Etický kódex štátneho zamestnanca

  • 21.11.2018

Rada pre štátnu službu prijala na svojom zasadnutí dňa 4. septembra 2018 návrh etického kódexu štátneho zamestnanca, ktorý v súlade so zákonom č. 55/2017 Z.z, o štátnej službe, § 14, od.1, písm. d)  predložila Úradu vlády SR.

Pri jeho príprave rada spolupracovala s viacerými subjektmi a expertmi, konkrétne s nasledovnými: sekcia verejnej správy a štátnej správy ÚV SR, ministerstvo školstva, vedy a športu SR, ministerstvo vnútra SR, minsterstvo obrany SR, ministerstvo spravodlivosti SSR, ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, Verejný ochranca práv, Úrad jadrového dozoru, Mgr. Ján Mazúr, PhD., Právnická fakulta UK; JUDr. Radovan Pala, PhD., LL.M., Taylor Wessing; Prof. PhDr. Anna Remišová, PhD., Fakulta manažmentu UK; Mgr. Zuzana Dlugošová, veľvyslanectvo USA; Ľubomír Plai, bývalý predseda Úradu pre štátnu službu, Ing. Michal Krčméry, Americká obchodná komora; Mgr. Nadežda Kurilová, Dobrý úradník; JUDr. Pavel Nechala, PhD., Transparency International; Mgr. Zuzana Vargová, Úradník dobrej vôle; Mgr. Pavol Žilinčík, MPP, Kancelária verejného ochrancu práv, Mgr. Lucia Berdisová, PhD, Trnavská univerzita.

Za ich odborný vklad a pripomienky im Rada pre štátnu službu ďakuje.
Verziu návrhu etického kódexu štátneho zamestnanca schválenú v Rade pre štátnu službu nájdete v prílohe.

Etický kódex štátneho zamestnanca