Pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva vnútra ČR

  • 05.11.2019

V dňoch 22. a 23. októbra sa predseda Rady JUDr. Pavol Tkáč, členka Rady Mgr. Anna Ištoková a zamestnanec Kancelárie Rady Mgr. Alexander Rác zúčastnili na pracovnom stretnutí so zástupcami Ministerstva vnútra ČR – sekcie štátnej služby zastúpenej námestníkom ministra vnútra pre štátnu službu RNDr. Josefom Postráneckým, riaditeľkou odboru vzdelávania a medzinárodnej spolupráce v štátnej službe JUDr. Andreou Fáberovou a zamestnancom odboru vzdelávania a medzinárodnej spolupráce v štátnej službe Mgr. Michalom Czudekom.
 
Obsahom pracovného stretnutia bola výmena poznatkov a skúseností vyplývajúcich zo špecifických zákonných úprav výkonu štátnej služby jednotlivých krajín. Nosnými témami stretnutia boli otázky realizácie výberového konania, služobného hodnotenia a vzdelávania štátnych zamestnancov. Obidve zúčastnené strany sa zhodli na tom, že pre vybudovanie dôveryhodnej štátnej služby je dôležité jej odpolitizovanie, jej profesionalizácia a jej zefektívnenie, pretože iba tak bude štátna služba schopná plniť úlohy, ktoré sa od nej očakávajú. K zhodným záverom dospeli obidve strany aj v otázkach financovania štátnej služby, v ktorom sú identifikované niektoré problémy odmeňovania štátnych zamestnancov súvisiace najmä s poskytovaním odmien a priznávaním osobných príplatkov.
 
Na záver stretnutia zástupcovia oboch krajín vyjadrili záujem o spoluprácu a výmenu skúseností a informácii aj v budúcnosti.