nemá v náplni vyšetrovanie porušení. Etických poradcov v rôznych ministerstvách, agentúrach a federálnych inštitúciách je cca 4500, ich počet v rámci inštitúcie závisí od jej veľkosti.
V rámci systému etických štandardov v štátnej správe USA sa rozlišuje systém etických pravidiel (Etický kódex) a trestné procesy.
Systém vzdelávania je prepracovaný, každý zamestnanec pri nástupe absolvuje etický tréning, tie prebiehajú väčšinou formou online vzdelávania a testovania. Vzdelávanie je pravidelné (min. raz do roka) a nie je jednorázové. 
Systém si zakladá na kvalitnej vnútornej komunikácii, ktorá poskytuje poradenstvo v oblasti etiky pre štátnych zamestnancov (etickí poradcovia zodpovedajú otázky od zamestnancov, odpovedajú v zásade na všetky dopyty, zväčša on-line, ale poskytujú aj možnosť osobných stretnutí v prípade žiadosti o dôverné zaobchádzanie).
V prípade konfliktu záujmov možno požiadať o výnimku na určitú činnosť, tzv. waiver, toto stanovisko je následne verejne dostupné a slúži všeobecne, nielen v konkrétnom prípade.
Pri regulácii prijímania darov systém vychádza z potreby dary evidovať, opierajúc sa o finančné hranice. Nenahlasovanie prijatie darov je postihnuteľné.
Súčasťou ich činnosti je aj regulácia majetkových priznaní štátnych zamestnancov. Kontrolujú sa inštitúcie, skupinu najvyšších úradníkov následne kontroluje ešte OGE, aby bola garantovaná nezávislosť posúdenia.