Prednášky na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  • 31.10.2019

Etika v štátnej službe, štátnozamestnanecké vzťahy a prierez štátnou službou spolu s jej princípmi budú témami troch prednášok, ktoré sa uskutočnia na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach tento november.
 
Členka Rady Daniela Zemanovičová spolu s Marošom Paulinim predstavia 6. novembra problematiku etiky v štátnej službe, etický kódex a etické dilemy štátnych zamestnancov, na ktorých riešení budú môcť študenti interaktívne participovať.
 
Nasledovať budú dve prednášky 11. novembra 2019, na ktorých členovia Rady Anna Ištoková a Ľuboš Pastor spolu so zamestnancami Kancelárie Rady Alexandrom Rácom a Mariánom Uvírom predstavia fungovanie štátnej služby a jej právnu úpravu s dôrazom na princípy zákona č. 55/2017 Z.z., ako aj Radu pre štátnu službu, jej fungovanie a najzaujímavejšie doteraz riešené prípady.