Aktuality

Predloženie Správy o stave a vývoji štátnej služby za rok 2018 do Národnej rady SR

Rada dňa 24.4.2019 predložila Správu o stave a vývoji štátnej služby Výboru NR SR pre sociálne veci. Radi by sme týmto poďakovali za cenné rady a komentáre pri zbere a vyhodnocovaní dát doc. Ing. Miriam Šebovej, PhD. z Ekonomickej fakulty Technickej Univerzity v Košiciach a doc. Mgr. Kataríne ...
02.05.2019

Rada sa zúčastnila stretnutia pracovnej skupiny Rady Európy

Pracovná skupina Rady Európy „Skupina pre verejnú správu a demokraciu“ je medzivládna štruktúra, kde sa stretávajú úradníci zo 47 členských štátov, aby sa podelili o skúsenosti a  osvedčené  postupy v oblasti modernizácie demokratických inštitúcií, reformy verejnej správy a účasti občanov na demo...
02.05.2019

Rada sa zúčastnila zasadnutia EUPAN

Zasadnutie pracovnej skupiny EUPAN (Európska sieť verejnej správy – neformálna sieť ministerstiev členských krajín zodpovedných za verejnú správu http://www.eupan.eu/ ) sa odohralo v meste Focsani v Rumunsku. Za radu sa zasadnutia zúčastnil Maroš Paulini z kancelárie Rady.   Dvojdenný program p...
02.05.2019

Záverečná správa revízie výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe

Maroš Paulini sa za radu zúčastnil diskusie, ktorá prebehla v rámci procesu recenzného konania k Záverečnej správe revízie výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe z dielne ÚHP. Diskusia sa konala v stredu 10. apríla 2019. Recenzné posudky k predmetnému výstupu poskytli Ľudovít Ódo...
02.05.2019

Zasadnutie pracovnej skupiny OECD pre verejnú integritu a Globálneho fóra OECD pre boj proti korupcii a budovanie integrity verejného sektora

Dňa 19. marca 2019 sa v Paríži uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny pre verejnú integritu. Integrita je kľúčová pre budovanie kvalitných inštitúcií a dôveru občanov v to, že štátny sektor koná vo verejnom záujme a nie v záujme vybraných skupín. Integrita nie je len otázkou morálky, ale prispi...
25.04.2019

Úradnícky čin roka

Ocenenie organizujú Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a Klub úradníkov dobrej vôle. Záštitu prevzal Úrad vlády SR, Rada pre štátnu službu a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. „Nevieme & Nemáme & Nedá sa & Nezáujem“ je podľa organizátorov viac úradnícke klišé ako realita. Preto s...
24.04.2019

Stretnutie so študentmi Ekonomickej fakulty TUKE

Predseda Rady pre štátnu službu Pavol Tkáč sa dňa 19. marca 2019 stretol so študentmi tretieho ročníka študijného programu Ekonomika a manažment verejnej správy na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Stretnutie bolo tematicky zamerané na prax v štátnej službe v SR a zákon č. 55...
18.03.2019

Prijatie u prezidenta

V pondelok 11. marca 2019 členov Rady pre štátnu službu prijal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Predseda rady Pavol Tkáč na tomto stretnutí predstavil jednotlivých členov rady a priblížil jej činnosť, ďalšia diskusia sa týkala predovšetkým Etického kódexu štátneho zamestnanca a prebie...
14.03.2019

Zuzana Šabová novou členkou Rady pre štátnu službu

Národná rada Slovenskej republiky na svojej 40. schôdzi dňa 7. februára 2019 zvolila za novú členku Rady pre štátnu službu JUDr. Zuzanu Šabovú. Do tejto funkcie bola navrhnutá Radou vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie a vystriedala tak C. Košťála, ktorý sa členstva v rade vzdal k 31. de...
11.03.2019

SGI vydal štúdie o fluktuácii zamestnancov a o služobnom hodnotení v kontexte miestnej štátnej správy

SGI (Slovak Governance Institute, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť) vydal dve publikácie venované problémom štátnej služby na úrovni miestnej štátnej správy. V štúdii o fluktuácii SGI skúmal vplyv politických cyklov na zmeny na vedúcich postoch na okresných úradoch, popísal dopady reformy...
11.03.2019
19606